Rosalie Christensen

Minder fra Rødding Højskole Sommeren 1928Indledende oplysninger:
Den originale dagbog befinder sig sammen med andre arkivalier på Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv i Oksbøl. Bogen er en af dem, der ofte blev brugt til poesibøger med ulinierede blade på ca. 12 X 19 cm.
Rosalie Christensen stammede fra Vrøgum lidt nord for Oksbøl, født 4/10 1911 og har således kun været 16 år under opholdet. Fire år senere, i 1932 tog hun på Ollerup Gymnastikhøjskole, hvorfra der også er efterladt lidt materiale. Senere drev hun en købmandsforretning i hjembyen.
(Der er dog også den mulighed, at det i virkeligheden var en tre år ældre søster, Elvina Christensen, født 12/5 1908, der denne sommer var elev. Det må indtil videre stå som et åbent spørgsmål).
Rødding Højskole lå som bekendt syd for den grænse, der blev draget i 1864, og lå altså på tysk grund indtil genforeningen i 1920, hvor den blev genåbnet som dansk højskole.
Dens første forstander hed Erik Appel, men på grund af svigtende tilslutning fratrådte han i 1926. Derefter blev Hans Lund forstander i mange år. Som en af sine første lærere havde han fået engageret Arne Brandt Petersen, som senere i mange blev forstander for Vrå Højskole. Det er de to, der nævnes oftest i Dagbogen. Andre lærere, der nævnes, er Fridlev Skrubbeltrang og Frede Hansen. Efter statistikken var de den sommer 123 elever.
Hans Lund   

      Rødding den 3die Maj 1928
      Velkomsttalen af Lund.
Hvad, jeg nu vil sige jer, er noget som ikke vil overraske jer: "Velkommen her til Rødding Højskole". Vi har med Forhaab-ninger ventet Jer, og vi har længtes efter at i skulde komme, og nu i er her, vil jeg ønske, det er med god Vilje til at tage fat. Skal et Arbejde her Lykkes maa der en god Vilje til, fra Elevens Side, saavel som fra Lærernes, og vi vil gerne dele, det af Kundskab og Viden vi har, med Jer. Det vi gerne vil klarlægge for Jer, er at det gælder om at leve et Menneskeliv, der har Værd, for én selv, ikke saa meget det praktiske, som det aandelige. Naar vi nu her sætter Skuden ud og begynder en Sejlas, da vil vi bede om Lykke til, at det maa gaa godt. Vi maa have Tilskud fra det usynlige og bede: "Herre vor Baad er saa lille, og dit Hav er saa stort men hjælp os paa vort Sejlas gennem Livet". Vi Lærere saar, men begærer ikke at se Frugten af vort Arbejde.


Arne Brandt Pedersen   

    Brandt Pedersens Velkomstale!
    Forkortet
Nu spørges der om det ypperste, ja det var at ønske, at det var det der i vore Tider blev spurgt om.
Vi ankom til Rødding kl. 61/2; med Bil fra Brørup. Først fik vi anvist vort Værelse, og fik saa vor Seng redt op. Derefter skulde vi ned at spise. Vi fik Abrikossuppe, stuved Gulerødder og Kødrand. Da vi havde spist, fik vi lidt at vide om hvordan Planen var lagt og fik at vide hvad vi maatte og hvad vi ikke maatte. om Aftenen fik vi saa før nænte Velkomstale. Efter Foredraget fik vi Caffe og krassede saa i Seng. Vort Værelse er paa 2den Sal, med Vinduet mod Syd, ned mod Gaarden, her paa Værelset er der tre Senge, et lille Bord, 3 Stole og to Hylder, her er Elektrisk Lys og Varme (Central). Det er meget godt alt sammen, naar bare mine Kolegaer havde været nok saa medgørlige, de er ved at blive noget eneraadige.

