Niels Thorhauge som elev
på Vestbirk Højskole

Niels Thorhauge

Dagbogsoptegnelser fra Vestbirk
Højskole 1918-19
og Høng Husmandsskole 1925-26


Vestbirk Højskole omk. 1918


Indledende oplysninger:
De originale dagbøger er ført med blyant i nogle små hefter med kvadrerede sider på ca. 11 gange 18 cm. De findes blandt Thorhauges ret righoldige arkivmateriale på Fjerritslev lokalhistoriske Arkiv, hvor de nedenfor gengivne historiske billeder også findes.
Niels Thorhauge blev født 17/8 1899 som søn af Niels Peter Thorhauge og hustru, Gertrud Marie, født Jespersen. Han var således lige fyldt 19 år, da han i efteråret 1918 tog på Vestbirk Højskole. Men som det fremgår af optegnelserne, blev opholdet forsinket på grund af den spanske syge.
Familien Thorhauge boede på det tidspunkt i landsbyen Manstrup i Beistrup sogn i Han Herred, ca. 3 km nord for Aggersund. Ifølge folketællingslisterne fra denne tid, var der syv børn, hvoraf Niels Thorhauge var nr. 3. Han havde to ældre søstre, Katrine, født 1896, og Karen, født 1898. Dertil to yngre brødre, Lars, født 1900, og Kristian Myrup, født 1903, og to yngre søstre, Else, født 1901, og efternøleren Elise, født 1912. Han nævner dem alle flere gange i sine optegnelser. Lars kalder han konsekvent for Las og den yngste bror kalder han lige så konsekvent Kristian Myrup. Flere af de andre personer, han nævner, specielt mens han endnu var hjemme, kan findes i folketællingslisterne.
På Vestbirk Højskole var Niels Peter Grønvald Nielsen forstander, en af datidens meget kendte højskolefolk. Af lærere, som Thorhauge nævner, var der Holger Budde-Lund, Thomas Thomsen, som senere i seks år blev forstander på Bornholms Højskole, Kristen Nørgaard, som året efter overtog skolen som ejer og forstander, Anton Hansen og Bertelsen. Ifølge den officielle statistik var de 149 elever den vinter, hvoraf der var 21 på en håndværkerafdeling.
Niels Thorhauge havde begyndt på et nyt hefte den 2/11 1918, altså dagen før højskoleopholdet skulle være begyndt. Derfor gengives dette hefte fra begyndelsen. Supplerende oplysninger undervejs er i [skarpe parenteser og som her i mindre skrift].
Lørdag 2 - 11 - 18
Saa begynder jeg paa en ny Bog, men jeg er ved at være søvnig. Las læser i "Laj paa Gaarden", Else skriver Brev til Kr. Tauberg, Kathrine og jeg har skrevet Sange hele Aftenen, det er Fars Sange vi samler. - Far og Mor er sammen med A. Justesens nede hos Thomases til Fødselsdag. - Det har været koldt i Dag! Skarp Blæst fra Sydøst men alligevel har jeg svedt hele Eftermiddagen, vi har nu faaet 12 Læs Kaalrabi hjem. - Karen var hjemme i Eftm., det er da første Gang i hendes ny Plads, som hun tiltraadte i Aftes Kl. 9.

Mandag 4 - 11 - 18.
Nu er Kathrine og jeg ene om det, vi skiftes til at skrive og spise Æbler. Der staar et brunt Lerfad for ved os og det var fuldt men der er kun 2 tilbage i det. I Gaar var jeg i Klim, Else var med, vi naaede Kr. Lindstrøm i Skoven og ude paa Klim Kær naaede vi Frede og Jens Jensen, som vi saa fulgtes med. I Kirken besvimede Jørgen Styrbæks unge Kone.
Jeg var til Farbror N. Thomsens og spise og drikke Kaffe. Katrine rejste til Løgstør i Gaar og vidre i Dag. Bagefter var jeg oppe ved Farbror Hanses lidt, der fik jeg og Kaffe, saa fulgte N. Th. med til Kobakken hvor de to gamle var ene hjemme. Jeg kom herhjem Kl. 6, da var Jakob kommen fra Løgstør. Far og Mor stod og skulde til Bejstrup til L. P. Kristiansens, i Aften er de til Bujis. I Dag har det rejnet, vi har staaet i Vognhuset og renset Rug. Far har været i Klim sammen med Farbror Otto. Nu gaar K. i Seng.

Onsdag 6 - 11 - 18.
Kun et Par Ord i Aften. Jeg har spillet Skak med Kathrine. - I Aftes var vi omme ved A. Justesen. Jeg var der igen i Form. og hjalp dem og slagte en So. I Efterm. har Katrine og jeg vasket Faar. Far har været i Fj. [Fjerritslev] med Kartofler. 2 Td. I Gaar var han i Aggers. [Aggersund] med 10 Td. Rug i Regnvejr.

Torsdag 7 - 11 - 18.
Graavejr! men ikke mere end at vi har kørt Kaalrabi hele Dagen. Jens er snart færdig med at tærske Rug. - Karen har ikke været hjemme i Dag, det er første Dag siden November. Far og Mor har været til Farbror Larses i Aften. Jeg har sat Kathrine mat i Skak 2 Gange.

Lørdag 9 - 11 - 18.
Høj Luft med Solskin! - I Gaar hjalp jeg Jens med at rense Rugen som han har tærsket. Far var i Aggers. med min Kuffert og Sengetøj, men han fik et Kort til mig med Udsættelse til den 25 Nov. paa Grund af spansk Syge, og saa tog han jo Tøjet med hjem igen. Las pløjer Rugstubben anden Gang. - Jeg har været til Marked i Dag med 2 Kvier og solgte dem til J. Bro for 980 Kr. Far agede med Eskild derhen. Morbror Peter var her i Eftm. og se paa den røde Plag. Line er her. Kathrine er i Bejstrup til Gymnastik. - Karen og Else er henne og besøge Kristoffer Simonsens.

