Højskolehistoriske
artikler
fra
Bornholms Højskoles
årsskrifterDamen i Hytten
(fra årsskrift 2000)

I de seneste år er højskolens gamle hus nede ved bækken, kaldet "Hytten", kommet til ære og værdighed igen, idet den er blevet istandsat og nu på vinterskolen fungerer som tilholdssted for friluftsholdet. Denne ændring er da også fremgået af "Året der gik" i de sidste udgaver af årsskriftet.

Huset er et par gange nævnt som "Olivas hytte", og blandt andet derfor kunne istandsættelsen være anledning til en nærmere omtale af denne kvinde, Oliva Jespersen, der var husets sidste beboer, før højskolen overtog det i 1907. Det er ikke ret meget vi ved om hende, men dog nok til, at det tegner et billede af et jævnt, almindeligt livsløb fra en tid, hvor vilkårene var meget anderledes end i dag.

Det fyldigste udsagn om Oliva Jespersen findes i Hans Markussens "Livserindringer". Hans Markussen var elev på højskolens andet vinterhold 1894-95 og fortsatte på skolen de følgende tre år, dels som elev, dels som have- og altmuligmand. Han blev senere lærer på Sjælland, og efter sin pensionering skrev han i årene omkring 1940 de nævnte erindringer, som dog kun foreligger håndskrevne i familiens eje.

Om Oliva Jespersen skriver han følgende:

"I et pænt lille Hus Nord for Skolehaven boede Oliva Jespersen, hun var en midaldrende Kvinde, spinkel, temmelig forslidt, men flittig til at væve, og naar der var Møder eller noget ekstra Arbejde paa Skolen, var hun ofte til Hjælp; hun var Datter af den gamle Vejmand Christian Jespersen, som havde boet i et Hus der i Nærheden og haft et lille Landbrug, han gik i vor Barndom ofte paa Landevejen, paa Kasketten havde han en blank gul Metalplade, hvorpaa der stod "Vejmand".

Men nu var Olivas Forældre forlængst døde; hun havde været Elev paa Østermarie Højskole i Bøgeskovs Tid og siden tjent en Del Aar hos Johan Bøgeskovs paa Gadebygaard, men nogle Aar, før Højskolen blev bygget, havde hun faaet bygget dette Hus, der dengang laa lidt ensomt, men hyggeligt ret nær Landevejen, og dækket mod Nord af en lille Lund eller Trærække af store Træer: Aske, Ege og Avnbøge med Undervækst af Hassel, Tjørn og Hæg og Hyld, som det mange Steder paa Bornholm er almindeligt; en lille Bæk rislede ved Foraar og Efteraar mellem Træerne hen over Sten og Trærødder".


Udsnit af elevbillede fra vinteren 1899-1900, hvor Oliva Jespersen sidder som nr. 2 fra højre. Bagerst til venstre sidder Karen Køie, som citeres længere fremme i teksten. Hun var elev på skolens såkaldt udvidede kursus denne vinter. Det samme var Thorgunna Bidstrup, datter af arkitekt Mathias Bidstrup, som sidder i midten.

Fra kirkebøger og folketællingslister for Åker sogn ved vi, at Oliva Jespersen blev født den 5. oktober 1853. Hun var derfor 41 år, da Hans Markussen var elev det første år. Hendes fulde navn var Oliva Elisabeth Jespersen. Faderen hed Christian Jespersen og moderen hed Karen Kirstine, født Hansen. Faderen benævnes først som daglejer og husfader. Der kan derfor næppe være tvivl om, at faderen i 1860 har været fast daglejer på Vallensgård, og de har boet i en hus tilhørende gården. Han har så senere fået hvervet som vejmand, og måske købt huset til selveje. Det har blot ikke været muligt at fastslå hvilket hus, det var.

