Hans Nissen

Dagbogsoptegnelser fra
Vallekilde Højskole 1911


Vallekilde Højskole 1908


Indledende oplysninger:
I en lille indledning til optegnelserne fortæller Bent Jakobsen, mangeårig lærer på Frederiksborg Højskole og søn af den ofte nævnte lærer, Peder Jakobsen, følgende om Hans Nissen og hans dagbog fra højskolen:
På Vallekilde Højskole var Peder Jakobsen lærer, og i oktober 1910 var han for første gang syd for Kongeå-grænsen for at tale og spille på violin, hardangerfele og kornet. Kontaktpersonen syd for grænsen var Nis Nissen i Nordborg. Det ligger ikke ganske klart, hvorfra deres bekendtskab stammer, men de har muligvis mødt hinanden på Askov. Det blev til flere aftener på Als, men han opholdt sig en hel del hos familien Nissen på Kirkegade 21 i Nordborg. Sønnen Hans kom jævnligt hjem og havde ikke bestemt sig til, hvad han ville til November. Men resultatet blev, at han rejste til Vallekilde Højskole og blev elev der. I et brev til en ven fortæller han, at det var hans mor, der puffede til ham, så han tog på højskole - og det fortrød han ikke!
Hans Nissens søn Nis Kr. bor på Arnkiløre ved Sønderborg. Både ham og hans kone, Lene, har været elever på Frederiksborg Højskole, mens jeg var lærer der. Min kone og jeg har besøgt dem, men det var først senere, at vi blev klar over forbindelsen mellem vore fædre. Nu har Nis Kr. imidlertid lånt mig Hans Nissens lommebog fra 1911. Deri har Hans skrevet dagbog, nemlig nævnt de foredrag, som blev holdt i tiden 5. febr. - 1. april 1911. Nu omfatter dagbogsoptegnelserne kun to måneder, men det er alligevel nok til at danne sig et billede af livet på højskolen.
Hillerød, d. 28. juli 03.
Bent Jakobsen

Nederst i venstre spalte er der en kort præsentation af de lærere, der omtales samt lidt flere supplerende oplysninger. Udover disse er der ved nogle af dagbogsnotaterne noter med yderligere oplysninger og nederst i højre spalte nogle enkelte udførligere noter.Dagbogsnotaterne:

5. febr.: (søndag)
Spillet fodbold, været oppe på Svensbjerg *), har også været i kirke og på skøjter og til sang, musik og oplæsning om aftenen. Sigrid læste en fortælling af Björnson om Thor og hans søn **).
En spadseretur til Hørve.
----------------
[ *) en bakketop ca. 1 km øst for skolen]. [**) formodentlig fortællingen "Faderen", som kun er på godt 2 sider].


6. febr.:
Johan Brydegaard talte om dampen og dens virkning. Povl om Frank *) og hans forargelse for næsten alt menneskeligt. Købt et Par Skøjter til 2,25 kr. og selvfølgelig brugt dem. Sendt et kort til Rasmus Rasmussen om pladsen hos Johannes Clausen **).
----------------
[ *) der er muligvis tale om Frans af Assisi].
[ **) se note nedenfor].


7. febr.:
Peder Jakobsen talte om Benedikt af Nurcia. Povl om troen og dåben. Niels Hansen om udlægsmarken, særlig om lucerne. Gymnastik i aften. Har været på skøjter i eftermiddag.

8. febr.:
Bennike talte om Australien og New Zealand. Povl om konfirmationen. Om aftenen om Holberg og hans komedier. Var nede ved konditoren. August gav chokolade. Peder J. om Luther og hans levnedsløb.

9. febr.:
Povl om modersmålet og vore navne. Pastor Wulff *) om moseloven og de 10 bud. Pastor Helweg *) var her i kirken og på skolen. Om aftenen sang vi for ham.
----------------
[ *) se note om begge præster nedenfor]


10. febr.:
Bennike om Stockholm og den kønne beliggenhed. Povl om   ?   .

11. febr.:
Brydegaard om maven og fordøjelsen. Povl om Sønderjylland. Om aftenen om J. H. Wessel og hans digte. Bennike om en rejse til Sverige.

12. febr.: (søndag)
I kirke om formiddagen, om eftermiddagen på skøjter. Til forhandlingsmøde, der blev talt om arbejdsløshed og tyendespørgsmål. Eleverne fra Fårevejle Højskole var her.