Torsdag 14 - 11 - 18.
Dagene svinder hurtigt en for en, næsten uden man mærker det. - Sidste Søndag maatte jeg til at fodre, det kunde ikke blive ved at slaa til med saa mange Fridage syntes Las. Han var saa i Klim, Far, Mor, Line og Kathrine var der ogsaa. Jeg var i Aggers. efter Avisen. Las kom først hjem Kl. 3 og saa var Jakob med ham og blev her til Mandag Form., han fulgte saa med Line til Fj. - Mandag Morgen kørte Far til Fj. med den rødbrogede Kalv som var solgt. Han rejste saa til Vedsted, Gøl og Aabybro og kom ikke igen før Aften.
A. Justesen kørte Hesten hjem, hvorefter jeg hentede Gryn i Møllen samt 2 Rugbrød. Det var stærk Blæst med Regnbyger. Om Aftenen kom Farbror N. Thomsens Lis, og vi var saa med hende oppe hos Niels Sønderstrups Karen, Else og jeg. Tirsdag blev vi færdig med Roerne, om Eftm. var Else i Marken fordi Far klippede Faar. I Gaar slagtede vi 2 Faar. - Vi fik 2 Læs Kaalrabier hjem, jeg kørte dem ind samtidig med at jeg fodrede. Jeg maa jo være Dreng [tjenestekarl] i denne Tid, men nu er det snart forbi, Eskild kom nemlig med et Kort i Aftes fra Grønvald Nielsen med Bud om at jeg maatte komme der den 18 i Stedet for den 25 saa det bliver jo ikke saa lang Ventetid nu. I Form. dækkede jeg Tang paa Kartoflerne. I Eftm. har jeg gravet mellem 4 Rækker Jordbær, Las har dækket Runkelroer i Eftm. - Far var i Fj. med mit Tøj i Form., i Eftm. har han været i Aggers. med Rug samt den gamle Roerasper. Det har været fint Vejr i Dag men tyk Taage baade Morgen og Aften.

Lørdag 16 - 11 - 18
Jeg gaar og tænker ikke paa andet end Højskolen og sligt, og saa glemmer jeg helt Begivenhederne ude i den store urolige Verden som dog er ved at falde til Ro igen. Verdenskrigen er standset. Den 11 i 11 Kl. 11 Form. skete det, men kun som Vaabenstilstand i 30 Dage, men forhaabentlig ender Forhandlingerne saa med varig Fred.
I de forskellige Lande er der Revolution og anden Urolighed samt Spansk Syge og forskelligt andet. Men trodsende alt dette rejser jeg dog i Morgen til Løgstør for paa Mandag at fortsætte til Vestbirk. I Gaar og i Form. fra 9 til 111/2 radrensede jeg i Frøgulerødderne. Las er snart færdig med at pløje. I Eftm. har han pløjet i Køkkenhaven, jeg har kørt Grøntsager hjem samt læsset 1 Læs Gulerødder. Far har hentet en ny Roerasper i Aggersund. Jeg skal hen og vaske mine Fødder nu.

Vestbirk Højskole
Vestbirk Højskole omk. 1918 gengivet efter et brevkort i Niels Thorhauges arkiv

Mandag 18 - 11 - 18
Saa kom vi til Vestbirk, og nu er de fleste af os da fundet ind i Kamrene, endskønt mange løber paa Gangene endnu.
I Gaar Form. kørte jeg til Fjerritslev efter J. Jungersen fra Vedsted. Over Middag kom Helge og Frede Jensen og vi tre "stoute Herrer" rejste saa med 3.25 Færgen til Løgstør og derfra igen i Morges Kl. 4.
Vi var 6 fra Løgstør og vi sad saa og bumlede i Toget til 121/2, og derefter gik vi i Horsens i 2 Timer og kedede os frygteligt, for endelig Klokken 3 at sætte os i Toget som gik til Vestbirk, hvortil vi ankom lykkelig og vel Kl. 4. Vi var nok omkring ved 50 unge Mennesker med det Tog. Saa spiste vi Middagsmad: Sagovælling og Gulerødder og Skinke. Nu har vi drukket The og er som sagt fundet til Kamrene og paa Vej i Seng for at faa udsovet til i Morgen Kl. 71/2.

Tirsdag Aften 19 - 11 - 18
Saa er vi ved at være inde i Forholdene her. I Morges da vi havde spist Grød gik vi op i Foredragssalen hvor G. N. læste en Del Forholdsregler op for os, som vi saa har at rette os efter. Derefter maatte vi igen ned i Spisestuen hvor vi skrev en Prøvediktat hvorefter vi blev delt i Klasser. Jeg kom paa B. mellem ene fremmede Mennesker, men det gaar jo nok, vi er jo da ved at være kendt. Kl. 3 havde vi Gymnastik, men kun lette Øvelser endnu. Vi sidder nu 18 Mennesker her i B Stuen, men sikken Ro her er, alle er optaget af at skrive Breve eller hvad andet de har at gøre. Jeg har lige gaaet en lang Tur ad Østbirk til. I form. skrev jeg Brev til dem hjemme.

Onsdag Aften 20 - 11 - 18
Nu er vi snart ved at føle os hjemme. Jeg har i Dag over Middag gaaet en lang Tur, men hvor det var hen ved jeg ikke endnu, men alle Vegne hvor jeg saa hen var det Bakke-Dal og det var høje Bakker og dybe Dale alle vegne. I Form. tegnede vi. Fra 5 til 6 havde B Holdet fri, og i den Tid skrev jeg til Kathrine. I Aften har vi valgt Politi og Redaktion. Jens og jeg har besøgt Frede og Simon paa "Nordpolen" [formentlig navn på værelset eller en elevgang].