        4de Maj (Lang fridag)
Har sovet godt, blev vækket Kl. 63/4 fik os saa vasket og fik Værelset gjort i stand. Kl. 71/2 blev der gonget til Caffe, vi fik havregrød først saa smurt Rugbrød og Sigtebrød, derefter skulde vi op i Stuen til Morgensang.
Vi sang saa en Sang, og saa læste Lund et Stykke op af en Bog, skrevet af en Præst, saa sang vi igen et lille vers, og gik saa over til Foredrag. Den første Dag havde vi ikke noget særlig. Timeplanen var ikke i Orden. Kl. 12 blev der ringet til Middag.
Efter Middag havde vi en Udflugt til Rødding Skov, efter at vi havde drukket Kaffe. Efter at have set Skoven legede vi Sanglege, som Frede Hansen ledede. Vi var hjemme til Aften Kl. 61/2. om Aftenen Underholdning.

        5te Maj
Morgen Kaffe K. 71/2. Morgensang. Foredrag, ikke nogen særlig oplevlse.

        6te Maj (Søndag)
Skulde op Kl. 71/4. Kaffe Kl. 81/2. Efter Middag Udflugt til Gram. Hjemme til Spisetid. Om Aftenen Underholdning oppe i Lunds Stuer.

        7ende Maj
Oppe Kl. 63/4 - Kaffe Kl. 71/2 Morgensang. Dansk, fra 9-10 Bibelkundskab, 10-11 Gymnastik, 11-12 Foredrag. Middag fra 12-1 3/4 - 1 3/4-2 3/4 Haandarbejde. Kl. 2 3/4 Kaffe - 3-4 Frifag - 4-5 Regning 5 1/2-6 1/2 Foredrag.

        8tende Maj
Almindelig Skoledag uden særlig Oplevelse.

        9ende Maj (Fars Fødselsdag)
Almindelig Skoledag uden særlig Oplevelse. Om Aftenen Underholdning (Oplæsning) derefter Kaffe.

        10ende Maj
Almindelig Skoledag. Om Aftenen Besøg af gamle Elever, derfor Foredrag. Kaffe til de fremmede men vi skulde gaa i Seng uden at faa Kaffe.

[Derefter er der nogle tomme sider i heftet. Dagbogsnotaterne genoptager hun fra tirsdag den 5. juni, som var Grundlovsdag, men i mellemtiden har de været på en udflugt, som hun har skrevet en stil om. Den følger derfor nedenfor. Hun kludrer dog med datoen. Den 10. april var tirsdag efter påske det år. Tirsdag efter pinse var den 29. maj].

