Bornholmske højskolefamilier

Familien Mortensen
Engegård, Rutsker
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation var Andreas Peter Mortensen og Anna Marie, født Dam. Han var født 2/12 1860 på gården. Hun var født 3/12 1868 på 11 slg. Smørengegård i Vestermarie, og var elev på Vallekilde Højskole 1887. De blev gift 3/4 1891 og bosat på hans fødegård, Engegård. De fik året efter nedennævnte søn, Alvin Mortensen, men allerede den 18/10 1895 døde hun, knap 27 år gammel. En yngre søster, Engeline Dam, blev derefter husbestrerinde.
Efter at Andreas Mortensen i 1918 havde overdraget gården til sønnen, flyttede han til husmandsstedet "Enghøj" i nærheden, fortsat med Engeline Dam som husbestyrerinde. Det fortsatte hun med helt til hans død i 1943.
1. generation

Alvin Andreas Mortensen, født 1/2 1892 -
elev 1909-10

Alvin Andreas Mortensen overtog som nævnt ovenfor i 1918 fødegården, gift 11/4 1919 med Magda Theodora Westh, født 21/4 1900, fra Asseregård i Klemensker. De fik ni børn, hvoraf fire døtre og én søn blev elever på højskolen i perioden 1939-48. Men for de tre yngste var traditionen med højskoleophold ved at være ophørt, da de kom i den alder.
Magda og Alvin Mortensen drev gården til 1952, da svigersønnen, Markus Hjort Westh, overtog ejerskabet, i første omgang i nogle år med Alvin som bestyrer, senere med en anden. Derefter flyttede de til "Enghøj", som de åbenbart efter hans far har beholdt som retrætested.2. generation

Else Marie Mortensen, født 13/2 1920 -
elev 1939

Else Marie Mortensen blev den 12/7 1940 gift med Markus Hjorth Westh fra Båsegård i samme sogn, f. 15/7 1913 og elev på højskolen 1930-31. Han var tidligere samme år blevet forpagter af Bondegård i Rutsker, hvor de naturligvis blev bosat.
I begyndelsen af 1945 erhvervede han Almegård i Nyker, hvor de formentlig kun boede i ca. halvandet år. For om efteråret 1946 fik han åbenbart mulighed for at købe deres tidlige sted, Bondegård, hvor de så boede i mange år. Fra midten af 1950-erne havde de også hendes fødegård, Engegård, som i første år blev drevet med bestyrer, men siden uden.
Else Marie Hjorth Westh omkom på tragisk vis ved en færdselsulykke under en rejse i Spanien den 12/2 1980, dagen før sin 60 års fødselsdag.
En datter af dem, Lillian Hjorth Westh, var fra 1983 lærer på Bornholms Højskole, gift med Claus Hjort Lauridzen, der også er lærer på skolen, men døde 200?. Fra 2007 til 2016 var hun skolens viceforstander med sin anden mand, Axel Lasthein Madsen som forstander.

Helga Frederikke Mortensen, født 17/5 1921 -
elev 1940

Helga Frederikke Westh Mortensen blev gift med Laurits Lykke fra Vojens i Sønderjylland og bosat i nabobyen Hammelev i nærheden af Haderslev.

Anna Sofie Mortensen, født 19/1 1926 -
elev1944

Anna Sofie Mortensen blev gift med Niels Erik Michael Larsen fra Næstved og bosat i denne by.

Aage Andreas Westh Mortensen,
født 16/3 1928 - elev 1946-47

Aage Andreas Westh Mortensen overtog 1948 Kirkemøllen i Rutsker, men fra omkr. 1955 står han tillige som ejer af "Enhøj", hvor forældrene snart efter flyttede til. Fra 1967 nævnes han samtidig som chauffør.

Elna Marie Westh Mortensen, født 9/11 1929
elev 1947-48

Elna Marie Westh Mortensen nævnes som barneplejerassistent, boende i Valby. Hun blev 22/7 1955 gift med forvalter Preben Fogh Jensen, "Vognmandsgården", Næstved. Han var født 15/3 1931. Han var uden tvivl ansat i farens vognmandsforretning og har formodentlig med tiden overtaget den.Engeline Dam, der - som omtalt i indledningen - efter sin søsters tidlige død blev husbestyrerinde på Engegård og fulgte med Andreas Mortensen til "Enghøj", slog sig efter hans død i 1943 ned i Julegade i Hasle. Men det blev ikke så langvarigt. Hun døde i 1947, men det angives, at det var på Engegård, så hun har tilbragt sin allersidste tid på gården.

Kilder: LB. 314-315; St. Hallegds-fam.; meddelelser fra Lillian Hjorth Westh; private optegnelser om familien; bornholmere.dk; KB og ejendomsregister; Bornholms Vejviser.SAMs højskolehistoriske Arkiv