Fredag 22 - 11 - 18
Nu begynder Tiden at gaa hurtigere end de første Par Dage. Grønvald N. holder Foredrag hver Morgen efter Morgenandagten. Derefter har vi saa forskellige Timer med Dansk, Tegning eller andet. Efter Kaffetid har vi Gymnastik hver Dag. I Gaar havde vi Sundhedslære straks efter Gymn. og der udtalte Th. Thomsen at vi skulde se at holde os fri for den spanske, ved forskellige smaa Forsigtighedsregler med Tænderne o. l., det var jo rart om vi kunde dupere de andre Højskoler i den Retning, og meget ubehageligt vilde det være om vi skulde til at ligge syge her. I Aftes var jeg oppe ved Frede og Simon igen og vi var derefter en Tur paa Stationen. J. Jansen fra Holme opdagede jeg først i Aftes ved at han kom og spurgte om jeg var Fætter til J. A. I Middags gik jeg en lang Tur ad Vejen i Sydvest. I Aften har jeg læst. Der har været kimet med Klokken 3 Gange i Aften, det koster 1 Kr.

Søndag 24 - 11 - 18
Det er dejligt at være her om endskønt vi gaar ligesom og frygter for den spanske Syge, der er nemlig en Del som har den og en Del er allerede rejst hjem af samme Grund. I Eftm. var vi alle ude og gaa, vi gik langs Gudenaa et langt Stykke og saa over Banelinien og op paa en Høj. I Aften har jeg opholdt mig paa "Nordpolen" No 58 og er blevet kendt med Chr. Stougaard. - Grønvald N. læste "Intrigerne" [syngespil af Chr. Hostrup] for os i Aftes og det kom han glimrende fra. Vi gav ham en bragende Klapsalve 2 Gange.

Tirsdag 3 - 12 - 18
Ja, vi er nu i December Maaned. Det er farligt saa Tiden gaar, nu kan vi sige her at vi ikke kan følge med. Vi har nemlig, saa godt som alle Eleverne, ligget syge i 8 Dage af den slemme spanske. Naa, for resten har den ikke været slem ved os, kun enkelte har været meget syge, men de fleste er kommet op igen og vi sidder nu her i Læsestuen i Varmen. Men vi har for resten haft det helt morsomt, der er nemlig 3 raske, smaa Sygeplejersker fra Horsens som har sat Liv i os, især dHerrer V. Jørgensen og V. Kristiansen som jeg har ligget sammen med, dem kunde de godt lide Frk. Lund i Særdeleshed. I Dag har jeg flyttet mit Sengetøj ned paa No 17 igen, jeg har ellers boet paa Langelinie 44 i den Tid jeg var syg. Jeg har i alt faaet 5 Breve i den Tid, de er jo flinke Hjemme til at skrive nu da de hørte at jeg var syg.

Torsdag 5 - 12 - 18
Huj, hvor det gaar! der er Bal paa Gristorvet. Den ene af Sønderjyderne gir den paa Violin og saa gaar det. Vi er nu næsten alle kommet paa Benene. Simon kom op i Gaar saa han er helt svær i Dag. Frede og jeg har været paa Stationen i Dag i Stedet for Gymnastik, jeg havde 4 Adressebreve med og skulde indløse Pakker paa, deriblandt et Skakspil til mig selv. Jeg begyndte da i Skolen igen Tirsdag Eftm., og haaber nu at skulde følge med hele Vinteren. Der er kommet enkelte nye Elever af og til i den sidste Tid, men alligevel er der rejst flere paa Grund af spansk Syge. Jeg har skrevet hjem i Aften, hele 6 Sider.

Lørdag 7 - 12 - 18
Denne Gang er det noget mere sørgeligt jeg har at skrive end sædvanlig. En af vore Kammerater her paa Skolen - Thorvald Madsen - er nemlig død af den spanske Syge. I Gaar Eftm. mens vi havde Gymnastik skete det, i den næste Time skulde vi have Samfundslære, men Budde-Lund kunde ikke holde Foredrag lige efter dette, vi sang et Par Sange i Stedet for og B.-L. bad en Bøn. - I Dag over Middag fulgte vi alle Liget ud til Elektrisiteten, hvor vi vendte om igen, men først talte Grønvald. N. i Gymnastiksalen, og Th. Madsens Fader takkede ham, men gennem Taarer. - Vi faar ikke Avisen i Aften paa Grund af Dødsfaldet. - I Eftm. var alle, som havde Lyst og Evne, med til Gymnastik i et Hold.

Mandag Morgen 9 - 12 - 18
Saa kom vi over den Søndag med, det synes jeg da ikke er saa farligt som de talte om hjemme. I Gaar Form. gik jeg en lang Tur - efter at vi havde sunget Morgensang og Gr. Nielsen læste en Prædiken, - jeg var helt ude ved Monbjerg men Vejen var meget fedtet saa det var ikke skønt at gaa. Over Middag skrev jeg et Kort til Las. Jeg læste i Fj. Avis at Jens Peter Madsen fra Klim Odde er død. Kl. 4 læste Budde-Lund en Julehistorie. I Aftes udkom vores Avis med Sv. Sørensen som Oplæser, bagefter var der livlig Diskussion med H. Melby som Indleder af Emnet: "Frihed eller Forbud", men der tror jeg nok at han blev kørt fast med hans Frihed.

Onsdag 11 - 12 - 18
Det sner lidt i Aften, men ellers tror jeg ikke der er noget særligt. Jo, vi havde Sangtime Mandag Aften første Gang. I Aftes købte vi en lille Sangbog for Vestbirk Højskole. Jeg har spillet Skak i C Klassen i Aften med Frede og saa en til, Jens Jensen tror jeg han hedder.

