Vallekilde Højskole 1866

Højskolehistoriske
artikler
fra
Bornholms Højskoles
årsskrifter


Bornholms Højskole omk. 1900


Fra Vallekilde til Ekkodalen
(fra årsskrift 2000)

Indledende bemærkninger
I mit arbejde med Bornholms Højskoles historie fandt jeg på et tidspunkt i kildematerialet nogle udsagn, der tydede på, at Vallekilde Højskole havde spillet en vis rolle for den tidlige grundtvigske bevægelse her på Bornholm. Det er især den tidligere gårdejer fra St. Duegård i Aaker, Markus Hansen, der i en artikel om bevægelsens første tid i et festskrift i anledning af Bornholms Valgmenigheds 25 års jubilæum i 1919 kommer ind på dette. Han omtaler således, at man på et tidspunkt - i eftersommeren 1869 - inviterede skolens forstander, Ernst Trier, herover for at holde nogle møder, og det hedder om ham, at han var den, "der vakte mest Opmærksomhed blandt os og tog os fangen ved sin store Personlighed". Endvidere skriver Markus Hansen, at "Det var forholdsvis ikke faa unge Mænd, der i 60'erne rejste til Højskole, først til Hindholm og senere til Vallekilde". En vinter skulle der således have været 12 bornholmere på Vallekilde, og et andet sted i skriftet hedder det, at der gik en stadig stigende strøm dertil. Disse elever kom hjem med de samme anskuelser og tanker, som især en af de grundtvigske præster, P. K. Algreen i Aakirkeby, havde forkyndt, og med de samme salmer og sange, som han havde sunget ind, og det støttede naturligvis sagen.
    Det turde være klar, at inspirationen fra Vallekilde også må have haft en væsentlig betydning for den tidlige højskolevirksomhed herovre, og efterfølgende også for vores nuværende højskole ved Ekkodalen. Derfor satte jeg mig på et tidspunkt for at søge at klarlægge dette noget nærmere. Da det imidlertid i sin inderste kerne er et forhold, der vedrører den tids åndsliv, lader det sig ikke efterforske direkte. Det må ske ved at søge at påvise de mere ydre følgevirkninger - f. eks. ved at finde ud af, hvor mange elever, det konkret drejede sig om, og - hvis det var muligt - hvad de hed, og hvorfra de stammede, for derved at klarlægge nogle videre sammenhænge.
    Disse bestræbelser er i de sidste par år lykkedes i rimelig grad. Jeg henvendte mig til Vallekilde Højskole og spurgte, om man på skolen lå inde med elevlister eller -protokoller fra den første tid. Jeg fik at vide, at det gjorde man. Jeg fik lejlighed til at besøge skolen i efteråret 1998, hvor det viste sig, at skolens "historiker", Ida Frøkjær, havde lavet et forarbejde for mig, men på grund af sygdom ikke var kommet ret langt.
    Hvordan det var med de originale lister, blev jeg dog ikke klar over, men i anledning af skolens 25 års jubilæum i 1890 blev det hele udgivet på tryk, og det er denne trykte udgave, der danner grundlag for min undersøgelse. Ved alle navnene på listerne er der angivet, hvilket amt, eleverne kom fra, så det var meget enkelt at indkredse de bornholmske elever. Der viste sig at have været 168 bornholmske elever på Vallekilde Højskole i løbet af dens første 25 år, 66 mænd og 102 piger. (Men pigerne talte åbenbart ikke så meget med på Markus Hansens tid).
    Siden da har jeg søgt at efterforske identiteten af så mange af disse elever som muligt, for som nævnt at søge at klarlægge nogle videre sammenhænge. Efterforskningen begrænser sig dog i hovedsagen til let tilgængelige kilder som stamtavler og lignende. For en mindre del har jeg dog også brugt folketællingslister. I de tilfælde, hvor der kun er ganske få holdepunkter for en nærmere identifikation, er der to ting, jeg især har lagt til grund: for det første om vedkommende elev var i den almindelige højskolealder, og for det andet, om der senere kunne spores forbindelser til højskolebevægelsen.