13. febr.:
Bennike om hans sørejse til Norge, Skotland og de varme lande. Povl om søkrigene med England i 1801 og 1807. Det var jo Danmarks største flåde, englænderne tog. Brydegaard om dampen og de fremskridt, som er gjort der.

14. febr.:
Povl talte om revolutionens tid. Niels H. om staldfoderet og kvægholdet. Bentsen viste os lysbilleder af middelalderens bygningskunst. Peder J. om den franske revolution og Ludvig d. 14., 15. og 16.

15. febr.:
Bennike talte om sin rejse til Sydamerika og om de storme han oplevede på den rejse og om hans liv som matros. Povl om Sønderjyllands historie. Om aftenen fortalte Povl om Jens Baggesen og hans digterværker. Peder Jakobsen om Morten Luthers liv og rejsen til Worms.

16. febr.:
Pastor Wulff om Israels folk. Povl om Sønderjylland - om Hjorth Lorenzen som talte dansk i Stændersalen. Brydegaard om George Stephenson og damp-maskinen. Sigrid læste En fallit.

17. febr.: P. Augustinus om den svenske konge, Gustav d. Tredje og krigen mod Napoleon, Russerne og Nordmændene. Povl om Sønderjyllands historie - og om studentermøderne i København og Uppsala mellem de danske og svenske studenter. Peder J. om revolutionen og de franske kongers overdådige liv.

18. febr.:
Brydegaard om maven og fordøjelsen. Bennike om Sverige - om deres gårde og deres levemåde. Povl om Sønderjylland om Hans Krüger, som rejste fra Rendsborg til København med underretning om de fem sendebud og hvorledes det gamle ministerium blev afsat og et nyt valgt af Kong Frederik d. 7.

19. febr.: (søndag)
Fået mine fotografier hos Henrik Nielsen. I kirke og talte med Johannes Clausen (Stubberupholm) angående Rasmus. Til gymnastik og til sang og musik - der var 11, der spillede violin. P. Augustinus læste en historie.

20. febr.:
Bennike talte om sin rejse til Sydamerika til byen Ny Guila Kiel. Povl om Sønderjylland - om hvorledes 1. Kompagni blev afsendt i året 1848 og hvorledes oprørshæren gik frem og blev slagen syd for Flensborg. Sigrid læste Drachmanns Den hvide Bjørn.

21. febr.:
Povl om slaget ved Fredericia, hvor Olav Rye faldt - og slaget ved Slesvig hvor danskerne trak sig langsomt tilbage. Niels Hansen om en udstilling i København i 1904 og om C. F. Tietgen. Peder J. om den franske revolution og om Ludvig d. 16.

22. febr.:
Bennike om oplevelser han havde på rejsen til Sydamerika. Povl om krigen i 1850 - om slaget ved Isted og Gryskov, hvor Schleppegrell og Læssøe faldt. Augustinus om E. G. Gejer *).
----------------
[ *) Erik Gustaf Geijer, 1783-1847, svensk historiker, lyriker og komponist].


23. febr.:
Pastor Wulff om Israels folk. Povl om Grundloven og om retten efter 50. Brydegaard om brobygning om undervandsbåde og dragere. Sigrid læste af Den hvide Bjørn.

24. febr.:
P. Augustinus om Aurelius Augustinus *). Povl om Grundloven, særlig om foreningslivet og retsforordningen. Bennike om hans rejse til Norge - om hvorledes det var indrettet på gårdene og i gæstgiverierne. Peder J. om revolutionen og om, hvordan Ludvig d. 16. blev dræbt.
----------------
[ *) Kirkefaderen Augustin 354-430].


25. febr.:
Brydegård om nyrerne og afsondringen og lidt om fødemidlerne. Povl om grundloven og lidt om Otto Bismarck. Bennike om Norge - særlig om hans rejse i snefjeldene.

26. febr.: (fastelavnssøndag)
I kirke om formiddagen. Om eftermiddagen spadseretur og til diskussion om forsvarssagen, som blev diskuteret meget ivrigt.

27. febr.:
Bennike tale om Nordpolen og om de kendteste Nordpols-farere. Povl om de fremskridt, der var gjort i Frederik d. 7. regeringstid. Augustinus tale om Peter Larsen Skræppenborg - om de oplevelser, han havde.
Gymnastikopvisning, sækkeløb, kartoffelsamling og mange andre slags kapløb - til sidst herredans!

28. febr.:
Jørgen Kolmoses fødselsdag. Povl om Rigskansler Bismarck og Minister Moltke og om den tid før krigen i 64 - om Frederik d. 7. død og Christian d. 9.´ Tronbestigning. Bentsen viste lysbilleder af den romerske bygningskunst. Peder J. om den franske revolution og om Napoleon den Store.