Hans Markussen nævner, at Oliva havde været elev på Østermarie Højskole i Bøgeskovs tid. At hun har været det, og hvilket år det var, bekræftes af, at hun har skrevet i en af sine højskolekammeraters poesibog. Det drejer sig om den sjællandske pige, Karen Elisabeth Jensen, der i sommeren 1882 sammen med to veninder tog på højskole på Bornholm. I hendes poesibog har Oliva skrevet følgende:

"Når en gang i fjærne tider
med vemodig lyst
åndens blik tilbage glider
mod vor ungdoms kyst,
da vil mindet om hvert møde
med en ungdomsven
smile som en morgenrøde
over livet hen.

Lev vel kære Karen og send
mig en kærlig tanke, og skriv mig
til en gang imellem.
Oliva Jespersen
Vallensgårdsgrund i Åker".


Oliva Jespersen var på det tidspunkt 28 år, en ret høj alder for en højskoleelev, men som datter af en småkårsfamilie har hun givetvis været nødt til at spare en del op selv for at få mulighed for opholdet.

To år efter Olivas ophold overlod Johan Bøgeskov højskolen til broderen, Ludvig Bøgeskov, og overtog sin kones fødegård, Gadebygård i Østermarie. Året efter igen, 1885, opgav også Ludvig Bøgeskov højskolevirksomheden og blev gårdmand i Vendsyssel.

------------------------

Til toppen af højre spalte

Karen Jensen vendte efter opholdet tilbage til Sjælland, hvor hun bl.a. blev uddannet mejerske. Fire år senere, i 1886, vendte hun tilbage til Bornholm for netop at blive mejerske hos Bøgeskov på Gadebygård.
Det blev hun imidlertid ikke, for den tidligere mejerske bestemte sig i sidste øjeblik for at blive der.

I det første års tid skrev Karen Jensen en del breve hjem til sine forældre. Disse breve er bevaret, og i et af dem, fra den 19. juni 1887, skriver hun følgende:

"Vi har travlt, men det har jo alle mennesker om sommeren, og det har I vel hjemme også, nu har I slet ingen og hjælpe Jer? Vi har begyndt at gå lidt i roerne, Anna og jeg, men vi kan næsten ikke undværes her hjemme fra, Oliva væver jo, og så skal vi gøre en del af hendes arbejde, for at hun kan få lidt ro dertil. Jeg har også prøvet at væve, da slå lidt i, men der hører jo mere til at kunne sætte en væv op. Ja, bornholmerne ere rigtignok husflidsmennesker, de laver alt selv, hvad de skal bruge".

Den Oliva, Karen Jensen omtaler, kan næsten ikke være andre end Oliva Jespersen. De to højskolekammerater har således mødt hinanden igen som tjenestepiger samme sted, og det fremgår med al ønskelig tydelighed, at man har ønsket at udnytte Olivas færdigheder som væverske så meget som muligt. Det var en tid, hvor man i hvert fald på Gadebygård endnu lavede så meget, som man overhovedet kunne, selv.

Mens Karen Jensen var på Gadebygård, traf hun sin senere mand, Kristian Rasmussen. Efter at være blevet gift havde de først i nogle år en mellemstor landejendom, og senere blev de i mange år gårdmandsfolk på Hoppegård i Østermarie.

Ifølge folketællingslisterne fra 1890 var Oliva Jespersen endnu på dette tidspunkt på Gadebygård, men ret kort derefter må hun være brudt op og vendt tilbage til sin barndoms egn. Men forbindelsen til Gadebygård var dermed ikke afbrudt. En, der havde nære forbindelser til familien Bøgeskov, Ingefred Lærkesen, har fortalt, at tjenestefolkene generelt blev længe på Gadebygård, og efter at de var rejst derfra blev de betragtet som venner af familien og blev inviteret med til familiefester og lignende. På et gruppebillede fra en sådan familiefest fra 1896 eller 1897 optræder Oliva Jespersen da også. Derfor var Gadebygård også et meget eftertragtet sted at komme i tjeneste, fortalte Ingefred Lærkesen videre. Havde man været der, betragtedes man uden videre som optaget i det grundtvigske fællesskab. Det var næsten lige så godt som at have været på højskolen, føjede hun til.