Torsdag 12 - 12 - 18
Der er nu 1/2 Alen Sne paa Jorden. Det har sneet hele Dagen men særlig i Aften og tillige har det føget en Del saa det er vist faldet i Driver. Vi skulde haft Korsang i Aften men Plovgaard fik Forhindring. Jeg har faaet Brev fra Niels Nygaard.

Søndag 15 - 12 - 18
3 Dage er nu gaaet siden sidst jeg skrev. Fredag Aften efter Spisetid besøgte vi Lærerne, de fleste af os var inde hos Gr. Nielsen, thi Føret var saa daarligt at vi var kede af at komme ud i S[?]. I Aftes udkom vor Avis igen med Haandværker Alfred Larsen som Oplæser, bagefter blev der ført en meget kedelig Diskussion, som H. Hougaard indledede ved at fortælle noget fra hans Hjemegn. - I Form. var vi i Træden Kirke og høre Pastor Thygesen, det var en varm Tur.
Eftermiddagen er gaaet med Læsning, Brevskrivning samt Oplæsning af Gr. Nielsen. Thomsen har holdt et Foredrag i Aften om Juletræet. - I Gaar sendte jeg en Pakke Hjem.
Frank giver den paa Violin hernede.

Juleaften Kl. 71/4.
Saa naaede vi saa langt!
Vi sidder og venter paa at Pigerne skal blive færdig med at malke, saa skal vi ind til Juletræet, Karen er gaaet hjem for at malke og vaske op, men hun kommer snart igen.
Jeg har nok glemt at skrive den sidste Tid. Fredag Aften i sidste Uge havde vi Chokoladegilde paa Skolen med Taler og Sang. Budde-Lund læste en Historie. Vi gik i Seng i Mørke den Aften, fordi det blev sent. Lørdag Middag var der en hel Del af os, der rejste hjem, Frede og Simon pyntede sig saa snart vi havde spist, og saa kom vi i Tanker om, Jens og jeg, at vi hellere maatte følge med dem. Vi skyndte os da op og klæde os om, Simon gik ind og bestilte Mellemmad til os, og lidt før Kl. 3 stejlede vi af til Stationen. Men vi kom ikke til Løgstør før Kl. 1 om Natten, og saa gik vi, Frede og jeg, til Aggersund, hvor vi langt om længe fandt et Par Fjæl, som vi brugte som Aarer og sejlede saa over 3 Gange.

Andenjuledags Formiddag.
Jeg blev ikke færdig Juleaften med at skrive. - Vi sejlede altsaa over Fjorden om Natten i det fineste Vejr man kan tænke sig, naar det er den korteste Dag paa Aaret. Det var Maaneskin og et fint Lag Sne paa Jorden saa det var helt lyst.
Kl. 4 kom vi her hjem og vækkede Las og sad saa ved ham en Times Tid før jeg kaldte paa Katrine. Kl. 7 Søndag Morgen spiste vi Davre herhjemme af Mors gode Grød, hvorefter Far kørte til Klim og han tog saa Frede og Jens med til Fjerritslev. Mandag Middag kom Kr. Myrup, saa vi var alle herhjemme Juleaften. Juledag var vi i Kirke, alle med undtagelse af Elise, hun var omme hos Eskilds. Katrine, Karen, Las og jeg kørte med A. Justesens Befordring.
I Aftes var der en Del fremmede, Kristoffer, Anna og deres Las samt Pigen og en Feriedreng, Arnold Bang og T[??] og saa havde de Thomas Svenningsen til Kusk og desuden var Karen, Kristian og Martine heromme, altsaa de sædvanlige Juledags fremmede. - Det er rigtig fint Vejr i Dag med Solskin og Kaneføre, saa vi skal da ud at køre i Kane i Eftm.

Mandag 30 - 12 - 18
Andenjuledag var vi unge først i Aggers. derefter kørte Far, Mor, Elise, Kr. Myrup og jeg ned til Farbror Ottos. - Dagen efter var det grimt Vejr, men alligevel kom Jakob herhen den Morgen; han skulde sætte vor ny Hakkelsemaskine op. Om Aftenen fulgte jeg med ham til Klim og kom først hjem i Gaar Middag. Johannes var hjemme paa Orlov, han er nu i Esbjerg og aflevere sin laante Habit og saa vil han med paa Højskolen nu efter Jul. Jeg var i Kirke i Gaar Form. og kom saa med Astrid og Karl Jensen til Fj. hvorfra jeg gik hjem.
Nesgaard og Sørine samt Niels og Las var her, de skulde til Fødselsd. hos Frendsens. I Aftes var vi unge omme hos Eskilds, der var 2 Piger fra Jelstrup, de har været her i Eftm. Far, Mor og Elise var ovre hos Frendsens i Aftes, det var meget glat, saa Mor gled omkuld og slog sig en Del. I Dag har det sneet en hel Del.


Forstander og lærere på Vestbirk Højskole. Her et udsnit med de i dagbogen mest omtalte. På det store billede ses forstander Grønvald Nielsen, nederst til venstre Thomas Thomsen, dernæst nedenfor til venstre Holger Budde-Lund og til højre Kristen Nørgaard.

Fredag 3 - 1 - 19
Saa er vi traadt ind i et nyt Aar igen, og det er med lysere Fremtid end de sidste 4 Aar. Krigen er jo sluttet og vi har Udsigt til at faa Sønderjylland tilbage nu.