En Udflugt.
Tirsdag den tiende April havde vi Elever, der ikke var bortrejst i Pinsen, Udflugt til Haderslev.
Vi var i alt fyrre Elever, hvoraf fire og tyve kørte i Bil, og sejsten cyklede. Jeg var blandt dem der cyklede.
Vi startede her fra Skolen Kl. 83/4 Morgen, og kørte Vejen over Jels og Sommersted.
Det var dejligt at cykle i det gode Vejr, og vi nød rigtig Turen, da det var smukke Egne vi kørte igennem. Vi var i Haderslev pr. Kl. 10, og kørte saa op til Højskolehjemmet, hvor vi skulde mødes med de andre. Vi troede jo da, at de var i Haderslev før os, vi regnede nemlig med, at de var kørt en anden Vej, det var de nu ikke, og vi var dernede et Kvater før Bilerne.
Til Højskolehjemmet hørte en smuk Have, der laa lige ned til Haderslev Dam, det var dejligt at ligge dernede og betragte Svanerne, kun var det fristende at se paa Baadene, der laa paa Bredden, vi vilde saa gerne have prøvet en af dem, men det maatte vi ikke.
Paa den anden Side af Dammen kunde vi se en stor Mindesten, der var rejst over faldne Sønderjyder, det var Meningen, at vi skulde have været derover at se den, men det blev der ikke Tid til. Fra Haven kunde vi ogsaa se Domkirken.
Da vi havde opholdt os i Haven en halv Times Tid, skulde vi ud at bese Byen. Vi gik først om til Domkirken, for den skulde vi jo da først have at se.
Jeg syntes ikke, den var smuk, naar man saa den udvendig fra; men da vi først kom ind i den, fik vi noget at se, som var smukt. Vi gav hver ti Øre for at komme derind, og saa var der en Mand, som gav os en lille Forklaring om Kirken. Vi kunde desværre ikke faa Lov til at være i Kirken mere end ti Minutter, der skulde nemlig være Bryllup, og det maatte vi ikke overvære, hvor gerne vi end vilde.
Vi gik saa tilbage til Højskolehjemmet, op gennem Gaden, forbi Latinskolen, den maatte vi nøjes med at se ude fra.
Brandt Pedersen fortalte os, at Seminariet laa bag ved Latinskolen; der kom vi ikke om; men vi traf en af Seminaristerne, en af Rødding Højskoles forhenværende Lærere, Skovmand Jørgensen hed han. Brandt Pedersen indviterede ham med op paa Højskolehjemmet og drikke Kaffe sammen med os.
Kl. halv tolv var vi tilbage igen, og da stod Bordene dækkede, og vi var ikke sene om at finde hver sin Madpakke og faa begyndt at spise, det gjaldt om at faa noget ned i en fart, for efter saadan en Tur bliver man godt sulten.
Da vi havde spist, blev det bestemt, at vi skulde til Vedsted for at besøge Pastor Nielsen, og saa skulde de med Bil, der havde cyklet til Haderslev. Var Egnene smukke, før vi kom til Haderslev, var de Egne, vi nu kom paa, ikke mindre smukke.
Pastor Nielsen stod i Gaarden, og bød os velkommen til Vedsted, og da vi kom om i Haven, blev Flaget hejst.
Præstegaarden laa midt i en dejlig stor Have, der laa langs med en lille Sø, og Præsten havde en lille Baad, og den fik vi Lov til at prøve. Da vi alle havde faaet en Sejltur, skulde vi over og se Kirken. Pastor Nielsen var med for at vise os rundt. Det første, han viste os, var et stort Mindesmærke, som Vedsted Sogn havde rejst over deres faldne. Det var meget smukt, der var ind i en Gravhøj sat syv Sten med de dødes Navne paa, og oven paa Højen var der en stor Sten, hvorpaa "Fredsengelen" var udhugget.
Derefter var vi inde i Kirken, der er en Korskirke, det er første Gang, jeg har set en Kirke i den Stil.
Det var halvmørkt derinde, paa Grund af Billederne paa Ruderne. Pastor Nielsen syntes det var hyggeligt, jeg kan nu bedre lide en Kirke, hvor der er lyst. Pastor Nielsen forklarede os lidt om Kirken, særlig om Altertavlen. Den havde Vedsted Sogn købt billigt af et af Nabosognene, og Folk mente, at den før havde været i Vedsted; men engang var den blevet stjaalet, og det menes, at den saa er kommet til at ligge paa Kirkeloftet i Nabosognet; men nu er den kommet tilbage paa rette Plads. Oppe omkring Alteret var der ophængt smaa Kranse med Navn paa og om dem forklarede Pastor Nielsen, at de var blevet ophængt efterhaanden, som der kom Budskab om, at en af Sognets Sønner var falden i Krigen, og hver Gang blev der afholdt Sørgegudstjeneste.
Da vi kom tilbage til Præstegaarden, fik vi Saftevand og Kager, og det havde den venlige Præstefrue anrettet under et ældgammelt Bøgetræ, som stod midt i Haven.
Vi skulde ogsaa ind at se Stuerne, og der var store hyggelige Værelser, det jeg først fik Øje paa, var et stort Maleri, der skulde forstille "Den signede Dag med Fryd vi ser", det var en lille Dreng og en lille Pige, der stod bag en Bakke og saa Solen stige op. Det er et af de skønneste Malerier, jeg har set.
Før vi skulde forlade Vedsted, skulde vi ud at se en Jættestue, der var i en af Kæmpehøjene, og vi der skulde cykle hjem, skulde tage Cyklerne med, for vi skulde køre lige derfra.
Da vi kom ud til Kæmpehøjen, forklarede Pastor Nielsen os lidt om Omegnen, vi kunde i alt se syv Kæmpehøje fra det Sted, vi stod, vi saa ogsaa en Langdysse; men man var begyndt at fjærne nogle af Stenene, til Brug paa Gaderne i Haderslev.
Vi skulde naturligvis ind i Jættestuen, der kunde være ca. tredive ad Gangen. Pastor Nielsen foreslog, at vi skulde synge "Der sad i fordums Tid", det var morsomt at sidde under Jorden og synge, der var ikke Lys, undtagen naar Brandt Pedersen engang imellem strøg en Tændstik. Pastor Nielsen sagde til os, at nu vilde vi nok mindes "Jættestuen" ved Holmshus i Vedsted, hver Gang vi skulde synge "Der sad i fordums Tid", og det tror jeg nok, vi vil gøre. Det var nu ved Tiden, vi skulde hjem, og efter at have raabt et "Leve", for de venlige Præstefolk, tog vi Afsked, og kørte saa. Vi kørte en anden Vej hjem, over Vojens og Gram, det skulde være kortere end den, vi kørte med, da vi tog over Jels.
Vi var saa heldige, at vi ingen Forsinkelser havde, hverken den ene Vej eller den anden.
Vi var her tilbage ved Spisetid, og da var vi godt sultne, det var ogsaa nogle store Portioner, vi tog af den gode Mad, som ventede os.
Vi var alle enige om, at vi havde haft en dejlig Tur, som vi sent vil glemme.

