Bornholmske højskolefamilier

Familierne Larsen, Anker og Tolstrup, Strangegård,
Klemensker
Indledende oplysninger
Forældrene til første generation var Lars Mouritsen og Ane Kathrine, født Schou. Han var fra Skovgård i Bodilsker. født 25/5 1822, og uvist af hvilket grund hed han altså Mouritsen til efternavn, mens hans søskende hed Pedersen. Hun var fra gården "I Skoven" i samme sogn, født 6/1 1821. De blev gift 25/4 1845, og boede først på ejendommen Solvang i Aaker sogn nær ved det sted, som den nuværende højskole ved Ekkodalen kom til at ligge. Her blev de første tre af deres børn født, hvoraf den ældste kun blev én dag gammel. Omkring 1850 flyttede de til Bobbegård lidt sydligere i samme sogn, og her blev de sidste fire børn født, så det blev til i alt seks levende. Efter den gamle navneskik fik de alle Larsen som efternavn. I midten af 1860erne flyttede de igen; denne gang til den betydeligt større Strangegård i Klemensker, og det blev herfra deres børn kom på højskole, især på Vallekilde Højskole. For Lars Mouritsen blev det kun få år på Strangegård. Han døde 16/8 1872, kun 50 år gammel. Konen førte gården videre i nogle år, men så døde hun også den 14/12 1877, knap 57 år gammel. Gården blev så overtaget af den yngste søn, Hans Anker Larsen.
1. generation:

Børn af Lars Mouritsen og Ane Kathrine f. Schou

Martha Margrethe Larsen, født 22/5 1847 -
elev på Vallekilde Højskole 1870 - (fyldte 23 år)

Martha Margrethe Larsen blev 5/11 1880 gift med Ludvig Peter Olsen, født 30/1 1849, fra St. Hollændergård i Olsker, og de blev bosat samme sted. De fik to sønner, som begge blev elever på højskolen. Den ene søns kone og to sønner blev også elever.

Sønner elever:

Lars Peter Olsen, født 22/9 1882 - elev 1899-1900

Julius August Olsen, født 3/1 1885 - elev 1901-02

Thor Julius Larsen, født 25/12 1849 -
elev på højskolen på Pæregård, Østerlars 1868 eller 1869 og på Vallekilde Højskole 1877-78

Thor Julius Larsen emigrerede 1879 til Amerika - efter sigende for at tjene penge. Omkring 10 år senere vendte han hjem og blev gift med Emma Petrea Hansen fra Sdr. Kirkebogård, Klemensker, og de blev året efter bosat på ejendommen "Fælleshaab" i Rønne Vang. De fik en søn og tre døtre. Alle tre døtre blev elever på Bornholms Højskole.

Døtre elever:

Mine Larsen, født12/3 1892 - elev 1912

Rigmor Larsen, født 3/1 1896 - elev 1915

Laura Margrethe Larsen, født 10/6 1901 - elev 1922

Hans Anker Larsen, født 17/4 1852 -
elev på Vallekilde Højskole 1869-70
og igen 1876-77

Hans Anker Larsen overtog efter begge forældrenes ret tidlige død fødegården som 25 årig i 1877. Han blev senere gift med Ane Sofie Pedersen, født 21/10 1861, fra Svansbjerg på Sjælland. De fik ni børn, hvoraf to døde som små. De andre syv blev alle elever på Bornholms Højskole. Se nærmere omtale nedenfor
Hans Anker Larsen var en meget foretagsom mand. Se supplerende skildring nedenfor.

Kathrine Johanne Larsen, født 28/2 1855 -
elev på Vallekilde Højskole 1874

Kathrine Johanne Larsen blev 29/9 1880 gift med gårdejer Iver Thomsen Kjems, Mejlbygård, Lintrup, Sønderjylland, født 11/9 1850. De fik to døtre og en søn, men allerede 21/6 1890 døde faderen. Hun vendte senere tilbage til Bornholm med børnene og bosatte sig i Nexø. Begge døtrene blev elever på Bornholms Højskole.

