Johan Bøgeskov

Breve til broderen Ludvig fra Stenum Højskole
og Ingerslev ved Randers Fjord 1875-77
Indledende bemærkninger:
Som det fremgår af det første brev, tog Johan Bøgeskov efter opholdet på Askov Højskole til sin søster og svoger i Ingerslev. Men ifølge det næste brev blev han allerede under sommerskolen på Stenum Højskole engageret til noget dér, og på den efterfølgende vinterskole er han helt klart fuldt med som højskolelærer. Selvom der er langt mellem brevene fra denne tid, ser det ud til, at han er fortsat med det de følgende to år. Forstanderen på Stenum Højskole hed Jørgen Terkelsen, og han nævnes flere gange i brevene.
I brevet af den 25. januar 1876 skriver Johan B. fortsat om sin beslutning om at tage til Amerika, men det er også sidste gang, han nævner det i disse breve. Det lader til, at han er blevet så optaget af højskolearbejdet, at hans plan efterhånden har fortonet sig. I samme brev strejfer han også tanken om, at han og Ludvig engang senere måske kunne drive en højskole i fællesskab. I brevet fra 2. september 1877 ses det til sidst, at de har drøftet dette yderligere uden at udsigterne for denne plan dog forekom særlig gode. Denne mulighed blev dog til virkelighed allerede året efter, da der kom bud fra Bornholm.
Af rejseskildringen i samme brev fremgår det i øvrigt, at rejsen til dels har været en rundrejse til familiens tidligere opholdssteder samt til faderens hjemsogn, Thorning.Ingerslev, 21. 4. 75.
Kære Broder!  Jeg skylder Dig nok Brev fra gammel Tid og jeg vil i Dag skikke Dig et Par Ord. Det var min Tanke at rejse til Vendsyssel lige efter Påske; men det blev ikke til noget og nu er jeg groet fast her, så jeg ved ikke hvad Tid jeg kommer til Eder. Vi er næmlig i Færd med at få vor Have anlagt og jeg har en hel Del at sysle med i den. Jeg mener at det kan være godt for mig at lære lidt Gartneri, inden jeg rejser til Amerika, ti der får jeg nok en Have og der kan jeg så anvende min Fritid om Sommeren, og der er intet Arbejde, som er mig så gavnligt som at grave. Du kan tro at vi også får sat Skik på den. Det er næmlig Kristian Gartner, som har stået for det; men Jens og jeg står ham jo bi med Råd og Dåd. Det forrige Anlæg var jo det usleste Kluderi. Jeg har i en Hast smurt en Slags Tegning op, som måske kan give Dig en Smule Forestilling om Anlægget. Jeg befinder mig godt ved dette Gartneri og det går godt fræmad med min Sundhed. Ja, når jeg bare arbejder i det frie har jeg det helt godt; men når jeg skal tvinges til at sidde inde en halv Dagstid, som når der kommer fræmmede en Søndag Eftermiddag - så er det Kludder om Aftenen og jeg har da ondt ved at sove.
Jeg har en Nyhed, som måske vil interessere Dig: Maren er blevet forlovet med en Seminarist Hansen (Fejø). Han var her i Påsken; men vi fik det nylig at vide i går. Det er en flink Fyr, jeg har været Kammerat med ham og jeg tror nok at han er Maren værd. -
      Søster Marie havde det en Tid ikke rigtig godt nu er hun som sædvanlig nogenlunde rask. Ellers har vi det godt. Skønt jeg ikke kan bestemme hvad Tid jeg kommer ned til Eder så tænker jeg dog at det ikke varer længe inden vi ses, så jeg vil ikke skrive meget. I denne Måned kommer jeg måske dog ikke. Hvad Tid jeg rejser til Amerika ved jeg slet ikke. Jeg skulde have været i Odense til Bestyrelsesmøde, men jeg fik Budet for sent.
Nu til Slut hils Fader kærligt. Ligeledes Dine Venner og i V. Iskov.

Din trofaste Broder
Johan        

D. 22. s. M.
E.S.  Maren rejser til Møns Højskole på Fredag. Ane Margrete, som har tjent her, har for en Time siden født to Pigebørn.
Jens er færdig med Havresæden. Her falder Hagel i Dag efter en hård Nattefrost. Vore Grise, 5 i Tallet og 2 Dage gl. har været nær ved at fryse ihjæl i Nat.

Ds.Stenum Højskole, 27. 7. 75.

Kære Broder!   Som Du nok kan tænke er jeg her endnu. Min Bestemmelse røg altså i Lyset, og jeg har ladet mig overtale til at blive. Jeg fandt det næmlig så godt at være her saa jeg ikke kunde få det bedre og jeg skønnede også, at jeg kunde have godt af at blive her. Nu var det min Bestemmelse at tage fra Harken og hjem, men så blev det for sent til at jeg kunde finde Vej. Nu har jeg besluttet at blive til Skolens Slutning på Søndag og så har jeg en Indbydelse til Dig fra Terkelsen om at indrette Dig således, at Du på Lørdag kan følge med fra Brønderslev til Stenum og så kan vi følges ad hjem Søndag. Hvis det kunde lade sig gøre at Du kunde tage mit Tøj med (min Vadsæk og Violin) så kunde jeg jo rigtignok tage lige fra Brønderslev syd på; men da jeg ikke kan stole på at Du kommer til at køre her op (Laurits tør jeg næmlig ikke vente) så er det vel bedst at opgive denne Plan. Men tag i hvert Fald de Bo[?] med som ligger hos Dig.
Posten venter!