[Her fortsætter så den egentlige dagbog]:

        Tirsdag d. 5te Juni (Grundlovsdag)
Timer fra 8-9 Dansk - 9-10 Foredrag 10-11 Gymnastik - 11-12 Foredrag. Om Eftermidagen skulde vi have haft Udflugt til Skibelund; men der var kun nogle Stykker som cyklede derud. Jeg blev hjem tillige med flere andre vi var oppe i den røde Stue hvor Skrubbeltrang læste for os. Fri Aften.

        6te Juni.
Almindelig Skoledag. Uden nævneværdig Begivenheder.

        7ende Juni
Almindelig Skoledag. Om Aftenen Besøg af gamle Elever. Underholdning. Eli Thomsen spillede, Frk. Müller Sang. Vi fik Kaffe sammen med de gamle Elever.

        8tende
Almindelig Skoledag o.s.v.

        9ende Juni
Ikke nogen særlig Oplevelser.------------------------

Til toppen af højre spalte

        Søndag den 10ende Juni
Indviteret ud til Beboerne i Foldingbro. Jeg var hos Lærer Søberg og hans Søster i Dover Skole, der var Sanna, Maren, Edda og Skrubbeltrang ogsaa. Vi blev meget gæstfri modtaget, fik Kaffe og var derefter ude at se Skolestuerne og Haven. Kl. 5 skulde vi samles med de andre paa Aatte Banker, deroppe Tale af Lund og saa Sanglege. Kl. 7 Fællesspisning i Forsamlingshuset. Beboerne havde Mad med. Ved Bordet talte Nordmanden og Lund, samt Lærer Søberg og en anden af Beboerne. Holdhuss [?] Tale var meget gribende han holdt Tale om norsk Ungdom, derefter sang vi "Ja vi elsker dette Landet" da vi var færdige rejste Lærer Søberg sig og sente en Hilsen til Kos Højskole [formodentlig Voss]. Saa rejste Holdhus sig og sagde Nu skal vi synge "Der er et yndigt Land" og mens vi Sang den stod vi op. Efter Spisningen Underholdt Lærerne herfra Skolen med at læse 2 Akt af Jakob w. Thybo. Til Slut Sang Rødding Højskoles Sangkor nogle Sange. Festen sluttede med "Fred hviler over Land og By". Det var en Flok glade Piger der Kl. 111/2 kom hjem til Rødding.

        Fredag den 15 Juni (Valdemarsdag)
Timer om Formiddagen. Om Eftermiddagen med Tog til Gram, hvor der var Møde. Efter Mødet, Sang, Vi her fra Rødding, og da Festen var sluttet kørte vi med Tog tilbage. Der skete ikke noget nævneværdigt.