Døtre elever:

Laura Astrid Kjems, født 6/3 1884 - elev 1903

Frida Kjems, født 19/4 1886 - elev 1909

Rebekka Juliane Larsen, født 31/12 1857 -
elev på Vallekilde Højskole 1877
og muligvis på højskolen i Østermarie 1882

Rebekka Juliane Larsen - kaldet Julie - figurerer i Karen Jensens poesibog fra højskolen i Østermarie i sommeren 1882 (se omtale andetsteds på denne hjemmeside) og har derfor været elev eller eventuelt været i tjeneste, f. eks. som kokkepige.
Hun blev året efter, 17/4 1883, gift med Jørgen Peter Hansen fra Gallingegård i Vestermarie, født 11/11 1858. Det var i øvrigt dobbetbryllup, idet hendes yngre søster, Laura, blev gift på samme dag (se nedenfor). Julie og Jørgen Peter Hansen boede først på en ejendom i Hasle Vang og senere på Ahlegård, Vestermarie. De fik syv børn, fem sønner og to døtre. Fire af sønnerne og én datter blev elever på Bornholms Højskole.

Børn elever:

Christian Hansen, født 29/12 1883 - elev 1901-02

Hans Peter Hansen, født 9/3 1885 - elev 1903-04

Thor Hansen, født 18/11 1887 - elev 1906-07

Axel Hansen, født 25/10 1889 - elev 1908-09

Agnes Eleonora Hansen, født 20/12 1891 - elev 1911

Laura Anine Larsen, født 15/11 1860 -
muligvis elev på højskolen i Østermarie

Laura Anine Larsen nåede ikke at komme på Vallekilde Højskole inden moderens død, men det er overvejende sandsynligt, at hun har været elev på højskolen i Østermarie. Som nævnt ovenfor holdt hun bryllup samme dag som sin søster, den 17/4 1883. Brudgommen var cand. theol. og højskolelærer Poul Kristian August Kristensen. Han var søn af den grundtvigsksindede sognepræst i Rønne, F. V. Christensen, som også forrettede vielserne. Det foregik i Østermarie Kirke, fordi begge søstre angives at have opholdt sig på højskolen. Det kunne tyde på, at begge søstre har været i tjeneste under vinterskolen, og efter dens afslutning så har holdt bryllup.
August Kristensen var lærer på Stenum Højskole i Vendsyssel (senere flyttet til Vrå), men allerede i 1884 blev han kapellan i Tårs/Ugilt også i Vendsyssel. I 1896 blev han sognepræst i Vrejlev i nærheden, men flyttede i 1900 til Øster Tørslev lidt nord for Randers. I årene derefter kom der seks elever fra denne landsby til Bornholms Højskole, hvilket utvivlsomt har forbindelse med, at begge ægtefæller havd bornholmske rødder. Af de seks var tre søskende, og det fik for den enes vedkommende videre følger for familien.
De seks elever var følgende:

Karen M. Holm

Anna Sofie Tolstrup

Laurs Alfred Tolstrup (Laursen)

Ingeborg Christensen

Johanne Als

Søren Peter Tolstrup (Laursen)2. generation: Børn af Ane Sofie og Hans Anker.

Kathrine Anker, 11/3 1889 -
elev 1907.

Kathrine Anker blev gift med Poul Kofoed fra Skovgård i Bodilsker, født 23/10 1886 og elev på højskolen 1911-12 som én af ialt 9 søskende, og som i øvrigt var hendes halvfætter. De overtog hans fødegård 1914, som de havde til 1931. Fra 1933 boede de på Kannikegård i Klemensker. De fik 8 børn hvoraf de 4 blev elever på højskolen.

Børn elever:

Knud Anker Kofoed, født 2/9 1919 - elev 1938-39

Ebba Agnethe Kofoed, født 22/2 1921 - elev 1940

Elna Marie Kofoed, født 13/8 1922 - elev 1941

Folmer Kofoed, født 5/2 1926 - elev 1944-45

Bodil Anker, født 7/7 1892 -
elev 1909

Bodil Anker blev 1915 gift med Laurs Alfred Tolstrup Laursen, som stammede fra Øster Tørslev i nærheden af Randers, født 19/11 1889 og elev på højskolen 1910-11. De overtog først Strangegård i forpagtning, overtog den som ejendom i 1925. To sønner og to døtre blev senere elever på højskolen som 3. generation. Se nærmere nedenfor.

