Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed,
Store Bukkegård, Aaker
Indledende oplysninger
Faderen til 1. generation var Lars Kofoed. Han var født på gården 10/8 1834, som han havde overtaget efter sin fader, Andreas Kofoed.
Lars Kofoed var først gift 29/4 1858 med Gundelsine Caroline Kofoed, som var fra St. Bakkegård, født 10/2 1838. De fik en datter, men to år senere døde moderen den 8/2 1861, to dage før hun ville være fyldt 23 år.
Lars Kofoed blev 26/1 1864 gift igen med Dorthea Margrethe Ipsen, som var fra et avlsbrug i Aakirkeby. (Hendes mor var af familien Blem, men faderen hed Jeppe Andersen. Efter den gamle navneskik skulle hun have heddet Ipsdatter, men fik altså navnet Ipsen. Men eftersom faderens efternavn var Andersen, nævnes hun i en stamtavle Dorthea Andersen, hvilket kan være noget forvirrende).
Dorthea og Lars Kofoed fik ni børn, hvoraf en døde som to-årig. Af dem blev fire af de yngste elever på højskolen. Faderen døde 1891 56 år gammel, før de sidste af børnene blev elever.
1. generation:

Datter af Gundelsine Caroline og Lars Kofoed:

Margrethe Benia Christine Kofoed,
født 13/2 1859 -
elev på Vallekilde Højskole 1875

Margrethe B. Ch. Kofoed blev 3/11 1882 gift med Hans Ancher Sonne fra Risegård, Aaker, født 10/2 1856 og elev på Vallekilde Højskole 1874-75. De blev bosat på Grubbegård i Pedersker. De fik otte børn hvoraf to af de yngste, en søn og en datter, blev elever på Bornholms Højskole:

Hans Adolf Sonne, født 7/7 1894 - elev 1921-22

Gunhild Margrethe Sonne, født 28/5 1899 - elev 1917

Hans Adolf Sonne overtog gården 1927. En søn af ham, Henri Munch Sonne, født 30/10 1929, blev elev 1947-48. Han overtog gården engang i 1970erne, hvor han senere indrettede et museum for traktorer og andet maskineri.


1. generation (fortsat):

Børn af Lars og Dorthe Margrethe Kofoed:

Kristian Kofoed, født 26/4 1873 -
elev på højskolen i Østermarie 1890-91,
og igen på højskolen ved Ekkodalen 1893-94

Kristian Kofoed var sammen med sin broder Ludvig elev på det allerførste hold på den nye højskole. Han døde imidlertid et halvt år efter, den 2/9 1894.

Ludvig Georg Kofoed, født 11/6 1875 -
elev 1893-94

Ludvig Kofoed blev som den yngste søn den, der skulle overtage gården efter faderens ret tidlige død. De første år havde enken Jørgen Andreas Blem fra nabogården Værmelandsgård som bestyrer, og i den tid var Ludvig altså elev på Bornholms Højskole, en tid på Sjælland og derefter elev på Ryslinge Højskole. Derefter overtog han som 20-årig styret af gården, først i 5 år som bestyrer for moderen, og fra omkring 1900 som ejer i 35 år.
Han blev gift med Sigrid Marie Blem, født 23/5 1877, datter Markus Peter Blem, Engegård i Nylars. Hun var elev på det første sommerhold 1894 og var på det udvidede kursus året efter.
Ludvig og Sigrid Kofoed fik syv børn, hvoraf en døde som lille. De andre blev hjemmeundervist af moderen, og senere blev de alle elever på højskolen. Se nærmere nedenfor.
Ludvig Kofoed var i mange år medlem af højskolens bestyrelse og i 10 år i bestyrelsen for landboforeningen. Et halvt år efter deres sølvbryllup, i april 1926, døde fru Sigrid, kun 48 år gammel. Han overlevede hende i 26 år og døde i juni 1952. Året før sin død fik han ved 100-års jubilæumsdyrskuet ridderkorset begrundet i hans dygtighed som landmand.

Kathrine Marie Kofoed, født 20/3 1878 -
elev på det udvidede højskolekursus fra
1. oktober 1895 og ca. 2 år frem.

Kathrine Marie Kofoed, kaldet Thrine, gik som nævnt på det udvidede kursus i omkring 2 år. Hun blev lærerinde og virkede først i nogen tid som privatlærerinde og derefter i mange år som forskolelærerinde på Åker østre Skole.

