Bornholmske højskolefamilier

Familien Hansen,
Ahlegård, Vestermarie


Ahlegård omkr. 1980 - set på afstand


Indledende oplysninger
Forældrene hed Jørgen Peter Hansen og Rebekka Juliane f. Larsen, kaldet Julie. Han var født 11/11 1858 på 39. slg. Stensgård i Aaker, men senere flyttede familien til 1. vdg. Myrebygård i Vestermarie og senere igen til 55. slg. Gallingegård i samme sogn. Derfra kom han på højskolen i Østermarie.
Jørgen Peter Hansen blev den 17/4 1883 gift med nævnte Rebekka Juliane (Julie) Larsen fra Strangegård i Klemensker, født den 31/12 1857, elev på Vallekilde Højskole 1877, og i 1882 enten elev eller tjenestepige på Højskolen i Østermarie. Brylluppet var i øvrigt dobbeltbryllup, idet hendes yngre søster, Laura Larsen, samtidig blev gift med August Kristensen, søn af sognepræsten i Rønne, F. V. Christensen.
Julie og Jørgen Peter Hansen boede først i nogle år på en ejendom i det nordligste Hasle, matr. nr. 55. Derefter overtog de i 1890 hans sidste hjemsted Gallingegård efter hans forældre. Den lå også ret nær ved hendes hjem. I 1900 flyttede de så til nabogården 54. og 56. slg. Ahlegård, som på det tidspunkt var langt større, formentlig på omkring 80 ha. De havde den til 1916, og da ingen af sønnerne åbenbart havde lyst til at overtage den store gård, bosatte de sig i Jernbanegade 28 i Aakirkeby. Gården blev i 1924 udstykket til syv mindre landejendomme foruden hovelodden, som kom helt ned til 24 ha.
De nedenfor nævnte fire sønner og ene datter, som var de ældste, blev i tiden løb elever på Højskolen ved Ekkodalen.
Kristian Hansen, født 29/12 1883 i Hasle -
elev 1901-02

Kristian Hansen blev den 13/5 1910 i valgmenighedskirken "Bethania" lidt øst for Aakirkeby gift med Bodil Pedersen, født 11/4 1886 på en gård i Ejby lidt vest for Køge. Han havde kort før erhvervet et avlsbrug på 9 ha i Strøby, "Baunely", sydvest for Aakirkeby, nu Elmevej nr. 7, som på grund af sognegrænsens kringlede forløb lå i Aaker sogn. Dér blev de bosat i de følgende 10 år, men de fik ingen børn.
Bodil Pedersen boede ved folketællingen 1906 endnu hjemme på gården i Ejby. Faren var død på det tidspunkt, men moren førte gården videre. I 1909 forpagtede hun den imidlertid ud til sin anden datter og dennes mand. Det kan tænkes, at Bodil derefter er rejst til Bornholm for at prøve noget nyt, og ret snart efter har truffet sin kommende mand. At de blev gift i Aakirkeby og ikke i hendes hjemsogn, og at de begge angives at bo i Aaker, kunne tyde på det.
Efter de 10 år i Strøby brød de op og flyttede i 1920 til 63. slg. Vestre Ellebygård i Østermarie, en gård på godt 29 ha, så der blev noget mere at se til.
Men efter ca. 9 år flyttede de i 1929 tilbage til Strøby, til naboejendommen til deres første sted, nu Elmevej nr. 9, kaldet "Grejsdal", på 6 ha. Denne flytning var formentlig af helbredsmæssige grunde for hans vedkommende, for det blev kun et kort forløb. Efter ca. halvandet år blev han alvorligt syg og døde den 2/11 1930, kun 46 år.
Det fremgår, at hans enke afhændede ejendommen få måneder efter. Hendes videre livsløb er uvist, men hun er formodentlig flyttet tilbage til Sjælland.