Det er nok tvivlsomt, om Oliva Jespersen, som Hans Markussen skriver, ligefrem fik huset bygget til sig selv, da hun flyttede tilbage til sin hjemegn. Det hørte til Vallensgård og er formentlig noget ældre. Og der er ingen tvivl om, at det var på Vallensgård, hun i hovedsagen var i tjeneste. Hvad vi ellers ved om hende fra denne tid er netop, hvad Hans Markussen fortæller. Hun optræder i øvrigt på flere elevbilleder fra højskolens første år.

Den næste efterretning om Oliva Jespersen findes i vandrebogen "Ekko", som sommerholdet fra 1899 oprettede og - med enkelte afbrydelser - holdt i gang i mere end 50 år. I et brev fra februar 1909 bringer Elisabeth Kofoed, som var købmandsdatter fra Åkirkeby, følgende meddelelse: "Oliva Jespersen som boede i det lille Hus ved Højskolen er død fornylig, hun var gift nu og boede i Egeby".

Ved et eftersyn af kirkebogen for Åker sogn fra denne tid viste det sig, at Oliva Jespersen den 7. april 1904 blev gift med ungkarl og arbejdsmand Jørgen Frederik Larsen af Åker, født i Østerlars den 12. juni 1865. Han var således 38 år, mens hun var 50 år. Han var utvivlsomt identisk med en tjenestekarl af samme navn, som også var på Gadebygård i 1890. Vielsen fandt sted i Østermarie kirke og blev forrettet af valgmenighedspræsten, Marius Jensen. Oliva Jespersens fader betegnes nu som udbygger.

Længere fremme i kirkebogen er der så en notits om Oliva Jespersens død. Her angives det, at hun døde den 18. januar 1909 og blev begravet den 25. januar på den nye kirkegård syd for Åkirkeby. Begravelsen blev også forrettet af Marius Jensen. Manden angives nu at være parcellist og bopælen angives at være 6. slg. pc., en landejendom udstykket fra Østre Skovgård.

Den næste i rækken af piger i den nævnte vandrebog var Karen Køie, som var lærerdatter fra Smørenge Skole i Vestermarie. Hun følger Elisabeth Kofoeds meddelelse op med følgende uddrag af sit brev: "Stakkels Oliva! Jeg havde haabet, hun skulde leve og have det godt i mange Aar i sit eget Hjem; jeg har set hende slide saa umenneskeligt. Jeg vilde gerne høre lidt om hendes sidste Tid; jeg talte med hende ved Kodalehuset [Ekkodalshuset] enten sidste eller forrige Sommer".

Det blev således kun til knap fem år, Oliva fik i en friere stilling som gift kone og på deres ejet landbrug. Som nævnt i indledningen er det alt i alt ikke ret meget, vi konkret ved om hendes livsløb, men dog nok til, at der tegner sig et billede. Og de sidste medfølende bemærkninger af Karen Køie udtrykker jo mere end meget andet.

Kilder:
Hans Markussen: Livserindringer - håndskrevne fra omkring 1940.
Ebbe Gert Rasmussen: Elever på Bornholms Folkehøjskole i året 1882-83. Artikel med omtale og gengivelse af Karen Jensens og Kristian Rasmussens poesibøger. Bornholmske saml., II. række 12. bind, side 199-227.
Breve fra tusmørket - breve af Karen Elisabeth Jensen, Sigerslev, gengivet i Bornholmske saml., II. række, bind 11, side 33-86 - her citat fra side 77. Vandrebogen "Ekko"
Folketællingslisterne fra 1860, Åker sogn side 168, og for Østermarie 1890, liste 8. Kirkebogen for Åker sogn fra de pågældende år.
I øvrigt mundtlige efterretninger ved telefonsamtale med Ingefred Lærkesen, Åkirkeby.Bornholms Højskole kort efter dens opførelse i 1893. "Hytten" skimtes mellem træerne til venstre.
SAMs højskolehistoriske Arkiv