Bornholmske højskolefamilier

Familien Munk,
Rågeskovsgård, Ibsker
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation hed Anders og Bodil Kirstine Munk. Han var født på gården, mens hun var fra Bækkegård i samme sogn, og hendes pigenavn var også Munk.
På deres bevarede gravminde på Ibsker kirkegård er der følgende indskrift:
Herunder hviler Anders Munk f. d. 17 Octbr. 1811, d. 28 April 1876, og Hustru Bodil Kirstine Munk, f. 4 Oktbr. 1817, d. 11. April 1861. De levede i Ægteskab i 24½ Aar og blev Forældre til 13 Børn, hvoraf de 4 ere forudgangne, medens de 9 efterlevende mindes en kærlig Fader og Moder.
De ældste tre af deres børn blev født i tiden fra 1837 til 1841. Derefter er der i folketællingslisterne et slip indtil 1848, og det er netop inden for disse syv år, de fik de fire, der var døde tidligt, fra nogle få måneder til omkring fem år. De sidste seks klarede sig derimod alle. Men et års tid efter den yngstes fødsel døde moderen af en kronisk underlivssygdom som 43 årig fra sin mand og de seks mindreårige børn. I en overlevering i familien hedder det, at der blev megen jammer, da hun døde fra de mange børn. Som det fremgår overlevede manden hende i 15 år, men han omkom ved et ulykkestilfælde. Han var kørende i hestevogn med sine to sønner til Svaneke, men ned ad en bakke endte det med, at hestene løb løbsk og vognen væltede, hvorved Anders Munk kom så alvorligt til skade, at han døde kort efter.
De tre ældste børn var født så tidligt, at et højskoleophold ikke var en reel mulighed. Den ældste datter Ane Kirstine, blev gift i Sønderjylland. Den næste, sønnen Hans, udvandrede til USA som 29-årig i 1869, men vendte tilbage og slog sig ned i Rønne. Den tredje, som igen var en datter, og som fik det samme navn som moderen, Bodil Kirstine, blev gift med Lars Peter Mikkelsen fra den østligste af Klintebygårdene (6. vdg.), som de senere overtog. Disse tre bliver omtalt i en supplerende skildring nedenfor.
De seks yngste fra tiden efter 1848, klarede sig som nævnt alle, og det er ret tydeligt, at de alle fik et nært forhold til den grundtvigske højskolebevægelse. De fire af dem var døtre, hvoraf de tre blev elever på Vallekilde Højskole, mens den yngste blev elev på højskolen i Østermarie. Om de to sønner har været på højskole ved vi ikke, men det er nærmest utænkeligt, at de ikke har været det.
1. generation:

Børn af Anders og Bodil Kirstine Munk

Karoline Kathrine Munk, født 6/9 1848 -
elev på Vallekilde Højskole 1873

Karoline Kathrine Munk (kaldet Line) blev den 4/3 1881 gift med Rasmus Jakobsen, Sortegård, Ibsker, som ligger i nabolaget til fødegården.
En datter, Bodil Jakobsen, født 1887, var elev på Bornholms Højskole 1905. Hun forblev ugift. I 1921 var hun husbestyrerinde for sin onkel, Lars Peter Mikkelsen, tidligere Klintebygård, der allerede i 1897 var blevet enkemand. Senere nævnes hun som husbestyrerinde for to ungkarle i Nexø.
En søn, Andreas Jakobsen, født 11/2 1882, var elev på Ollerup Højskole 1900-01. Han overtog gården 1905. Hans kone, Ingeborg Pouline, f. Kofoed fra Helletsgård i samme sogn, født 29/7 1882, var elev på Bornholms Højskole 1903.

Mathea Andrea Munk, født 12/2 1853 -
elev på Vallekilde Højskole 1875

Mathea Andrea Munk (kaldet Thea) blev gift med Magnus Andreas Ipsen, som havde overtaget ejendommen "Højene" i samme sogn. Han var en yngre halvbroder til søsterens mand på Klintebygård. Fem sønner og én datter fra Højene blev senere elever på Bornholms Højskole. Foruden de nedenfor nævnte fik de 11/1 1894 endnu en søn, Otto Jakob Ipsen, men 30/5 samme år døde moderen, 41 år. Otto Ipsen overtog 1917 ejendommen.