Mandag 6 - 1 - 19
Vi er nu kommet til Vestbirk igen og har haft en fornøjelig Aften ved Kaffebordet med Tale og Sang og tillige fik vi et Par Præmieopgaver at løse, jeg vandt da en Bog, Vill. Gladstone, ved at dele Ordet Danmarkshistorie i Navnord. Den 3die om Aftenen var vi omme hos A. Justesen, saa jeg fik ikke skrevet ret meget den Aften. Johannes Andersen er da med os her, Las, Jakob og Olav sejlede os over Fjorden sidste Nat.

Torsdag 16 - 1 - 19
Det bliver ikke hver Dag, jeg skriver. Jeg synes nemlig ikke der er noget til hver Dag at skrive om, ikke paa den Maade at vi intet oplever, men det er ene Smaating, saa hvis der skulde skrives hver Dag saa blev Bogen jo snart fuld. Sidste Fredag Aften var jeg oppe og pudse mine Støvler og vilde da sammen med Frede, Simon og nogle flere op til Nørgaard, men saa kom der Bud, at der blev fremvist Lysbilleder i Foredragssaalen, saa tog vi det med i Stedet for. Lørdag Aften blev Avisen læst op og bagefter var der Diskussion om Arbejderspørgsmaalet, indledet af Svend Sørensen, som desuden blev valgt til Redaktør for Resten af Vinteren. Søndag var Johannes og jeg i Tønning og besøgte hans Søster Kathrine. Vi var der hele Dagen, tog med Toget derud om Formiddagen og tilbage igen om Aftenen Kl. 91/2. Om Aftenen kom hendes Forlovede, Aksel, derhen ogsaa, han tjener i en Gaard i Nabobyen. Det er meget flinke Folk hun tjener hos. Manden Kr. Hansen er Sjællænder, Konen er fra Monbjerg, de har 2 søde Smaapiger paa 4 og 6 Aar.

------------------------

Til toppen af højre spalte


Der er blevet ringet meget med Klokken i den sidste Tid. Naar vi binder en tynd Snor i den og trækker ind gennem mit Vindue saa kan vi saa herligt sidde der inde og ringe uden at nogen opdager det, og saa var det da ogsaa saa heldigt at vi fik ny Politistyrke Lørdag Aften, thi de gamle var ved at have opdaget os, men nu gaar det igen en Tid. Det er særlig Frede og Johannes Jensen som har størst Lyst til det.

Mandag 20 - 1 - 19
Fredag Aften havde vi Chokoladegilde, det gik meget fornøjeligt til, Spisestuen var helt fuld af Folk, vi sang en Mængde Sange. H. Budde-Lund læste en lille Historie, en Dagbog fra Grønland, Thomsen og Anton Hansen fortalte Historier og til sidst sang Gr. Nielsen en Sang om Napoleon som var en tapper Kriger. Lørdag Aften fik vi Avisen oplæst igen, hvorefter der var Duskution. A. Hansen indledede om Jordspørgsmaalet. Lørdag Middag fik jeg Brev fra Søster Else, hun skrev paa et Ark Papir som Severin Josepsen havde sendt til dem der hjemme med Forespørgsel om de manglede en Karl til Sommer, thi saa kunde han nok lide at faa den. Tillige gav hun mig Anvisning paa en Plads i Norge som jeg ogsaa gerne vil have, men jeg skal jo først vide hvornaar der skal være Session hjemme thi der skal jeg jo med til Foraaret. Jeg venter Brev fra dem hjemme igen i Morgen eller Overmorgen.
I Gaar Middags fik jeg Brev fra Las, han har været lidt daarlig de sidste Dage og har af den Grund haft Tid til at skrive. Vi Han Herredsfolk var oppe hos Frk. Villumsen i Gaar og blive fotograferet. Nørgaard viste os en Mængde Lysbilleder i Aftes, alle sammen fra en Rejse i Norge som han gjorde i 1913. De forøgede min Lyst til at komme derop til Sommer.

Onsdag 22 - 1 - 19
Jeg har lige nu læst om Gladstone at han ofrede 10 Minutter paa sin Dagbog hver Aften, og saa kan jeg da heller ikke lade være at skrive nu, thi jeg vil jo gerne ligne de store i Samfundet. Men Norgestur bliver vel nok kun til Luft, jeg har i Dag faaet Penge hjemmefra, og dermed har jeg faaet at vide at de ikke vidste noget om Sessionen, og saa synes jeg at jeg er ked af at søge Plads i Norge. Vi har haft Kemi i Efterm. med Bertelsen saaledes at Salen stod fuld af Røg.
Jeg har købt et Generalstabskort i Dag saa nu kan jeg finde rundt til hver en Krog her i Landet.

Tirsdag 28 - 1 - 19
Det er egentlig ulovligt, det jeg tager mig for nu men jeg kan saa udmærket klare mig med at skrive de Fremmedord som Budde-Lund dikterer for os og en skal skrive dem op paa Tavlen. Det er min lille Brors Fødselsdag i Dag, Frostvejr og lidt fin Sne. Jeg fik Brev fra Far i Lørdags sammen med en Avertissement fra Marius Henriksen om at han manglede en Karl og jeg har skrevet til ham og venter Brev fra ham med det første. Lørdag Aften havde vi Diskussion. Peter Skerning indledede om Praktisk Uddannelse og Sigrid og Anna Laursen var da oppe og sige et Par fornuftige Ord.
Søndag Form. var Johannes og jeg i Tønning Kirke. Om Eftm. var de fleste ude i Bakkerne men jeg var her hjemme og skrev Foredrag som jeg har begyndt at referere, og af den Grund har jeg helt glemt at skrive i denne gode, lille Bog. I Aftes da vi var kommen i Seng og Lysene var slukket var der pludselig en som begyndte at kime med Klokken og blev ved i ca 5 Minnuter, men blev saa ked af det fordi der ingen Betjente kom, velsagtens af den Grund at de var i Seng.