        Søndag den 17 Juni
Ingen Udflugt; men Sanna og mig, samt Gunhild, Mies og Gudrun, var med Anna Holm Hjemme i Lintrup; Hvor vi havde en dejlig Eftermiddag; med Underholdning. Gudrun spillede paa Klaver. Og de havde ogsaa Radio. Vi var her paa Skolen til Spisetid. Om Aftenen var vi oppe i Lunds Stuer, hvor der var Oplæsning.

        Mandag den 18 Juni
Almindelig Skoledag. Om Aftenen Lysbilleder fra Norge, Foredrag af Hr. Holdhus. Det var meget Interesant.

        Den 19 Juni
Skulde Hrr. Holdhus rejse, han rejste Kl. 101/2, vi havde Sang; men skulde ud og raabe Hurra for Ham, alle vi Elever stod oppe paa Trappen, Hrr Holdhus gav os en Indbydelse til at komme op og se hans Højskole. Da han stod op i Bilen rungede Hurraraabene fra alle os. Hrr Holdhus blev ved at vinke til os saa længe han kunde se os. Ham bliver vi ved at mindes, han er en flink og venlig Mand.

        Den Sønderjyske Flagdag.
Alle Elever samt Lærere og Lærerinder, Karle og Piger, var ude i Gaarden, da Flaget, ganske langsomt gik til Vejrs og mens dette gik for sig, sang vi "Højt Højt hæver vi vor Fane". Det var helt højtideligt. Der gik den Rygter om, at Kongen vilde komme paa Skolen, men det blev ikke denne Gang, saa vi fik ikke den Ære at se Hans Højhed.

        Lørdag den 23ende Juni
Vi havde Timer til Kl. 41/2. Saa kom der en Landboforening fra Vardeegnen, og den skulde vi synge for, da vi var færdige med det, begyndte Forberedelserne til Skoleballet, der skulde finde Sted samme Aften, der var nogle af Kavalererne kommet før Spisetid. Vi havde stildt Bænke op i Gymnastiksalen, derovre spiste vi til Aften. Aftensmaden bestod af Smørrebrød, som blev fortærret med stor Hast, det gjaldt jo om at blive færdig til Kavlererne skulde komme. Før jeg blev færdig, fik jeg den Overraskelse, at Verner pludselig dukkede op, til stor Glæde for mig. Festen begyndte med at Sangkoret Sang for Kavalererne, derpaa begyndte Ballet, da vi havde danset 1 Time, blev der spillet en March, og hver fik saa sin Kavaler med ind til Kaffe i Spisesalen, og i den røde Stue. Da Kaffen var drukket, begynte Ballet igen, saa dansede vi til Kl. 111/2, derpaa var vi oppe paa Marken, hvor der var St. Hansblus. Det varede til Kl. 12. Derefter dansede vi til Kl. 2 og det var en meget vellykket Bal. Til Slut var vi ude og faa Grød. Og saa gik hver til sit.

        Søndag den 24 Juni
Det var nogle søvnige Piger, der blev ringet op Søndag Morgen. Kl. (½ blev der ringet til Kaffe, og da var de Kavalerer, som havde været her paa Skolen om Natten, med inde og drikke Kaffe, blant dem var Verner. Efter Kaffen, gik vi en Tur ned i Byen, og Kl. 91/2 gik der en Bil til Vejen, og med den rejste Verner. Om Middagen kom J. C. Gade og Peder Mathiesen og Ejnar Jungersen fra Hygum, hvor de havde været om Natten. Da vi havde spist, kørte vi 6 samt Maren Carlsen og Eli Jacobsen, til Gram, hvor vi skulde træffe Ingeman Juhler og Christian Junker, som var Peder og J. C. Kammerater fra Højskolen. Vi gik først rundt i Parken, der den Dag stod saa smuk som jeg aldrig har set den før. Vi drak saa Kaffe paa Caféen, og derefter kørte vi ud i Storskoven, hvor vi blev fotograferet og hvor vi holdt Fest, da vi var blevet træt af at le, spiste vi den medbragte Mad, og kørte saa tilbage til Rødding. Det var en dejlig Dag.