1. marts:
Bennike om kineserne. Povl om stormene på Dannevirke og om slaget med Prins Friederich Karl - og til sidst om de 7 bevæggrunde som de Meza gav for rømningen af Dannevirke. Om Aftenen om Adam Oehlenschlæger.

2. marts
Pastor Wulff om Saul og David. Povl om tilbageturen fra Dannevirke og om, hvor udasede og slappe soldaterne kom til Dybbøl. Om eftermiddagen var vi ude at reparere en stor kæmpehøj, kaldet "Barnet", som ligger på den anden side af Gammel Vallekilde. Peder Jakobsens fødselsdag. På det store billede står han helt ovre til venstre sammen med Alf Trier Hansen. De står begge med en kornet *). Sigrid læste op.
----------------
[ *) Bemærkningerne om billedet må være en forklaring til et fotografi fra en koncert el. lign.].


3. marts:
P. Augustinus om Bernadotte og Norge og Sverige. Povl om belejringen af Dybbøl og om enkelte træfninger og om hvorledes overkommandoen gjorde dumheder. Bennike om Norge og Stockholm. Peder J. om Napoleon den Store - om hvorledes han førte krige og til sidst endte på St. Helena.

4. marts:
Brydegaard om spiritussen og krydderiets virkning. Povl om d. 18. april 64, da prøjserne stormede Dybbølskanserne, som de danske så måtte forlade - om aftenen foredrag om Ingemann. Bennike om Finland - om badstuerne.

5. marts: (søndag)
Var vi på Vejrhøj og henne at se Fårevejle Højskole, som er helt ny, men kun har 40 elever for tiden. Om aftenen var Johannes Clausen med kone og en af hans elever her på skolen.

Til toppen af højre spalte

=========================

Præsentation af de omtalte lærere:
Povl Hansen (1856-1934) var skolens forstander. Han var gift med en datter af skolens stifter, Ernst Trier, Sigrid Trier Hansen, og havde ledet skolen siden svigerfaderens død i slutningen af 1893. Hans emne i det daglige foredrag har i hovedsagen været danmarkshistorie, men først og sidst i perioden har han taget andre emner op. Om aftenen har han haft litteraturhistorie. Som det fremgår, læste Sigrid Hansen op sidst på dagen nogle gange om ugen.
Niels Hansen var broder til Povl Hansen og havde været gift med en anden datter at Ernst Trier, Ingeborg Trier Hansen, men hun var død i 1904. Han var bestyrer af skolens landbrug, men som det fremgår har han holdt nogle foredrag om landbrugsfaglige emner.
Johan Brydegaard (f. 1866) havde i mange år været gymnastiklærer på skolen, men som det fremgår har han også haft fysik og sundhedslære. Han blev i 1921 forstander for Åby Højskole (nu Åbybro Efterskole).
Peder Jakobsen (1868-1939) har som et af sine fag haft verdenshistorie. Det ser ud til at have omfattet 2 eller 3 timer om ugen og har derfor kun kunnet være udvalgte emner. Han blev senere samme år lærer på Ry Højskole, hvor han især nævnes for sin undervisning i sang og musik.
Valdemar Bennike var allerede tidligt i Ernst Triers tid blevet tilknyttet skolen. Hans vigtigste fag var geografi. Som ung havde han været sømand og kunne derfor knytte personlige oplevelser til sin undervisning i dette fag.
Peter Augustinus (f. 1885) ser ud til at have haft nordisk litteratur og historie som sit væsentligste område, men ser også ud til at have talt om emner fra kirkehistorien. Han blev senere forstander for og ejer af Antvorskov Højskole.
Ivar Bentsen var søn af den mangeårige lærer Andreas Bentsen. Han var arkitekt og forestod skolens håndværkerafdeling, som han havde overtaget fra faderen i 1907. Han ser ud til hver anden uge at have haft en enkelt time om bygningskunst for hele holdet.
Endelig har pastor Wulff, som utvivlsomt var den stedlige valgmenighedspræst, H. E. Fonnesbech-Wulff, haft et enkelt foredrag hver torsdag, hvor han inden for perioden mest har talt over emner fra det gamle testamente.