Forudsætningen for undersøgelsen
I forbindelse med min efterforskning af Bornholms Højskoles historie forud for 100-års jubilæet i 1993 foretog jeg en noget mere omfattende undersøgelse af skolens bornholmske elever fra landbohjem fra begyndelsen i 1893 og frem til 1953, ialt 1858 personer, hvoraf det lykkedes at finde oplysninger om deres videre livsløb for i alt 1470. Resultaterne af den undersøgelse har været en helt grundlæggende forudsætning for, at denne senere undersøgelse af Vallekilde-elevernes forhold har kunnet foretages. Det vil givetvis skinne igennem i det følgende, hvor jeg vil fremlægge de væsentligste resultater af arbejdet.
    En nærliggende mulighed at forelægge disse ting på ville være en statistisk behandling af forholdet - i lighed med det jeg i sin tid lavede til bogen om Bornholms Højskoles historie. Men i en sådan vil de enkelte personer blive reduceret til rene talstørrelser, og det hele ville blive meget abstrakt. Derfor har jeg her foretrukket en mere detaljeret redegørelse om de enkelte personer, deres videre familieforhold og deres forbindelser til højskolen for om muligt dermed at få dem til at fremstå som mere "levende mennesker".

Første bornholmere på højskole
Hvornår unge bornholmere begyndte at tage på højskole andre steder i landet, efter at den første bornholmske højskole i Åkirkeby 1856-58 var ophørt, ved vi ikke, men det er formodentlig sket allerede i begyndelsen af 1860-erne. De nærmeste højskoler for bornholmerne var naturligvis de sjællandske, og af dem var der på den tid to, Hindholm Højskole, som var oprettet 1852 og Grundtvigs Højskole "Marielyst", som var oprettet 1856. I løbet af 1860-erne kom der flere til, deriblandt Vallekilde Højskole, oprettet i 1865 af Ernst Trier, og Freerslev Højskole, som blev oprettet af en fætter til Trier, Otto Jakobsen, i 1867.
    Nogle konkrete navne på bornholmske elever har vi imidlertid ikke før 1866. Da var en søn fra Siegård i Åker, Christian Koefoed, elev på Hindholm Højskole, 15 år gammel. Han var født den 1/3 1850 og blev således 16 år under opholdet den 1/3 1866. På grundlag af en langt senere redegørelse fra ham selv er der gjort rede for det i det førnævnte festskrift for Bornholms Valgmenighed. Man kan deraf slutte, at han i skolens juleferie 1865 er truffet sammen med to elever derfra, Chr. Lohmann og en haslebo, som ikke nævnes ved navn.

------------------------

Til toppen af højre spalte

De har åbenbart omtalt skolen så positivt, at han efter nytår 1866 er taget med dertil. Det hedder videre, at han blev meget optaget af livet og virksomheden dér og brevvekslede derom med Markus Blem fra Værmelandsgård i Aaker, Esper Due fra St. Myregård i Pedersker og flere andre. Det gav resultat - for det hedder videre, at næste vinter, altså fra efteråret 1866, var der 14 bornholmere på Hindholm Højskole, deriblandt førnævnte Markus Blem, Bærild Hansen Dam fra Dammegård i Østerlars, og formentlig også på samme hold førnævnte Esper Due. De øvriges navne kender vi ikke.

Første bornholmer på Vallekilde
Et par år senere, 1868, var samme Christian Koefoed fra Siegård i Aaker i tjeneste på en herregård på Fyn. Hen på sommeren fik han brev fra sin fader og sin morbroder, som var hans tidligere lærer, H. C. Dam, Aaker østre Skole, hvori de anmodede ham om at tage på Vallekilde Højskole samme vinter. Lærer Dam var netop en af de ledende kræfter i den begyndende grundtvigske bevægelse. Det hedder videre, at opfordringen til Christian Koefoed formentlig var efter påvirkning fra en broder til moderen og lærer Dam, som var præst og en god ven af Ernst Trier. Man har åbenbart på den måde villet afprøve skolen og "introducere" den på Bornholm.
    Christian Koefoed blev derved den første bornholmer, der var elev på Vallekilde Højskole. Og han har åbenbart været godt tilfreds med opholdet og derfor anbefalet den meget, for som tidligere nævnt hedder det videre, at der senere gik en stadig tiltagende strøm dertil.

Ernst Trier

    Nogle måneder efter at Chr. Koefoed havde afsluttet sit ophold, var det så, at man inviterede Ernst Trier til at komme til Bornholm for tale ved nogle møder. Af såvel Markus Hansens skildring som af elevtilgangen til Vallekilde må man skønne, at disse møder fik en væsentlig betydning.
    (Eftersom Bornholms Højskole vil optræder meget ofte i det følgende, vil navnet for det meste blive forkortet til BHS).