Børn elever:

Christian Andreas Ipsen, født 3/2 1880 - elev 1899-1900

Anna Kristine Ipsen, født 22/9 1878 - elev 1901

Andreas Mathias Ipsen, født 9/5 1883 - elev 1902-03

Magnus Theodor Ipsen, født 9/11 1884 - elev 1906-07

Jens Christian Ipsen, født 18/1 1887 - elev 1907-08

Hans Peter Ipsen, født 12/11 1889 - elev 1907-08

Se nærmere under Familien Ipsen, "Højene"

Karen Margrethe Munk, født 17/12 1854 -
elev på Vallekilde Højskole 1875,
altså sammen med søsteren

Karen Margrethe Munk var i 1880 i tjeneste hos søsteren og svogeren på "Højene". Ellers forblev hun længe ugift og boede hjemme på gården hos broderen og hans familie. Hun betegnes som barnepige. Men som 39 årig blev hun den 5/4 1894 gift med avlsbruger i Nexø Markus Rasmussen Brandt, født 3/8 1843, som var blevet enkemand nogen tid før. De nåede at få en datter, Anna Nicoline Brandt, født 17/6 1897 og som 1915 blev elev på Bornholms Højskole. Hun forblev ugift og boede al sin tid i Nexø. Som ældre skænkede hun et pengebeløb til højskolen.

Bolette Cecilie Munk, født 17/4 1860 -
elev på højskolen i Østermarie 1882

Bolette Munk var i 1880 som 19-årig i tjeneste hos søsteren på Klintebygård. To år senere var hun så elev på højskolen i Østermarie. I midten af 1880erne var hun på Sjælland som mejerske hos sin broder, Andreas Peter Munk og fra 1889 husbestyrerinde for ham i Strøby(se nærmere nedenfor).
I 1895, den 26/11 blev hun gift med Theodor Albinus Jensen fra Østermarie, født 1/3 1864. Han var søn af en karetmager og blev selv karetmager, og han overtog formentlig faderens virksomhed. De fik fire sønner og én datter. Tre af sønnerne blev håndværkere. De to karetmagere ligesom faderen. Den yngste søn var Ejnar Jensen, som kom i smedelære i Bodilsker, og senere som selvstændig på et tidspunkt overtog Bornholms Mejerimaskinforretnning i Rønne. Hans virksomhed udviklede sig efterhånden til firmaet "Jensen". Han har selv fortalt, at han som ung var elev på Vallekilde Højskole og var meget glad for det.

Jens Hansen Munk, født 9/10 1850 -
formentlig elev på højskolen i Østermarie

Jens Hansen Munk overtog efter faderens død 1876 fødegården, i første omgang med sin yngre broder, Andreas Peter Munk som forkarl og sin ældre søster Karoline Kathrine som husholderske. Efter hendes ægteskab i 1881 blev dette hverv sikkert overtaget af den anden søster, Karen Margrethe. Men to år senere, den 29/6 1883 blev han gift med Marengine Kirstine Sørensen, født 30/10 1850, fra Nørregård i samme sogn.
Der foreligger ingen oplysninger om Jens Hansen Munks eventuelle højskoleophold. Til gengæld er der ingen tvivl om hans engagement i højskolebevægelsen. Han og hans kone fik én søn og fire døtre. Døtrene blev alle elever på Bornholms Højskole. Og i år 1900 gik han sammen med sin svoger, ovenfor nævnte Markus Brandt, og købmand I. S. Kjærgaard, begge Nexø, om at købe en købmandsgård på Nexø Torv og indrette den til et såkaldt højskolehjem. (Om det kan der læses nærmere i en artikel om de bornholmske højskolehjem, som jeg har skrevet til Bornholmske Samlinger 2014, og som er gengivet andetsteds her på hjemmesiden).

Børn elever:

Andreas Sørensen Munk, født 7/7 1884 - elev 1899-1900

Anna Sofie Munk, født 14/2 1886 - elev 1903

Marie Kirstine Munk, født 2/9 1887 - elev 1904

Ellen Regine Munk, født 5/9 1889 - elev 1905

Bodil Sofie Munk, født 13/5 1897 - elev 1915

Se nærmere nedenfor.

