Bornholmske højskolefamilier

Familien Hansen,
Store Duegård, Aaker
Indledende oplysninger
Markus Peter Hansen, St. Duegård, som nedenfor nævnes som 1. generation af højskoleelever fra gården, må betegnes som en af de store skikkelser i Bornholms Højskoles historie. Han var, som det fremgår, med fra dens allerførste begyndelse som elev, ved et senere forsøg på at oprette en skole i Åker tegnede han sig for et beløb til aktiekapitalen, men det blev der ikke brug for, da Julius Bohn kom dem i forkøbet med sin højskole på Pæregård i Østerlars, men da samme mand to år senere oprettede højskolen i Østermarie bidrog Markus Hansen med transport af tømmer til byggeriet.
Da den nye højskole ved Ekkodalen blev oprettet 23 år senere var han med igen. Han bidrog med 5 aktier til ialt 250 kr. og et årligt bidrag i 3 år på 25 kr. til driften. Han blev skolens første formand i mange år.
Markus Hansens forældre hed Lars Peter Hansen og Elisabeth Kirstine Nielsdatter. De fik fire børn, hvoraf nr. 2 døde som lille. Markus var den yngste og derfor efter den gamle bornholmske arveret arving til gården. Da han var 5 år i 1846 døde faderen, og fra da af var han den formelle ejer af gården. Som sådan står han opført på en liste i den første udgave af Trap: DANMARK fra 1852. Moderen giftede sig imidlertid igen med den 13 år yngre Ole Absalon Koefoed, og vel nok bl.a. derfor skete den reelle overtagelse først langt senere.
Markus Peter Hansen, født 11/6 1841 -
elev på den første højskole i Åkirkeby
1856-57 og igen 1857-58.

Markus Hansen blev som 21-årig den 20/1 1863 gift med den jævnaldrende Antonette Marie Munch fra Fynegård i Knudsker, f. 23/11 1841. Det ser ud til, at han året før havde overtaget Kæmpegård i Vestermarie (4. vdg., som ligger ved Rønnevejen et par kilometer vest for Åkirkeby), og her boede de de første seks år. I 1869 overtog de så St. Duegård og boede der til omkring 1902.
De fik ialt 12 børn, hvoraf 5 dog døde som små. Af de andre 7 har, som det fremgår, 4 været elever på højskolen, og én, formentlig den næstyngste søn Markus Frederik Hansen, f. 24/8 1881, var i nogen tid på den børneskole, der i den første tid også var på skolen.
Markus Hansen betegnes som en solid og dygtig landmand. Han nød almindelig respekt i de kredse, hvor han blev kendt, og han fik en del tillidshverv. Han var i en række år medlem af Åker sogneråd og en tid dets formand. Desuden var han medlem af amtsrådet. Som ældre var han bl.a. formand for Åkirkeby Sparekasse og medlem af menighedsrådet. Han døde som rentier i Åkirkeby i 1924. Hans kone var død tre år før, i 1921.2. generation:
børn af Antonette og Markus Hansen:

Peter Christian Hansen, født 4/2 1869 -
elev 1893-94

Peter Christian Hansen overtog fødegården omkring 1902 og havde den indtil 1934, da den blev overtaget af sønnen Markus Hansen. Han blev gift med Marie Thorsen fra Østergård i Østermarie, født 20/3 1877 og elev på højskolen 1894 .

Elna Christine Hansen, født 28/2 1873 -
elev 1895

Elna Christiane Hansen døde som ung.

Inger Margrethe Hansen, født 22/3 1879 -
elev 1895

Inger Margrethe Hansen blev gift med en lærer, Hans Chr. Larsen, Aakirkeby. En datter, Elna Larsen, var elev 1929.

Hjalmar Hansen, født 17/8 1884 -
elev 1901-02

Hjalmar Hansen boede i en del år på ejendommen Kannikevang ved Aakirkeby (ca. 10 ha) og fra 1927 bosat i Nylars. Han blev gift med Karen Cecilie Olsen fra Skadegård i Nyker, født 1889.