Christian Koefoeds familie
Fire år efter sit ophold på Vallekilde Højskole blev Christian Koefoed i 1873 gift med Anna Hansine Sonne fra Ll. Munkegård, Aaker, og de blev gårdmandsfolk på Soldatergård, som ligger tæt ved. Konen døde imidlertid i barselsseng året efter, men barnet, en pige, overlevede.
    Et par år senere blev Christian Koefoed gift igen med sin første kones halvsøster, Laura Kirstine Larsen, som sandsynligvis er identisk med den Laura Larsen, der var elev på Vallekilde sommeren 1873. De fik otte børn, hvoraf to døde som små. Af de seks andre blev fem senere elever på Bornholms Højskole. De drev Soldatergård til omkring 1905, hvorefter de flyttede til nabogården Hullegård, som kun var ca. 1/3 så stor som Soldatergård. Det var derfra de to yngste døtre kom som elever. Som ældre flyttede de til Aakirkeby.
    Laura og Christian Koefoeds ældste søn, Holger Philip Koefoed, var som knap 16-årig elev på det allerførste hold på den nye Bornholms Højskole ved Ekkodalen, dog kun fra februar. Til gengæld tog han to år senere, 1895-96, endnu et ophold.
    Holger Koefoed blev senere gift med Anna Lyngberg fra St. Kalbygård i Aaker, som havde været elev på BHS i 1902, og de blev gårdmandsfolk i Langedeby ved Nexø. De fik tre børn, der alle senere også blev elever på BHS. Den ældste søn, Edvard Lyngberg Koefoed, blev senere ejer af Blæsbjerggård i Nyker, gift med Esther Kofoed fra en af Tjørnebygårdene i Poulsker, som havde været elev på Askov Højskole. Deres ældste søn, Erik Koefoed, var som en af de ret få repræsentanter for 3. generation elev på Bornholms Højskole i vinteren 1955-56. Han blev i øvrigt gift med husholdningslærerinden, Grethe Larsens, datter, Else Marie Larsen, og deres ældste barn, Lene Kofoed, var elev på skolen i vinteren og foråret 1978, men da var den gamle familietradition forlængst ophørt. Hvis vi tæller Christian Koefoeds ophold på Vallekilde med, bliver det dog til i alt 5 generationer (mig bekendt det eneste eksempel her på Bornholm).
    Den næste af børnene fra Soldatergård var Sofie Marie Koefoed, som var elev år 1900. Hun blev gift med Peder Koefoed fra Langemyregård i Aaker. Han var i 40 år bestyrer på Bøsthøj Mejeri. En søn af dem, Erik Rudolph Koefoed, senere ejer af Grynegård ved Svaneke, var elev på BHS i vinteren 1927-28.
    Den næste i rækken, Thora Kirstine Koefoed, elev 1902, blev gift med Thor Jensen fra Skovgård i Åker, elev på BHS i vinteren 1899-1900, og bosat på Vejrmøllegård. Ingen af deres fire børn blev dog elever på højskolen.
    Den næste igen, Marie Gertrude Koefoed, elev 1906, blev gift med Anton Johannes Brandt fra Egesgård i Bodilsker, elev på BHS 1903-04. De overtog Egesgård og fik tre børn, hvoraf de to døde som små. Den ene overlevende, Edith Sofie Brandt, blev elev sommeren 1936. Hun blev gift med Johan Peter Grønbech fra St. Myregård i Nylars, som de overtog. Han var elev på BHS 1931-32.
    Den sidste af de fem søskende fra Soldatergård/Hullegård, Esther Andrea Koefoed, elev 1911, blev gift med Knud Harald Koefoed fra Langemyregård i Aaker. Han var dog fra en generation senere end den ovenfor nævnte Peder Kofoed, som den ældre søster blev gift med. De blev bosat på Klampegård i Knudsker. De fik tre sønner, hvoraf den yngste, Arne Nikolai Koefoed, som senere overtog gården, var elev på BHS i vinteren 1942-43.

[Artiklen fortsætter på en anden webside, hvor den til venstre følges af en liste over alle de bornholmske elever 1868-90. Klik på linket nedenfor for at komme til den.]


Fra Vallekilde til Ekkodalen IISAMs højskolehistoriske Arkiv