        Torsdag (Maanedsmøde)
Almindelig Skoledag. Om Aftenen var der Møde for alle Intereserede. Vi drak Kaffe i Gymnastiksalen. Lund holdt Tale om den nye Skolebevægelse, Frøken Müller sang, og det udmærkede Møde sluttede med "Fred Hviler".

        Lørdag den 30 Juni
Fars og Mors Besøg her paa Skolen. Først fik de Skolen at se baade ude og inde. Om Eftermiddagen Kørte vi til Gram. Spiste Aftensmad her paa Skolen, senere Grød, oppe hos Lund, Kl. 10 kørte de hjem.

        Søndag den 1te Juli
Var Sanna, Edda og mig med Frede Bruun Hjemme i Grestebro. Der havde vi en dejlig Dag sammen med Fredes Broder og hans Kæreste, Fredes Fætter og Kusine, samt Helen Kolding og Fredes lille Broder og Selma Thobiasen. Vi kom ikke hjem før Kl. 111/2.

        Mandag den 2 Juli
Bovbjers Ankomst til Skolen han er med i Landsholdet.

        Onsdag den 4de Juli
Skoledag om Formiddagen. Om Eftermiddagen var vi i Øster Lindet. Vi var Indkvateret hos Brødrene Graasbøl. Det var to ugifte Mænd, der havde en stor smuk Gaard. Vi fik en god Modtagelse, god Mad, fordrev Tiden ved at gaa rundt i den store Have. Vi var ogsaa oppe at besøge deres Forældre, som boede i et lille Hus et Stykke oppe paa Marken.
Om Aftenen, da vi havde spist, var vi alle samlede med vore Værter, i Forsamlingshuset. Hvor vi fik Kaffe. Der blev holdt Tale af Lund, Hans Schmidt Østerlindet, Brandt Pedersen, Chr. Graasbøl og flere. "Sang af Rødding Sangkor". Vi kom her til Skolen Kl. ca. 12 Nat. Det havde været en dejlig Dag.

        Lørdag den 7 Juli
Almindelig Skoledag. Om Aftenen egen Aften, Eleverne opførte "Intrigerne". Ingen Avis.

        Søndag den 8 Juli.
Om Formiddagen foretog vi os ikke noget. Om Eftermiddagen cyklede vi, alle Elever, til Ribe. Vi var i Ribe til ca. Kl. 21/2. Først var vi i Palmehaven, hvor vi drak Kaffe, derefter var vi oppe i Domkirken. Da vi havde set den, sejlede vi ud til Kammer slusen, vi var i 4 Baade. Vi gik ude paa Broerne, var nede ved Havet. Saa paa nogle der sprang paa Hovedet i Vandet. Vi opholdt os derude i ca. 3/4 Time. Saa sejlede vi tilbage, det var en dejlig Sejltur der tog 3 Kvater. Da vi kom tilbage til Ribe, var saa ude paa Slotsbanken, hvor vi spiste vort medbragte Mad. Derefter var vi rundt og se Byen, bl.a. den gamle Klostergaard. Vi kørte hjem Kl. 81/2. Vi var enige om, at det var en af de bedste Turer vi havde været paa.

        Onsdag d. 11 - Juli
Studenterne skulde komme, og vi Elever ventede jo i Spænding paa at se disse Ungersvende. Kl. 5 kørte en Lastbil ind i Gaarden, med 14 Studenter. Det var nogle raske Gutter, der kom lige fra Paris, da de kom ind i Gaarden sang de "Som en rejselysten Flaade". De foreslog, at vi skulde danse om Aftenen, det fik vi ogsaa Lov til, og da Karlene havde Gymnastik den Aften, blev der jo mange Kavalerere, og Ballet gik udmærket, vi dansede til Kl. 11, derefter fik Gæsterne Kaffe, og vi krassede i Seng. (Studenterne skulde ligge i Høet.)