Helga Anker, født 13/6 1894 -

Helga Anker oprettede og drev sammen med sin yngre søster, Sofie Anker, en kunsthandel, "Vævestuen", først i Aakirkeby, senere i Rønne, men hun døde allerede i 1942, 48 år gammel. Søsteren førte forretningen videre i mange år

Agnethe Anker, født 1/7 1897

Agnethe Anker døde som ung den 29/8 1917, 20 år gammel..

Gunnar Anker, født 4/5 1898 -
elev 1916-17

Gunnar Anker blev 1925 gift med Ketty Sønderskov Pedersen, født 9/11 1902, datter af urmager Pedersen, Ferritslev på Fyn. elev på Bornholms Højskole 1922. De blev først bosat på ejendommen Egelund i den østlige del af Aaker sogn, men omkr. midten af 1930erne flyttede de til Østerlars station, hvor han blev ansat ved jernbanen, og hun blev stationsekspedient. Han betegnes dels som arbejdsmand, dels som baneformand. Der var de til pensioneringen.

Poul Anker, født 10/12 1900 -

Poul Anker var fra begyndelsen af 1930erne mælkehandler og senere købmand i Nexø, gift med Margrethe Mathea Ipsen fra Bagergård i Aaker, født 22/8 1903. De havde først adressen Torvet 10, senere som købmand Bryggeristræde 12. Ved FT 1940 havde de to døtre, Bodil og Ellen Margrethe Anker.

Sofie Anker, født 11/7 1907

Sofie Anker oprettede som nævnt ovenfor sammen med søsteren, Helga Anker, en forretning i kunsthåndværk i Aakirkeby, som de senere flyttede til Rønne. Søsteren døde imidlertid tidligt, men Sofie Anker førte forretningen, kaldet Vævestuen, videre i mange år frem. I sin høje alderdom boede hun på Kapelvej og leverede telefonisk en del oplysninger om familien.3. generation:

Børn af Bodil og Laurs Tolstrup Laursen.
Den sidste del af efternavnet, Laursen, forsvandt efterhånden.

Aage Tolstrup Laursen, født 2/4 1916 -
elev 1932-33

Aage Tolstrup figurerer i 1952 som bestyrer på Blemmegård, Nylars; i 1955 som forvalter på fødegården, som han senere overtog som ejer. Han og hans kone, Ulla, havde gården til omkring 1990, hvorefter jorden blev solgt fra, og bygningerne blev brugt til andet formål. Stuehuset blev til butik for kunsthåndværk, kaldet Kærnehuset.

Marie Tholstrup Laursen, født 11/8 1919 -
elev 1937

Marie Tolstrup blev gift med Gunnar Hansen fra Skovgård, Aaker, f. 22/8 1919, og de overtog gården efter hans forældre i 1945. De havde den til 1984, da en søn overtog den.

Else Tolstrup, født 28/10 1923 -
elev 1941

Else Tolstrup blev gift med Knud Kofoed Hansen, født 24/4 1915, fra Stensgård, Vestermarie, og elev på Askov Højskole 1932-33. De overtog 1944 hans fødegård. Else Tolstrup døde allerede 1965, 41 år gammel. Han drev gården videre i mange år - havde den endnu i 1993.

Hans Anker Tolstrup, født 28/5 1925 -
elev 1944-45

Hans Anker Tolstrup overtog omkr. 1954 ejendommen Fredebo i nærheden af fødegården, gift med Ady Vivelund Christoffersen, datter af mejeribestyrer Hans Frederik Christoffersen, AM "Bjørnedal". De havde endnu ejendommen i 1967. Senere flyttede de til hendes forældres hus, Lindebo, i Klemensker by, og han blev ansat ved amtsvejvæsenet.


Kilder: LB. s. 167, 216 & 227: Jochum. 76-77; Jul p. Bornh. 1942; meddelelser fra Sofie Anker, Rønne og Laura Larsen, Nexø; Bhs. Vejviser; gravmæler på Klemens kirkegård.


SAMs højskolehistoriske Arkiv