Laura Kathrine Kofoed, født 15/11 1880 -
elev 1899

Laura Katrine Kofoed var i en kort periode efter højskoleopholdet med i en vandrebog, kaldet "Ekko", som findes bevaret. I et brev i den fra maj 1900 fremgår det, at hun opholdt sig på Vejlefjord Sanatorium og var meget svag efter alvorlig sygdom. Men hun kom sig og blev uddannet sygeplejerske, senere gift med en læge, Johannes Buchholtz, dr. med. De boede først i København, hvor han var ansat på Bispebjerg Hospital, senere blev han overlæge på Vejle Sygehus. Han blev under krigen skudt af besættelsesmagten som clearing-mord. Det skete så sent som i påsken 1945.2. generation:

Børn af Ludvig og Sigrid Kofoed:

Gunhild Blem Kofoed, født 19/1 1902 -
elev 1919

Gunhild Blem Kofoed blev i 1925 gift med Henning Otto Jensen fra Kjøllergård i Bodilsker, født 8/8 1897 og elev på højskolen 1916-17. De blev bosat på Holmegård i Nyker, men allerede 3 år efter, i 1928, døde han.
Hun førte gården videre indtil 1946 med Knud Schellerup Funch fra Baunegård, Åker, som bestyrer. En datter Sigrid Marie Kofoed Jensen, var elev 1945.

Ejvind Blem Kofoed, født 22/2 1903 -
elev 1920-21

Ejvind Blem Kofoed overtog 1935 gården efter sin fader. Han blev gift med Gudrun Borgen Muller, datter af Astrid og Axel Muller, Almindingen Savværk, født 10/3 1909 og elev på Askov Højskole 1930-31. Han havde foruden opholdet på Bornholms Højskole været elev på Næsgård Agerbrugsskole 1925-25. De drev gården til midten af 1960erne, hvor den blev overtaget af den ældste søn, Viggo Kofoed.

Edel Blem Kofoed, født 23/7 1905 -
elev 1925

Edel Blem Kofoed blev gift med Anker Peder Hansen fra Pilegård i Rø, født 19/7 1898 og elev på højskolen 1915-16. De blev bosat på hans fødegård, Pilegård, og drev den til midten af 1960erne, hvor den blev overtaget af en søn. Siden er den afhændet til anden side.

Margrethe Blem Kofoed, født 9/9 1908 -
elev 1926

Margrethe Blem Kofoed, kaldet Grethe, blev gift med Karl Sode Kofoed fra Klintgård i Vestermarie, født 26/8 1903 og elev på højskolen 1920-21. De blev bosat på Store Ringebygård i Vestermarie (1930), som de drev frem til slutningen af 1960erne, hvor den blev overtaget af en søn.

Julie Marie Blem Kofoed, født 9/3 1910 -
elev 1928

Julie Marie Blem Kofoed nåede kun at være elev på højskolen en måneds tid. Så måtte hun afbryde på grund af sygdom, som efterhånden udviklede sig til en alvorlig sindslidelse. Efter to års ophold på et hospital i Augustenborg døde hun i 1935, 25 år gammel.

Ingeborg Blem Kofoed, født 10/4 1912 -
elev 1930

Ingeborg Blem Kofoed blev gift med Aksel Hjorth fra Hintzegård i Langedeby, Bodilsker, f. 27/9 1899 og elev på Højskolen 1918-19, på Ryslinge Højskole 1920-21 og Ladelund Landbrugsskole 1922-23. De overtog hans fødegård 1939, hvor de i mange år foruden landbruget havde frugtplantage og drev deres eget mosteri. Aksel Hjorth var i mange år medlem af højskolen bestyrelse, de sidste år som formand. De boede på gården helt til efteråret 1989, hvor han døde, 90 år gammel, rask og rørig til det sidste, men meget svagtseende.Kilder: LB s. 147, 173, 326, 346; Koefoed-sl-1 side 74; Bendix (Blem) s. 40 & 50-51; Meddelelser fra Ingeborg Hjorth, Hintzegård, Bodilsker; Mindeord om Ludvig Kofoed af Andreas Hansen i årsskriftet 1952.; Vandrebogen Ekko II 20/5 1900. Diverse vejvisere.


SAMs højskolehistoriske Arkiv