En broder til dem, Olaf Sigurd Hansen blev ejer af ejendommen Gravgærde i nærheden af fødegården, gift med Sørine f. Kalf. Tre af deres børn var senere elever, så Olaf Hansen har sandsynligvis også været på højskole, blot et andet sted. En ældre broder blev i øvrigt rektor på en skole i Randers, og den næstyngste, Markus Frederik Hansen, blev direktør for en maskinfabrik i Kolding.3. generation: børn af Peter Christian Hansen:

Karl Henrik Hansen, født 4/10 1904 -
elev 1922-23

Karl Henrik Hansen blev gift med Bodil Reinholdt, datter af lærer Georg Reinholdt og hustru Ingeborg f. Møller, Pedersker. Forældrene havde begge været elever på højskolen, og datteren var elev 1924.
Karl Henrik og Bodil Hansen boede først på ejendommen Nyholt i Strøby lidt vest for Aakirkeby fra 1929-46, hvorefter de overtog 16. sig. Strandbygård i Østerlars (den, der ligger længst mod vest). Her boede de i mere end 20 år.
Karl Henrik Hansen var 1962-70 medlem af Østerlars-Gudhjem kommunalbestyrelse, og en hjertesag for ham var utvivlsomt Sønderjysk Forening, som på et tidspunkt blev sluttet sammen med Grænseforeningen. Han var et meget aktivt medlem af disse foreningers bestyrelse helt til sin død i 1989. Også Højskolen nød godt af hans arbejdskraft. - Fra overgangen fra aktieselskab til selvejende institution i 1943 og frem til strukturændringen i 1972 var han således medlem af dens repræsentantskab - en slags tillidsmandskreds - og en del år dettes formand.

Elin Hansen, født 18/6 1906 -
elev 1924

Elin Hansen blev gift med Ejnar Andreas Dam fra Blæsbjerggård i Nyker, f. 15/10 1902 og elev på højskolen 1923- 24. De overtog Gadebygård i Bodilsker 1931 (9. sig. og den, der ligger længst mod øst), og her boede de frem til midten af 1960erne. To sønner, Henning og Niels Ejner Dam har været elever. Sidstnævnte overtog gården.

Markus Hansen, født 22/2 1908 -
elev 1925-26

Markus Hansen overtog 1934 fødegården efter sin fader. Han blev gift med Margrethe Jensen fra Sosegård, f. 10/3 1910 og elev på højskolen 1929. De boede på gården til omkring 1970, hvor den blev overtaget af en søn.
Markus Hansen var medlem af Åker sogneråd fra 1962-70, de sidste fire år som formand, og han fortsatte endnu en periode efter kommunesammenlægningen 1970 i kommunalbestyrelsen for Åkirkeby kommune. Også hans arbejdskraft nød højskolen godt af. Han var i bestyrelsen for elevforeningen og i nogle år dens formand, og ved den ovenfor nævnte ændring i 1943 var han medlem af aktieselskabets bestyrelse, tilsyneladende som en af de toneangivende og derfor centralt placeret med hensyn til de ændringer, man fandt nødvendige.

Elsebeth Marie Hansen, født 7/12 1910 -
elev 1929

Elsebeth Marie Hansen blev gift med Knud Brandt fra Østre Slamragård i Bodilsker, f. 9/5 1909 og elev på højskolen 1927-28. De overtog hans fødegård 1937 og boede der helt til de lagde op og flyttede til Nexø. Hans fader, Jens Brandt, stammede fra Egesgård i samme sogn og havde været elev 1900-01. Knud Brandt var i en enkelt periode medlem af Bodilsker sogneråd, 1946-50 .

Kilder: LB s. 146, 169, 171, 365, Koefoed I s. 44-45, Bornholms Vejviser. Diverse protokoller for elevforeningen, repræsentantskabet m.v. Diverse årsskrifter, specielt for 1943. Meddelelser fra Inger Marie Larsen, Åkirkeby. K.H.Kofoed: Bornholms politiske historie, bind IV s. 348 (specielt om den ældre Markus Hansen).


SAMs højskolehistoriske Arkiv