Hans Peter Hansen, født 9/3 1885 i Hasle -
elev 1903-04

Hans Peter Hansen blev 1924 gift med ejerinden af en korkvarefabrik i København, Clara Andrea Nielsen. Han nævnes derefter som fabrikant. Han er formodentlig langt tidligere rejst til København, men hvad han indtil da har lavet, er uvist. Men ved hans søsters yngste barn, Palle Melanders dåb i 1929 (se nedenfor) var de begge faddere med angivelse af navn og adresse. Det blev afgørende for at klarlægge en væsentlig del af forløbet for hendes vedkommende. Hun hed fra først af Clara Andrea de Lannoy, født 5/8 1880, adoptivdatter af gas- og vandmester Johannes Amandus de Lannoy og Elna Frederikke Olsson. Han var indvandret fra Hamburg og hun var fra Lund i Sverige. Han blev senere værkfører i en privat virksomhed og senere igen selvstændig fabrikant. Datteren, Clara Andrea blev først gift med en murersvend, Hans Henrik Bedey med hvem hun fik to børn, en søn og en datter. Men han døde tidligt. Som enke kom hun med sine børn til at bo i en lejlighed i en ejendom på Emiliegade på Frederiksberg, som hende far havde erhvervet. Overfor i opgangen boede en korkvarefabrikant Chr. Nielsen, som var fraskilt og som logerende havde en lærling på hans fabrik. Det gik sådan, at Clara blev gift med fabrikanten og hendes datter blev gift med lærlingen. Det fremgår alt sammen af folketællingslisterne indtil 1921.
Men derefter er der sket et stort opbrud. Chr. Nielsen må være død ret kort efter, og Clara er for tredje gang blevet gift med Hans Peter Hansen. Den oprindelige fabrik, som lå på Lykkesholms Allé nær ved Emilegade og næppe har været særlig stor, var nedlagt, og ved FT 1930 fremgår det, at en helt ny var ved at blive taget i brug på Kirkebjerg Allé 27 i Vanløse med navnet Korkvarefabrikken "Spanien". Der var privat lejlighed til fabrikken, og husstanden bestod nærmest af hele familien - foruden Clara og Hans Peter Hansen hendes far, der nu var enkemand, hendes søn og datter - som var blevet separeret - og datterens to børn.
Hvor længe fabrikken fungerede er uvist. En oplysning ved FT 1940 tyder på, at fabrikationen var standset, men Hans Peter og Clara boede der fortsat sammen med den nu 37 årige søn, der nu var arbejdsløs, samt en ung logerende.
Hans Peter og Clara Hansen boede til sidst på Faksingevej 9, som var ret nær ved fabrikken, men i Husum sogn. Han døde som enkemand den 8/2 1966, 80 år. Hun var død 24/2 1960, 79 år.

Thor Hansen, født 18/11 1886 i Hasle -
elev 1906-07

Thor Hansen var i 1916 blevet gårdbestyrer hos et ældre ægtepar på Grøndalsgård i landsbyen Tipperup lidt syd for Espergærde i Tikøb sogn i Nordsjælland. Året efter, den 3/5 1917 blev han gift med datteren på gården, Ingeborg Marie Kirstine Olsen, født 5/10 1894 som eneste barn. Han fortsatte med at være bestyrer, men overtog gården som ejer i 1922. De fik to sønner, Niels Jørgen og Bent Ole.
Gården var en rigtig gammel gård med dele af bygningerne helt fra 1700-tallet. Det hedder, at de drev den på traditionel vis frem til 1954. Tidligt dette år døde Ingeborg Hansen, 59 år, og formentlig derfor blev gården samme år overtaget af den yngste søn, Bent Ole Hansen, og hans kone, Grete, f. Larsen, mens Thor Hansen fortsat boede hos dem. Ti år senere var gården med sine 30 tdr. land jord ikke længere rentabel, og den lå desuden i vejen for byudvikling, så den blev solgt i 1964. Thor Hansen angives at være død på Broerslandgård i Ll. Lyngby sogn ved Arresø. Det er efter al sandsynlighed denne gård, som sønnen og svigerdatteren var flyttet til. Han blev gravlagt i Humlebæk, hvor Ingeborg i forvejen var gravlagt. Det hænger utvivlsomt sammen med, at afstanden fra Tipperup (el. Tibberup) til Tikøb Kirke var 7-8 kilometer, mens afstanden til Humlebæk Kirke kun var ca. halvanden kilometer. I 1928 var Egebæksvang sogn imidlertid udskilt fra Tikøb sogn, men familiens tilknytning til Humlebæk Kirke var givetvis noget ældre.
Kilde specielt til dette: Tikobkommune.dk/34-groendalsgaarden/; desuden diverse FT og KB.

Axel Hansen, født 25/10 1888 i Hasle -
elev 1908-09

Axel Hansen søgte også til andre himmelstrøg, men noget længere væk, idet han tog til det nordlige Jylland, til Nørre Sundby, hvor han blev arbejdsmand. Her traf han en pige fra Læsø, Kamilla Lovise Brøndum, født 7/2 1892, husmandsdatter fra Østerby. De blev borgerligt viet på Tinghuset i Nørre Sundby den 11/10 1913. På et tidspunkt derefter flyttede de til Bornholm, hvor de en tid slog sig ned i Hasle, men fra 1915 angives de at være flyttet til Rønne. Hvor de først boede er uvist, men ved FT 1921 boede de i Voldgade nr. 19, hvor han nævnes som chauffør, men også som detajlhandler, vistnok især med mælk. Nummeret på huset ændres til 21 og 27, men matrikelnummeret er det samme, så ændringen må skyldes, at der blev bygget flere huse. Her fik de to drenge, Arne Brøndum Hansen i 1922 og Børge Brøndum Hansen i 1924.
De havde i flere år haft en logerende, Anton Chr. Sose Nielsen. Han udvandrede i marts 1928 til USA. I oktober samme år angives familien Hansen også at være udvandret, men til Canada. Derefter er der ingen underretninger.