Søndag 2 - 2 - 19
Jeg ved ikke hvordan det gaar mig, men jeg kan ikke huske at faa skrevet heri.
Fredag Aften var jeg oppe ved Gr. Nielsen sammen med Simon og mange flere, vi var i Zoologisk Have og saa legede vi Hvisklege. I Aftes blev Avisen læst op, Ejnar Jensen indlede Discution om den sønderjydske Grænse. I Gaar Middag hentede vi vore Fotografier, jeg gav 4 væk med det samme, og i Dag har jeg sendt 2. 1 til Chr. Myrup og 1 til N. Th. Andersen. Det har ringet nu, vi skal ned i Salen og lege for første Gang i Vinter. Jeg har været lidt paa Isen i Aften.

Mandag 3 - 2 - 19. Kl. 4 Eftm.
Jeg skulker fra Gymnastikken men er ikke ene om det. Jeg tror det bliver for haard ved mig med dette her Gymnastik. Jeg er nu færdig med at skrive Foredrag ind for i Dag. I Aftes var vi jo nede i Gymnastiksalen og lege, baade Pigerne og Lærerne var med. Budde-Lund var saa kaad og overgiven lystig at han ikke vidste hvilket Ben han skulde staa paa, han ser for resten morsom ud naar han er i Gymnastiksko, men er der noget mere alvorligt paa Færde saa er han den mest alvorlige af os alle. I Middags var Simon og jeg ude at spasere, vi traf Johannes og Frede ude ved Skoven. Det er vældig fint Vejr. Vi skal nu op og høre Pastor Thygesen igen.

Tirsdag 11 - 2 - 19
Jeg er ustadig til at skrive, jeg skulde jo have skrevet en hel Masse nu. Fredag Aften havde vi Chokoladegilde, et vældigt morsomt Gilde, Nørgaard og Budde-Lund gav hinanden det glatte Lag saa Haaret fløj dem om Ørene. Nørgaard læste et Brev om et Land som var fundet under Nordpolen og kaldtes Grønvold og der var en hel Del Gaarde Vestergaard, Holgaard og m. fl. og desuden var der et Forlystelsessted Thorhag samt Brodbæk, Kær og Krabber og en lille Hovdreng var der ogsaa. Lørdag Eftm. fik vi den første Geografitime, vi blev nemlig færdig med Sundhedslæren Onsdag. Lørdag Aften havde vi valg af ny Politi og Redaktion. Søndagen var rolig. Johannes A. var ude ved Katrine, og Frede laa i Sengen. Jeg var med Simon paa Stationen over Middag og bagefter spiste vi Lagkage og Klejner med Saftevand til paa Nordpolen. Jeg skrev et Brev og sendte et Fotografi hjem. Vi var lidt ude og slaas i Sne før vi gik op og hørte et Foredrag af Anton Hansen om en Norgestur. Om Aftenen saa vi Lysbilleder fra Tyskland og Holland.
I Gaar var det Simons Fødselsdag. Thomsen ligger i Sengen med Halsbetændelse saa der er ingen Gymnastik. Frede er kommet op i Dag. Det er fint Vejr i Dag men har været meget koldt i nogle Dage med skarp Frost.

Torsdag 13 - 2 - 19
Jeg har lige Tid nu til at skrive lidt. Klokken mangler 5 min. i 10. Kr. Holk er her inde nu og har set min Tegnebog. I Dag har jeg ikke været ude og gaa, men i Gaar var vi ude paa Glæsplænen og lege og kaste med Snebolde saa det peb om Ørene. Bertelsen har haft Gymnastik med A. og C. i Dag, i Morgen skal han have det med os. Han holdt Foredrag i Dag om Kreaturernes Røgt og Pleje. Vi maa ikke fodre mere end 11/2 Time ad Gang for at Køerne kan faa Tid til at tygge Foderet. Nu gaar Steffensen og jeg en Maaneskinstur.

17 - 2 - 19
Elises Fødselsdag! Jeg har lige været paa Stationen med et Kort hvorpaa jeg sendte Bud hjem efter min Cykel, og samtidig hentede jeg en dejlig Pakke med en stor Søsterkage, som vi nu skal i Lag med naar vi faar Tid. Jeg fik tillige Brev fra Karen og et Kort fra Elise, saa Gr. Nielsen spurgte om det var min Fødselsdag. I Gaar Eftm. var vi ude i Fredensskoven og lege Hund efter Hare. Budde-Lund, Frode Karlshøj, Jens Thomsen, Hans Hansen og Frede Jensen var Harer som vi andre skulde fange, det var en Tur som kostede Sved men friske Kinder. I Aftes gik jeg i Seng Kl. 91/2 og var ved at tro at jeg skulde blive der i Dag, jeg har nemlig en tyk Kind og det ene Næsehul fuld af Saar og tillige var der en Fornemmelse i Halsen som sidste Aar da jeg havde Halsbetændelse, men jeg kom da op til Tiden i Dag, derimod var jeg oppe og kalde paa 2 af mine Bordkammerater Ingvard Bro og Kristen Toft da vi havde spist Davre, de sov forlænge.
Der er ingen Fart i Gymnastikken i disse Dage. Thomsen har ikke begyndt endnu, og Frode Karlshøj er gaaet i Seng i Dag. Anders Holgaard ligger paa 4de Dag.