Supplerende oplysninger:
Bent Jakobsen sendte i foråret 2005 undertegnede en kopi af hans afskrift af dagbogen, og det er denne afskrift, der er gengivet her. I et medfølgende brev supplerer han med, at det var efter Nis Nissens initiativ, at Peder Jakobsen i sin tid kom på foredragsrejse syd for Kongeå-grænsen. Nis Nissen var H. P. Hanssens "skriverkarl" hedder det, idet han skrev taler for ham. Han har således hørt til inderkredsen inden for de danske politiske bevægelser, og i Politikens danmarks-historie fra 1960-erne nævnes han en del gange i forbindelse med forholdene omkring genforeningen i 1920.

Ifølge den officielle statistik var der denne vinter 193 elever på skolen, heraf 84 på håndværkerafdelingen. Det var tæt på højdepunktet for vinterskolerne, som var i vinteren 1906-07 med 214 elever. Derefter viser tallene en nedadgående tendens.
Om skolen kan i øvrigt nævnes, at der i 1907-08 blev foretaget en betydelig udvidelse af bygningerne, herunder det markante "hjørnetårn" med pyramidetaget, der vel nok mere end noget andet præger skolens ydre fremtræden.

Svend Aage Møller


------------------------

Til toppen af højre spalte6. marts:
Bennike om kineserne - om deres dygtighed til at dyrke jorden, men så smålighed. Povl om overgangen til Als og den fred, som da blev sluttet. Brydegård - fysik om jordens drejning og forskel på den nordlige og sydlige halvkugle. Sigrid oplæsning.

7. marts:
Povl om krigen mellem Prøjsen og Østrig og om kappestriden i rustningen mellem Prøjsen og England og om Bismarcks fald. Niels Hansen viste rundt i haven, og så beskar han frugttræerne og viste os læhegnet. Peder J. om tiden efter den franske revolution.

8. marts:
Bennike om japaneserne og deres sejhed og udholdenhed. Povl om verdensstyrelsen og dens forandring gennem tiderne og hvorledes man helst skulle komme af med krigen. Augustinus om Hans Nielsen Hauge *). Povl om Chr. Winther.
----------------
[ *) H. N. Hauge, 1771-1824, norsk lægprædikant, der fik rejst en stærk vækkelsesbevægelse, kaldet haugianismen].


9. marts:
Pastor Wulff om Saul og David. Povl om Tietgen og Dalgas' arbejde efter krigen 1864 - om hvorledes der var meget, der skulde begyndes den gang. Brydegaard - fysik om tyngdepunktet og de forskellige vægtarmes længde - hvor stor indflydelse det havde. Sigrid oplæsning.

10. marts:
Augustinus om Bjørnstjerne Bjørnson. Povl om Grundtvig som ung, da han var i København. Peder J. om Gladstone.

11. marts:
Brydegaard om tobakken og dens skade på helbredet. Povl om Grundtvig. Bennike om Finland - dets beliggenhed og de tusind søers land. Povl om H. C. Andersen, som er født i Odense - om hans barndom og om hvorledes det var hans mening at blive berømt.

12. marts: (søndag)
Om formiddagen var jeg i kirke og hørte Thorvald Knudsen *) som er højskoleforstander i Amerika. Om eftermiddagen cyklede Rasmus Krogh, Kr. Simonsen og jeg til Vig til gymnastikopvisning, som var udmærket. Brydegaard var den ene dommer. Jeg lånte Peter Orloffs cykel.
----------------
[ *) se note nedenfor]


13. marts:
Thorvald Knudsen talte lidt om de danskes kristendom i Amerika, hvor han opholdt sig. Povl om Grundtvigs åndelige kampe og brydninger. Brydegård om de forskellige vægtarmes og deres virkning. Sigrid læste om Katti og Karl Henrik, svensk prins.

14. marts:
Peder J. om Gladstone. Povl om Grundtvig som præst anden gang og som salmedigter. Niels Hansen fortalte om podning og plantning af frugttræer. Ivar Bentsen viste lysbilleder om ægypternes pyramiders bygning og billedhuggerarbejde.

15. marts:
Bennike om jordens tilblivelse og udvikling. Povl om Grundtvigs giftermål anden og tredje gang og hans død og begravelse. Peder J. om Leo Tolstoj, som var russer - hans barndom og ungdom. Povl om H. C. Andersens blomstringstid som digter og særlig om hans eventyr.

16. marts:
Pastor Wulff om det, han har talt om i vinter. Povl om troen og tvivlen. Om eftermiddagen til kirke. Landmand Ludvig Bøgeskov *) talte om meget alvorlige ting. Aften - Sigrid læste "Soldaterløjer", den er meget morsom, hun sang enkelte af sangene.
----------------
[ *) Ludvig Bøgeskov var sammen med broderen Johan leder af Bornhoms Højskole i Østermarie 1879-85. På dette tidspunkt landmand og lægprædikant i Serridslev i Vendsyssel].


