Bornholmske højskolefamilier

Familien Frigaard,
Frigård, Nyker
Indledende oplysninger
Forældrene var Jens Peter Frigaard og Margrethe, født Sode. Han var født på gården 10/9 1862 og havde været elev på Højskolen i Østermarie 1879-80. Hun var født 15/12 1865 og var fra Blykobbegård i samme sogn. De fik i tidens løb 13 børn, otte drenge og fem piger, men de mistede en af drengene som fire-årig. Af de andre syv sønner blev de fem elever på højskolen. Faderen ejede gården frem til 1937, da en af sønnerne overtog den.

Der var imidlertid en anden gård, som fik betydning for familiens liv, St. Gadegård i Vestermarie, som i lige linje kun ligger knap to kilomter fra Frigård. Denne gård overtog Jens Peter Frigaards ældre bror, Hans Ludvig Pedersen Frigaard, i 1882, gift samme år med Anna Charlotte Sode fra en udstykningsejendom fra Kyndegård, Nyker. De fik i tidens løb otte børn, men den 8/11 1907 døde han pludselig af hjertestop, 47 år. Gården blev derefter sat til salg, men det lykkedes åbenbart ikke at få den solgt, for enken fortsatte driften med nogle af børnene som hjælpere. Den ældste søn, Herman Frigaard, betegnes således som bestyrer. Men det gik ikke i længden. Mod slutningen af 1911 kom den på tvangsauktion. Resultatet af denne blev, at Jens Peter Frigaard, som ser ud til at have været långiver, overtog den. Af folketællingslisterne fremgår det, at gården i de følgende ca. 10 år blev drevet af nogle af de ældste børn fra Frigård med et par karle som hjælpere.
I 1921 købte rektoren for Statsskolen i Rønne, Marcus Koefoed, gården til sin søn, Sven Conrad Koefoed. Han drev den først i en del år som ungkarl, men blev i november 1930 gift med en kvinde fra Falling i nærheden af Odder, Ane Kathrine Sørensen. Det blev dog kun til et kort samliv, for ved juletid 1931 døde han under et besøg hos forældrene af Basedows sygdom. Et halvt års tid efter blev gården sat til salg igen, og Jens Peter Frigaard erhvervede den igen som knap 70 årig. Denne gang blev det den yngste søn, Svend Frogaard, der drev den videre som bestyrer.

Elever på højskolen:

Sønner af Margrethe og Jens Peter Frigaard:

Thomas Sode Frigaard, født 6/5 1891 -
elev 1909-10

Thomas Sode Frigaard ser ud til fra kort efter højskoleopholdet at have været bestyrer af St. Gadegård (jvf. ovenfor). Han havde to søstre og et par karle som medhjælpere. Efter salget af denne gård var han i 1925 hjemme på Frigård, men i 1930 blev han ejer af Kæmpegård i Klemensker, som han havde til 1949. Derefter var han i nogle år bestyrer på Dyndegård i Nyker, hvor hans søster, Dagmar, i 1936 efter knap fem års ægteskab var blevet enke. Senere havde han husmandsstedet Virkelyst på Ellebyvej, hvor han endnu boede i 1967. Han var ugift.

Erik Frigaard, født 20/12 1895 -
elev 1913-14

Erik Frigaard havde i 1916 afløst sin bror som bestyrer af St. Gadegård, og ligeledes sammen med to søstre og et par karle, men åbenbart kun for en tid. I 1921 var han i tjeneste på Vellensbygård. I 1923 overtog han Brogård i Olsker, gift med Anna Marie Kure, født 25/4 1896, fra Smedegård i samme sogn. Han døde i 1961, 65 år, hvorefter en søn lidt senere overtog gården.

Poul Sode Frigaard, født 5/1 1897 -
elev 1916-17

Poul Sode Frigaard forpagtede fra omkring 1930 Frigård af sin far. Moderen døde i september dette år, så der er muligvis en sammenhæng. Syv år senere, i 1937 overtog han den som ejendom, gift samme år med Karen Margrethe Dam, født 2/1 1911 på nabogården Blæsbjerggård, men ved brylluppet var hendes familie flyttet til Spagersminde i Nylars. De boede endnu på gården i 1967.

Rikard Frigaard, født 11/5 1900 -
elev 1919-20

Rikard Frigaard blev uddannet kontrolassistent, men døde af blodforgiftning den 12/5 1930, dagen efter sin 30 års fødselsdag.

Svend Frigaard, født 7/6 1909 -
elev 1926-27

Svend Frigaard blev, efter at faderen for anden gang havde erhvervet St. Gadegård, bestyrer af denne, som han seks år senere i 1938 overtog som ejendom, gift samme år med Karen Marie Jensen fra Dammegård i Nyker, f. 14/11 1911 og elev på højskolen 1929. De boede endnu på gården i 1967.


Kilder: LB. side 219, 248, 270-271 og 348; meddelelse fra Karen Frigaard; Bhs. Vejviser; diverse notitser i Bornholms Tidende, specielt 11/11 og 14/11 1907, 22/11 1911, 3/1 1912, 4/4 1921, 28/12 1931 og 10/9 1932; den sidste er en lille omtale i anledning af, at Jens Peter Frigaard fyldte 70 år. Han døde 11/11 1938.


Supplement om Herman Frigaard fra St. Gadegård:
Af de af Hans Ludvig og Anna Charlotte Frigaards ovenfor nævnte otte børn var Herman Frigaard nr. 2 og den ældste søn, født 14/6 1884. Inden faren døde i 1907 havde han været elev på højskolen i 1901-02. Efter farens død var han som nævnt ovenfor bestyrer for sin mor, indtil gården kom på tvangsauktion. Han blev senere plantagebestyrer på Ceylon, det nuværende Sri Lanka. Hjemkommen derfra blev han i 1928 ejer af en udstykket herregård, Nøruplund i Tirstrup sogn på Djursland, som en yngre bror, Hjalmar Frigaard. i nogle år havde ejet. Den var på 112 ha.
Fire år senere, den 6/4 1932, blev han som 48-årig gift med en 22 år yngre lægedatter fra Aarhus, Eva Goth, født 29/6 1906. De drev gården helt til deres død i 1967. Trods aldersforskellen døde hun som den første den 12/3 1967, 60 år. Han fulgte efter allerede to uger senere, den 30/3 1967, 82 år.

Kilder: Meddelelse fra Karen Frigaard; TRAP-Danmark, 5. udg., bind 18, side 980; Bornholmere.dk; diverse notater i kirkebøger og folketællingslister.

(Med denne skildring er alle elever med efternavnet Frigaard omtalt her).Frigård, Nyker 1946. Brogård, Olsker 1951.
St. Gadegård, Vestermarie 1951 Nøruplund Hovedgård i Tirstrup sogn, Djursland.
Det nærmeste af de udstykkede husmandssteder ses til højre, mens en hel række af de andre skimtes i baggrunden.


SAMs højskolehistoriske Arkiv