28 - 2 - 19
Det er farligt saa Tiden gaar og især i de sidste 8 Dage har der været Spænd paa den. Vi skal nemlig have baade Komune- og Folketingsvelg i Aften, saa der har været en vældig drøften Politik. Der har været Diskusionsmøder de 3 sidste Aftner saa det er snart ved at gaa op i den Slags det hele. Jorden er hvid; der er store Snedriver fra i Onsdags, da var det en Himmel rendfog [jysk udtryk for kraftig snefygning] saa at Bryrup Ekspressen sad fast saa vi fik ikke nogen Postsager den Dag, og det var nok lige saa galt hjemme, jeg fik Brev fra store og lille Søster i Aftes og fra Niels Nygaard i Dag.
Anders Holgaard er da blevet rask igen, i disse Dage ligger Peter Steffensen og forskellige andre. Der har for resten hele Tiden siden Jul været 1 halv Snes Stykker i Seng hele Tiden.
Den 19 var begge Johanneserne og jeg ude i Tønning til Katrines Fødselsdag, det var meget morsomt, der var, foruden Aksel og os, 3 unge Damer, men kun den ene af dem forstod at tale med os, vi kom ikke her hjem igen før Kl. 11/2 om Natten. I Gaar var vi nogle Stykker oppe i Nørgaards Have og slaas i Sne. Jeg tror, jeg gaar helt og glemmer Gymnastikken jeg har næsten ikke Tid til det og meget lidt Lyst har jeg ogsaa.


Fra Vestbirk Højskole, spisestuen som det angives på billedet - efter et brevkort fra omk. 1918.

Lørdag 8 - 3 - 19
Saa er jeg bagefter igen. Vi er kommen godt over Fastelavn nu. Fastelavnssøndag var Frede og jeg i Østbirk Kirke, Johannes var i Tønning. I Østbirk traf jeg Sigrid Th. fra Holstebro og fulgtes med hende her hjem, næste Dag kom hun herind og talte med Johannes og mig en Tid mens de andre dansede i Gymnastiksalen.
Jeg fik min Cykel den Dag sammen med en stor Pakke med Boller i. Jens Jungersen laa i Sengen i Fastelavn.
Og saa er Tiden gaaet som sædvanlig indtil i Gaar, naa Onsdag Aften var der Foredrag i Ungdomsforeningen af Pastor Riisgaard fra Uldum. I Gaar var vi i Horsens til Hingstekaaring, og samtidig besaa vi Byen i alle Ender og Kanter, vi var i Udsigtstaarnet, Svineslagteriet og Eksportstaldene og var helt afkørt da vi skulde Hjem. Da vi kom hjem fik vi Risengrød og Kaffe.

Tirsdag 25 - 3 - 19
Bare ikke min Dagbog dør helt ud, jeg har sjælden Tid at skrive i den. Det er snart helt Foraar nu, Solen varmer saa dejligt, men det fryser temmelig stærkt om Natten endnu. I Lørdags var vi L[and]mænd i Monbjerg og saa paa en Besætning der og bagefter var vi henne i Herregaardene "Urup" og "Julianelyst", det var en dejlig Tur. I Morgen skal vi til Himmelbjerget. Jeg ved snart ikke hvad mere jeg skal skrive denne Gang. Frede og Johannes Jensen er paa Sukkertoppen i Dag. Det ringer nu til Samfundslære.

Torsdag 27 - 3 - 19.
Peter Steffensen bruger min Foredragsbog saa jeg har ikke andet at bestille nu end at skrive her. Vi var paa Himmelbjerget i Gaar og det ser ud til at have været heldigt nok, thi i Dag er det Snevejr og meget koldt. Jeg gik derud og cyklede hjem, Johannes cyklede paa min Cykel derud. Det var en rar Tur, men den var jo rigtignok noget anstrengende. Vi var paa Sukkertoppen ved samme Lejlighed, og vi drak Kaffe i Ry 2 Gang, og var oppe i Kirken og Taarnet der og se os om. Der var en dejlig Udsigt, og desuden var der et meget stort Kirkeuhr som vi saa Indværket i.

Tirsdag 1 April 1919.
Saa naaede vi April men endnu er vi ikke færdig her paa Skolen, d.v.s. en hel Del af vore Kammerater er rejst i de sidste Dage og nogle rejser i Dag. De har ikke Tid eller Ro til at blive her i de sidste 14 Dage. Det er helt godt Vejr i Dag men det har ellers sneet en Del de sidste Dage. De ringer til Davre nu.
Kl 4 samme Dag.
Det har været ualmindelig fint Vejr i Dag. Johannes og jeg var ude ved Skoven og laa der 1/2 Time i Middags. Frede og Johannes Jensen rejste i Fredags. Den Aften havde vi Chokoladegilde. Lørdag Aften Avis og Discusion om Ungdomsarbejdet med Nørgaard som Indleder. Søndag Eftm. var der Opvisning af 2 Hold Karle, men jeg var ikke med. Der var 24 fra A. og C. og 31 fra B. og Haandværkerne. Om Aftenen legede vi i Spisesalen.