17. marts:
Rasmus Kroghs fødselsdag. P. Augustinus om Bjørnson. Povl om troen og tvivlen og hvordan videnskaben kunne bevise det eller ej. Bennike om hans barndom og ungdom, han blev jo lærer og fik Kold meget tidlig at kende. Peder J. om Lincoln.

18. marts:
Brydegaard om mavesystemet og dets virkning. Povl om troen og tvivlen. Bennike om hans senere ungdom, da han var i England og til søs indtil han kom her til Vallekilde til E. Trier. Povl om C. Hostrup - læste et par af hans digte og forklarede nogle andre.

19. marts: (søndag)
Spillet fodbold hele formiddagen - til kirke og derefter besøgt Bennike. Om aftenen til den sædvanlige søndagaften, vi sang og spillede "Kong Kristian", "Herlig en sommernat", ny sønderjysk march - og flere. Rasmus Krogh til Tjørnelund *) hos en moster.
----------------
[ *) Landsby i nærheden af Høng i Vestsjælland].


20. marts:
Bennike om jordens afkøling og vulkaner og de forskellige lags beliggenhed. Povl om vor moders kærlighed til os og hvorledes vi skønnede på det. Brydegaard om vandtrykket og de forskellige højdetryk. Augustinus om Selma Lagerlöf.

21. marts:
Povl om den ulykkelige sygdom syfilis, om hvorledes den havde let ved at smitte, hvor grusom den var og hvor svær den var at komme af med. Peder J. om negerslaveriet og om general Armstrong. Niels Hansen om sammenslutningernes formål, gavn og virkning. Bennike lysbilleder om Island, Galiæa og Italien.

22. marts:
Bennike om menneskets skabelse og udvikling, dets lighed med dyrene, fremskridt og udvikling. Peder J. om Leo Tolstoj, hans senere liv, digterværker og sparsommelighed. Povl om Hostrup.

23. marts:
Pastor Wulff om noget af det, han har talt om i vinter. Povl om barnet, hvordan man skal lære det og ikke vise det fra sig med et koldt svar. Brydegaard om de forskellige kønssygdomme. Foredrag af P. Bukhs svigersøn fra Amerika *) om Amerikanerne og deres syn.
----------------
[ *) se note nedenfor].


24. marts:
Augustinus om   ?    . Povl om barnets opfattelsesevne og hvordan man skulle omgås det. Bennike om Island og Færøerne. Peder J. om en af amerikanernes førere i højskolesagen.

25. marts:
Bennike om Holland, hollændernes renlighed hos kreaturerne, og deres dygtighed til at lave ost og behandle engene. Povl om barnet, hvordan det nemt kunne lære noget dårligt om aftenen. Og om hvordan han blev højskolelærer og første møde med Trier.

26. marts: (søndag)
I kirke - til alters. Gymnastikopvisning også af det lille hold - og hukning (må være fægtning! Birgitte har fundet remedierne dertil i et afsides rum!). Schweitserens ven Wartenburg (skal det være Wartenweiler?) *) talte om sit fædreland. Musik og sang om aftenen. Kaffe.

Det var en dejlig dag!!

----------------
[ *) Bemærkningerne i parentes må være sønnens senere tilføjelser. Det sidste angående Fritz Wartenweiler er utvivlsomt rigtigt. Han angives netop i årene 1910-12 at have opholdt sig i Danmark og bl.a. besøgt en række højskoler]
.

27. marts:
Bennike om grækerne og tyskerne. Povl om vor udlængsel som ung, hvor stor betydning det havde hvorledes det blev opfattet af vore forældre. Brydegaard om Pasteur om hans opdagelse af gæret og gæringen. Povl om Ernst Trier m. enkelte træk fra hans ungdom. Dernæst om elevforeningen.

28. marts:
Peder J. om Finland og hans rejse dertil og dets skønne natur og folkets egenskaber. Povl om ungdommens drømme og fantasier. En tur til stranden - Sigrid var med! Niels Hansen som i korte træk om det han har talt om i vinter. Bentsen viste lysbilleder.

29. marts:
Bennike om det danske sprog og danskhedens betydning i verden. Povl om vor stilling i ungdomstiden og til ungdommen kort sagt om ungdommens evner. P. Augustinus om et sagn af Selma Lagerlöf om at bevare den hellige ild. Sigrid om så mange forskellige ting. Pigerne havde gymnastikopvisning og vi fik chokolade!!