Andreas Peder Munk, født 2/9 1857 -
eventuelt højskoleophold ubekendt

Andreas Peter Munk var som nævnt ovenfor først forkarl hos broderen hjemme på gården. På et tidspunkt i 1880erne drog han til Sjælland og oprettede et privat mejeri i landsbyen Kyse i nærheden af Næstved, hvor han havde søsteren Bolette som mejerske. Det hedder sig, at mejeriet få år efter blev omdannet til andelsmejeri, og Anders Peter Munk vendte i 1889 tilbage til Bornholm og erhvervede en landejendom i Strøby syd for Aakirkeby, men hørende til Aaker sogn, i første omgang med Bolette som husbestyrerinde.
I 1892, den 20/5, blev han gift med Albertine Caroline Kirstine Pedersen (kaldet Karoline), født 28/7 1864, datter af arbejdsmand Jens Peder Pedersen og Katrine Kirstine, f. Klarup, Aakirkeby. De fik fire børn, en søn og tre døtre, hvoraf de to yngste døtre blev elever på Bornholms Højskole.
Men allerede efter 13 års ægteskab blev han syg og døde den 28/1 1905, 47 år gammel. Karoline Munk førte ejendommen videre i mange år, dels med ansat medhjælp, dels med hjælp af sin søn og yngste datter.

Børn elever:

Bodil Munch, født 28/1 1898 - elev 1918

Karen Munk, født 20/3 1902 - elev 1923

Om de to døtre er det oplyst, at Bodil Munch blev gift og bosat i Sønderjylland. Karen Munch derimod forblev ugift og hjalp moderen med at føre ejendommen videre. Efter moderens død fortsatte hun med at drive ejendommen, men på et tidspunkt flyttede hun sammen med sin ældste søster, Gerda Munch, på en anden lidt mindre ejendom i nærheden, men hørende til Aakirkebys landdistrikt. Efter søsterens død boede hun der fortsat, indtil hun kom på plejehjemmet Åbo. Efter hendes død overtog arvingerne et gammelt chatol, som rummede nogle gamle dokumenter, hvori der var supplerende oplysninger om familiehistorien. Det er skildret i en artikel i Jul på Bornholm 2007.2. generation fra Rågeskovsgård:

Børn af Marengine og Jens Hansen Munk

Andreas Sørensen Munk, født 7/7 1884 -
elev 1899-1900

Andreas Sørensen Munch blev senere ejer af den ene af Brændesgårdene i Ibsker, den nordligst beliggende, gift med Margrethe Kristine Jensen fra Kjøllergård i Bodilsker, f. 17/1 1887 og elev på højskolen 1911.

To sønner blev elever på højskolen.

Jens Jakob Munk, født 7/7 1920 - elev 1936-37

Hans Andreas Munk, født 11/8 1921 - elev 1937-38

Jens Jakob Munk overtog 1946 Engegård i samme sogn, men i 1960 overtog han sin mors fødegård, Kjøllergård i Bodilsker, som var fire gange så stor. Den havde hans morbror og tante haft i mange år, men da de var barnløse, blev den altså overtaget af nevøen.
Hans Andreas Munk overtog 1947 fødegården, Brændesgård.

Anna Sofie Munk, født 14/2 1886 -
elev 1903

Anna Sofie Munk blev gift med Jens Bjerregård, født 13/5 1883, søn af gartner Bjerregaard, Neksø, elev på højskolen 1909-10. De overtog omk. 1915 Ellesgård, Ibsker, som de havde til 1948.

En datter og en søn blev elever på højskolen:

Anna Kirstine Munk Bjerregaard, født 3/11 1916 - elev 1934

Sophus Børge Munk Bjerregaard, født 30/1 1919 -

elev 1935-36

Anne Kirstine (kaldet Kirsten) Bjerregaard blev gift med malermester Jens G. Hansen i Østermarie By.
Sophus Bjerregaard blev den 24/10 1945 gift med Inger Kjøbeløv, født 28/12 1924 i Mårum, Nordsjælland, men familien var senere flyttet til Hårlev på Stevns, hvor de blev viet. Sophus Bjerregård opholdt sig da som avlsmedhjælper på en gård i Himlingøje sogn i nærheden. Tre årr senere, i 1948, overtog de Ellesgård.

Marie Kirstine Munk, født 2/9 1887 -
elev 1904

Marie Kirstine Munch var senere, 1907-08 elev på Askov Højskole. Hun blev gift med Conrad Anthoni Jensen fra Ågård i Pedersker, født 20/1 1892 og elev på højskolen 1907-08, og de overtog hendes fødegård, Rågeskovsgård, i 1919.

Ellen Regine Munk, født 5/9 1889 -
elev 1905

Ellen Regine Munch forblev ugift; boede hjemme på gården; betegnes 1938-52 massøse.

Bodil Sofie Munk, født 13/5 1897 -
elev 1915

Hun forblev ugift, bosat i Nexø; benævnes 1938 som husejerske, 1942-48 som pensionatsejer, senere som husbestyrerinde.
SAMs højskolehistoriske Arkiv