        Torsdag den 10ende Juli. [rettet til den 12.]
Almindelig Skoledag. Om Aftenen var der Gymnastikopvisning af Studenterne og af Landsholdet. Der var mange Mennesker og se paa det. Efter Spisningen fik vi Kaffe. Kl. 11 skulde Studenterne rejse. Lund sagde: "Pigerne maa godt komme ud og raabe Hurra for Studenterne". Vi stod saa alle ude og raabt  H u r ra  da Bilen kørte ud af Gaarden.

  Fredag den 11te Juli [rettet til den 13.] [tilføjet]: kom lille Aase paa Sygehuset
Timer om Formiddagen, og saa hjalp vi i Hus og Have om Efterniddagen, 30 Piger var i Haven, 20 I Køkkenet, nogle pusede Vinduer og andre skulde luge og rive i Gården. Det skulde jo være fint til Elevmødet.

        Lørdag den 12te Juli [rettet til den 14.]
Vi havde Timer til Kl. 5, fik saa Lov til at gaa op og klæde os om, Kl. 61/2 var der kommet ca. 40 gamle Elever, og saa spiste vi Middagsmad (Sødsuppe og Frikadeller) derefter holdt Skrubbeltrang Foredrag, og efter det sang Koret nogle Sange. Derefter var der Sanglege, der sluttede med med en Spadseretur i Haven, hver med sin Kavaler, og derefter ind og spiste Grød. Aftensang og saa i Seng.

        Søndag den 15 Juli
Morgenkaffe Kl. 71/2. Der var ikke noget særlig om Formiddagen. Kl. 101/2 ankom Bilen fra Vrøgum. Kl. 12 Middag. Efter Middag var Fru Lund hjemme en lille Tur, og hilse paa de gamle Elever, hun var ellers hos lille Aase hele Tiden. Kl. 3 Foredrag af Lund, derefter Foredrag af Brandt, Kl. ca. 51/2 Gymnastikopvisning af Delingsførerne. Kl. 61/2 Aftensmad. Generalforsamling i Elevforeningen. Derefter Leg i Engen. Kl. 101/2 Kaffe, efter Kaffen Sang. Kl. ca. 12 skiltes Eleverne. Og nu var disse to dejlige Dage til Ende; men de vil mindes længe.

        Mandag den 16 Juli
Ikke noget særlig

        Tirsdag den 17 Juli
Almindelig Skoledag. Om Aftenen Kl. 6 var vi hos Ole Fink i Brændstrup. Vi var først en Tur i Skoven vi gik i alt ca. en Mil. Da vi kom hjem fik vi The og smurt Mad af hvilket vi forsynede os rigeligt. Efter at have spist skulde vi ned i Engen, hvor Lund skulde tale. Han blev imidlertid afbrudt, idet Else Grimstrup blev syg og maatte køres Hjem. Vi legede saa Sanglege til Kl. 101/2 og skulde saa hjem og have Kaffe, det foregik i Haven, hvor der var ophængt kulørte Lamper, det var meget smuk. Derefter sang vi og Kl. ca 111/2 kørte vi hjem igen glade og velfornøjede.

        Søndag den 22. Juli
Var vi paa Dybbøl. Vi kørte fra Rødding Kl. 61/4 Morgen; med to Rutebiler, og var i Sønderborg Kl. 81/2 vi kom lige tidsnok til at se det Mandlige Landshold, der var det første Hold den Dag. Efter det, det Kvindelige Landshold og saa de gamle Mænd. Pause til Kl. 1. Første Hold efter Middag, var et finsk Pigehold, det var smuk at se, efter dem kom et Hold Nordmænd, og de var nogle hele Akrobater. Efter dem kom et svensk Hold, de var knap saa interesante som Nordmændene, men de var rigtig dygtige. Der var Piger i Finske Nationaldragter, Opstilling med Faner. Taler - (gennem Højtaler) Slut Kl. 6. Vi kunde ikke komme Hjem før Kl. 101/2 fra Sønderborg. Vi gik saa rundt paa Dybbøl og i Sønderborg. Saa Damperne sejle ud af Havnen.

[Dagbogen slutter her, hvor der kun har været en uges tid tilbage af opholdet].

SAMs højskolehistoriske Arkiv