Agnes Eleonora Hansen, født 20/12 1890
på Gallingegård, Vestermarie -
elev 1911

Agnes Eleonora Hansen blev 10/2 1922 i valgmenighedskirken "Bethania" i Aakirkeby gift med tømrersvend Alfred Villiam Melander Nielsen, født 15/6 1892, fra Måløv nordvest for København. De blev bosat i hans hjemsogn, Måløv, hvor han var ansat i et tømrerfirma, mens hun drev lidt vaskeri. Efterhånden strøg de efternavnet Nielsen og kaldte sig Melander. De fik i de følgende år tre børn, Alf Vilhelm 1/2 1924, Dorrit Marie 24/10 1925 og Palle 16/2 1929. I 1929 boede de endnu i Måløv, men ved børnenes konfirmation var de i 1938 flyttet til Parkvej 1 i nabosognet Ballerup. I 1939 var adressen "Damgaarden", og i 1943 Gadekærsvej 12, Ballerup. Det var den fortsat i 1952, hvor Agnes Eleonora blev syg og døde den 19/4, 61 år.


Supplerende om de andre søskende:
De var 9 børn i alt, 6 sønner og 3 døtre, hvoraf de ovenfor omtalte er de ældste.
De andre var følgende: Gunnar Hansen, født 26/3 1893, Ragnhild Katrine Hansen, født 17/5 1895, Mourits Ejnar (kaldet Ejnar) Hansen, født 2/4 1898, og Gudrun Hansen, født 10/1 1901. De blev ikke elever på Bornholms Højskole, men kan eventuelt have været det andre steder. Men for de yngstes vedkommende kan det muligvis have noget med 1. verdenskrig at gøre.
Gunnar Hansen blev den, der fik den mest omskiftelige tilværelse. Han blev 5/5 1920, formentlig i "Bethania", gift med Harriet Marie Engell, født 18/1 1901 på Smedegård i Nylars, men familien flyttede derfra 1908, sandsynligvis fordi faren var syg - han døde tre år efter.
Gunnar og Harriet Hansen boede først til leje i Damgade, Aakirkeby, hvor han nævnes som lagerarbejder. Kort tid efter fik de et lille landbrug i Østre Vang. Fra 1930 drev de købmands- og mælkehandel i Jernbanegade 6 indtil 1946. Derefter boede de i en periode på ca. 10 år på tre forskellige landbrug. Først på ejendommen Solbakke i Nyker, derefter på Hyldegård i Rutsker, og sidst på husmandsstedet Åvang i Stavelund i Knudsker. Omkring 1956 flyttede de til Rønne, først i Østervoldgade, senere i Absalonsgade.
De tre yngste ser ud til - med enkelte afbrydelser - at have holdt meget til hos forældrene i Jernbanegade - i hvert fald indtil farens død i 1932.
Ragnhild Hansen forblev ugift, hun nævnes som syerske, havde i 1929 adresse i København, men ellers i Aakirkeby. Hun nævnes senere som husbestyrerinde, men boede til sidst som pensionist i Kannikestræde.
Ejnar Hansen nævnes som pakhusarbejder. Han blev 29/11 1933 gift med Thora Dorthea Jensen, datter af en lokal murer og blev først bosat i Nygade 1, som ejedes af en kvinde, der boede i USA. Han nævnes da som handlende med kreaturer, og senere fortsat som handlende. De boede senere på Nybyvej 7 og til sidst på Skovløkken 1.
Gudrun Hansen nævnes også som syerske, ansat hos en skræddermester, men boede hos forældrene, og efter faren død hos moren på Hans Rømersvej. Hun blev 26/4 1942 som 40 årig, også i "Bethania", gift med husmand og cementstøber Eskild Hjort, Strandly på Frennemark i Ibsker. Han var 53 og var blevet enkemand to år før.

Kilder: LB s. 162 & 350-351; Koefoed II s. 52; Jochum s. 76-77; Bornholmere.dk; elevliste fra Vallekilde Højskole; Kures gårdlister; Tikobkommune.dk; mindeord om Harriet Hansen i Bhs. Td. 8/4 1988; Bornholms Vejviser; desuden diverse FT & KB fra Bornholm og andre dele af landet.


Ejendommen "Baunely" syd for Aakirkeby.
Fra Danmark set fra luften 1946 - beskåret.
"Grøndalsgård" i Tibberup.
Fotograferet 1955.
Vestre Ellebygård i Østermarie.
Fra Danmark set fra luften 1946. Beskåret.
"Broerslandgård" i i Ll. Lyngby Sogn ved Arresø, Nordsjælland.
Fra "Danmark set fra Luften" 1956. Beskåret.

SAMs højskolehistoriske Arkiv