Torsdag 1 Maj Kl. 3 Nat
Jeg sidder paa Middelfart Station og har intet at tage mig for. Vi blev jo færdig paa Skolen til Paaske. Der var Elevbal Lørdag den 12., et dejligt Bal var det. Søndag Form. kedede jeg mig frygteligt. Over Middag dansede vi en Times Tid igen; mellem Kaffe og Mellemmadstid var Johannes og jeg ude i Tønning ved Katrine. Jens og Johannes gik til Horsens Mandag Aften. Jeg cyklede hjem, var ved Kr. Holk Tirsdag Nat og cyklede derfra hjem Dagen efter.[Dermed var højskoleopholdet slut. I nogle få linier fortæller han lidt om, hvad han har foretaget sig i resten af april, hvorefter han fortæller om sin rejse til Middelfart, dels på cykel hjemmefra til Skanderborg og derefter med tog videre. Han er på vej til en ny plads et sted på Nordfyn, så vidt det fremgår på en gård, der hed Frigård i landsbyen Mejlskov i Ore sogn, men han kan først komme videre kl. 5 morgen].[Den 3. november 1925, 61/2 år senere, tog Niels Thorhauge igen på skole, denne gang på Høng Husmandsskole på Sjælland. På det tidspunkt var han fyldt 26 år. Efter en meget lang pause tager han torsdag den 26. november igen fat på at skrive dagbog. Han griber tilbage til foråret og fortæller først lidt om arbejdet hjemme på gården fra april måned. Faderen lå på det tidspunkt syg, og der er en gribende skildring af hans sygeleje og død i begyndelsen af maj. Senere på sommeren havde de mund- og klovesyge og var derfor spærret inde i 3 uger. Derefter fortæller han så om skoleopholdet, som dog denne gang er meget kortfattet.
Forstander på Høng Husmandsskole var Tormod Jørgensen, hvis far, Anders Jørgensen, tidligere i mange år havde været forstander. Af lærere nævner Niels Thorhauge konsulent P. Grøntved, lærer Jens Peter Jensen, landbrugslærer S. Poulsen, konsulent Carl Sunke og cand. mag. E. Munk, som ser ud til at have været løsere tilknyttet timelærer. Frederik Skovmand Jørgensen, som nævnes allerede i de første linier, blev året efter gymnastik- og sanglærer på Rødding Højskole, men om han også havde en lignende funktion i Høng, fremgår ikke].
Høng Højskole Udsnit af elevbillede fra Høng Husmandsskole 1925-26. Niels Thorhauge ses til venstre ud for billedet af skolebygningen.

Torsdag 26 November 1925
. . . Jeg er nu for Tiden paa Høng Husmandsskole - sidder i Frederik Skovmand Jørgensens Værelse og har det udmærket. Jeg har jo nu været her i godt og vel 3 Uger. Det sneede i Gaar saa meget at der ingen Post er kommet fra Jylland i Dag.

Tirsdag 1 - 12 - 25
Klart Vejr med Frost. Der ligger et jævnt Lag Sne paa Jorden, men det generer jo ikke os her paa Skolen saa meget. Kun kniber det med at faa Vand at vaske sig i, naar det fryser saa haardt. - I Søndags var jeg med Grøntved i Kirke i Finderup. Om Eftm. var her et Hold Husmænd til Foredrag.
Vi lærer ellers ikke saa lidt baade det ene og det andet - og jeg gør da mit Arbejde for at faa det saa godt som muligt i Hovedet, thi der bliver nok brug for en Del Viden naar jeg nu igen skal hjem og bestyre Gaarden.

Fredag 4 - 12 - 25
Sneen og Frosten holder godt, men vi gaar jo og har det godt her inde ved Kakkelovnen, saa vi mærker ikke saa meget til det her men des mere naar vi kommer ud i Kulden. Dagene gaar godt med Arbejde Dagen igennem med baade det ene og det andet. Landbrug, Litteratur, Kemi, Geometri og Anatomi saa vi faar meget ud af det, der skal jo læses meget om Aftenen, men der er altid en og anden som er mere for Spilopper saa der kan være Uro imellem. Jens Peter Jensen læser for Tiden et Brudstykke af Skjoldborgs Bog "Kragehuset", som jeg kender temmelig godt. Jeg er Medredaktør af vort Blad Ukrudtshaven og det giver jo lidt Ekstraarbejde, men ogsaa lidt mere Indblik i forskellige Ting. F. Eks. kommer jeg af og til ind til Grøntved og taler med ham ikke alene om Avisen, men ogsaa andre Ting, saa jeg er slet ikke ked af det, tværtimod glad ved at være her, saa jeg haaber at de Penge jeg giver ud her i Vinter skal komme igen med flere Fold.

Søndag 13 - 12 - 25
Tiden gaar godt, jeg kan knap følge med den. Sidste Mandag Aften byttede jeg Værelse med Peter Larsen og Laurits Larsen, saa jeg bor nu i "Solbakken" sammen med Alfred Rasmussen.
I Søndags var jeg i Vindehelsinge Friskole og besøge Helene og Rasmus.
Tormod Jørgensen kom hjem i Søndags, men har jo endnu ikke begyndt at deltage i Arbejdet. Der er faldet Sne igen i Nat. Jorden var ellers ved at være bar igen efter at der nu i over 8 Dage har været glat og iset.

28 - 2 - 1926 - Søndag
Det gaar godt, vi er snart langt fremme med Foraaret saa vi Landmænd længes efter at komme ud i det frie igen, men vi faar jo saa meget godt saa det er en Skam at løbe fra noget af det. Tormod J. er god at høre, han holder Foredrag som rigtig er egnet til at vække Eftertanke. Han har Socialøkonomien samt Verdenshistorie og saa fortæller han ind imellem lidt om sin Fader og hans Tid. Munk fortæller om Grundtvig og mange andre gode Mænd.
Og saa er der S. Povlsen, Sunke og Grøntved; de er heller ikke bagefter men det er jo andre Fag som er mere haandgribelige for en Landmand saa der skal nok blive noget at tage fat paa naar vi engang slipper ud igen herfra. I dag har jeg været ude at cykle, jeg var i Gørlev sammen med Julius Jørgensen, Vejen er lidt fedtet men Vejret er godt.[Mere blev det ikke til fra Høng Husmandsskole. Og der skulle gå ca. 10 måneder, til den 7. januar 1927, før han genoptog skriveriet. Da var han hjemme igen og tog sig af arbejdet på gården sammen med broderen Lars.
På et tidspunkt blev Niels Thorhauge gift med Ninna Overgaard fra Rødhus, og fra engang i 1930erne ser de ud til at have boet på og drevet et statshusmandsbrug udstykket fra hovedgården Ålegård i Skræm sogn i nærheden af Fjerritslev].


Niels Thorhauges landejendom, Ålegårdsvej 65, Skræm sogn, Fjerritslev, som den tager sig ud i dag (2004).


SAMs højskolehistoriske Arkiv