30. marts:
Pastor Wulff om ungdommen og fritidens benyttelse. Oplæsning af Sigrid Johan Smedesvend. Povls afskedsforedrag - var med det første hold til toget. Var med Hans Eriksen, August og flere ned til konditoren og fik chokolade!

31. marts:
Var med kammeraterne ved nogle togafgange. Pakket og flyttet ud til Stubberupholm.

1. april:
Første dag på Stubberupholm. Om formiddagen harvet - om eftermiddagen pløjet. Jes og Niels tærsket hvede. Otto rejst hjem til bryllup.=========================

Note til 6. febr.:
Johannes Clausen optræder et par steder i dagbogen og ser ud til at have haft et nært forhold til højskolen. Han var ejer af gården "Stubberupholm", som er en af de nye gårde på den udtørrede Lammefjord, beliggende op til den nordlige afvandingskanal ved landsbyen Stubberup lidt sydvest for Fårevejle Kirkeby. Her fik Hans Nissen tjenesteplads efter højskoleopholdet, og omkring dette forhold hedder det, at "mangfoldige unge Karle og Piger har i Aarenes Løb søgt til "Stubberupholm" som et godt Lærested". (Uffe Grosen: Lammefjordens historie, 1957, side 100).

Note til 9. febr.:
Pastor H. E. Fonnesbech-Wulff var præst for Vallekilde valgmenighed i årene 1906 - 23. Derefter blev han biskop for Roskilde Stift.
Pastor Helweg var formodentlig forgængeren, Th. Helweg, som havde været der i årene 1895-1906, men var flyttet til Idestrup på Falster. Han er flere gange nævnt i Marianne Thomsens dagbog i forbindelse med sin tiltræden dér og ved møder på Nr. Ørslev Højskole. (Se denne dagbog andetsteds her på hjemmesiden).

Note til 12. marts:
Thorvald Knudsen tilbragte en lang årrække fra engang i 1890-erne til 1920 i U.S.A., hvor han bl. a. ledede to højskoler for danske udvandrerkredse; først nogle år Nysted Højskole i staten Nebraska, hvorefter han virkede som præst for den samme kreds. Derefter blev han fra 1902 til 1920 leder af Danebod Højskole i staten Minnesota - dog afbrudt af et treårigt vikariat på en helt anden skole. Men efter genforeningen i Danmark i 1920 blev han opfordret til at blive forstander for en ny højskole, der var ved at blive oprettet på Als. Han sagde ja til opfordringen, og efter hans ønske fik skolen det samme navn som hans sidste højskole i Amerika, Danebod Højskole. Han var der dog kun et år, hvorefter han blev præst for Ryslinge valgmenighed.

Note til 23. marts:
Peder Mortensen Bukh angives at have været tilknyttet Vallekilde Højskole som lærer i omkring 30 år, men om han stadig var i funktion i 1911 er usikkert. Han var landbrugsuddannet og havde i sine unge dage været lærer på Galtrup Højskole på Mors. Senere var han i nogle få år gårdejer i Snejbjerg ved Herning, hvor hans søn, den senere så kendte forstander for Ollerup Gymnastikhøjskole, Niels Bukh, blev født. Derefter kom han i 1881 til Vallekilde. Den nævnte svigersøn er formodentlig Lars Bækhøj, der som dreng sammen med familien var udvandret til Argentina. Som voksen vendte han flere gange tilbage til Danmark, bl.a. som elev på Vallekilde højskole, hvor han må have truffet Kristine Bukh, som han blev gift med. I 1911 vendte de igen tilbage, og han blev lærer på Ollerup Højskole. Det forekommer naturligt, at de i denne forbindelse har været på familiebesøg i Vallekilde, hvor han så har holdt foredrag for eleverne, hvor det altså må have været sydamerikanske forhold, der har været emnet. Lars Bækhøj blev senere forstander for Ollerup Højskole.

Kilder til de supplerende oplysninger:
Den danske Højskole gennem 100 Aar, 1944.
Danmarks Folkehøjskole 1844-1944, 1944.
Uffe Grosen: Lammefjordens historie, 1957 og 1973.
Dansk Præstehistorie, Roskilde Stift.
Ry Højskoles jubilæumsskrift 1892-1992: at se med egne øjne.
Trap: Danmark: Holbæk Amt
Gyldendals LeksikonSAMs højskolehistoriske Arkiv