Din Broder
Johan     
    Ingerslev; 13 Sept. 75

      Kære Broder!
Nu er det Siden bestemt, at vi kommer til Brønderslev Løverdagen d. 18. ds., og da ikke alene Svoger Jens's men også Svoger Blendstrups følger med ja måske endog Maren Jensen - så er det bedst, at Du møder med en "Skravvogn". Det er Bestemmelsen at møde på samme Tid som i fjor. Da vi altså forhåbentlig snart ses, vil jeg ikke skrive mere. Hils Fader og i Vester Egeskov og hvem ellers.

Din hengivne Broder
Johan        
        Stenum, 25. 1. 76.

Kære Broder!  Først vil jeg ønske Dig Guds Nåde og rige Velsignelse i det Nytår, som for Dit Vedkommende oprandt i Går, og dernæst skal jeg meddele Dig Grunden til, at jeg ikke bragte Dig min Lykønskning mundtlig, således som det var min Bestemmelse. Sagen var, at Nielsen[1] skulde til Hjørring om Løverdagen og da kunde jeg derfor ikke godt komme af Sted og om Søndagen var Vejr og Føre så slæt, at jeg ikke havde Lyst til så lang en Fodtur. Hertil kommer, at sidste Onsdag var der en hel Del Karle fra Guldager og deriblandt Niels Krustrups Sønner[2] og de sagde, at de havde tænkt at besøge Dig i næste Måned, "når det var mest lyst" således, at de gik en Løverdag og så fandt jeg, at det kunde måske være rart, om vi traf sammen. Dette er jo nu meget usikkert; men i hvert Fald tænker jeg, at Du kan vente mig en af de første Løverdage, dersom det vil falde i med Frost og godt Vejr; ti jeg håber, at Du så kan gøre mig Følge til Stenum og være her en Dags Tid eller to. Imidlertid kan Du nok skønne at det er vanskeligt for mig at bestemme noget, så vente mig til nogen bestemt Tid skal Du ikke. For Resten var det jo heller ikke så ilde om Du kom her således at Din Hjemrejse faldt en Løverdag; ti så kunde jeg følge Dig hjem; men så må Du helst besørge Dine Besøg under Vejs herop; ti jeg kan dårlig få Tid til at Rejsen tager mere end Løverdag og Søndag. Men hvis Du bestemmer Dig til at rejse bort en Løverdag og Søndag med det første, så var det rart, om Du lod mig det vide, for at jeg ikke skal gå til Dig en Dag, Du ikke er hjemme. Dog må naturligvis mit påtænkte Besøg ikke berøve Dig Din Frihed. Nu nok om dette. Jeg har haft Brev fra Maren om at skaffe hende en Plads som Lærerinde hernede; men for Øjeblikket ved jeg ingen. Hun skulde jo have en rar Plads, helst her i Nærheden. Ellers kunde hun vel nok komme til Tranget; men jeg kan ikke tro at det vilde være rart for hende.
Alt går her ved det gamle. Jeg har det nogenlunde godt. Det eneste, jeg lider af er Slaphed; men stundom luer dog min gamle Fyrighed op og da får jeg Håb om, at jeg en Gang må få min naturlige Kraft tilbage, og at det må blive mig givet at udrette noget i Livet.
Spørgsmålet om at rejse til Sommeren begynder at trænge sig fræm for mig; men det bliver måske bedst at vente endnu noget. Imidlertid vil det nok holde hårdt for mig at få denne Tanke af Hovedet. Dog vil det også holde hårdt for mig at rive mig løs fra Jer; ti Du kan ikke tro, hvor glad jeg er ved Dig, Broder, og ved Jer alle sammen. Men det er ikke utænkeligt, at jeg skal derover for at modnes til en Gærning herhjemme. Jeg vilde ønske, at Du kunde få Lejlighed til at samle så mange Kundskaber, at Du siden; hvis Du kom under Vejr med, at det var Dit Kald, at blive Højskolelærer, kunde dele Gærning med mig. -  Det er sandt, vi har vundet i Lotteriet næmlig det halve af vor Udgift, for mit Vedkommende 6 Kroner så der kommer nok mer. Nu får jeg slutte. Jeg får ikke Tid at skrive til V. Iskov, så jeg beder Dig hilse kærligst både dem og Fader og Jfr. Sørensen.

Din hengivne Broder
Johan Bøgeskov   


Til toppen af højre spalte
        Stenum, 17. 2. 76.

Kære Broder!   Tak for Dit Brev. Årsagen til, at jeg ikke kom i Lørdags, kan Du nok tænke var Vejret; men da der nu ikke er mer end 8 Dage til Fastelavn kan Du nok forstå, at jeg ikke vil komme på Lørdag; ti i Fastelavn har jeg naturligvis tænkt at komme. Dersom det nu kunde byde sig for Dig, at komme her således, at vi kunde følges ad, så var det jo rart, og idet Tilfælde vil jeg overlade til Dig, om vi skulde lægge Vejen om ad Guldager. Imidlertid - dersom det faldt sig bedst for Dig at lægge Vejen derom ad på Rejsen hertil, så har jeg intet der imod, da jeg jo altid siden kan komme der; men Du kunde nok - hvis Du helst vil det - få mig med den Vej. I dette Tilfælde var det måske bedst, at Du kom så tidligt at vi kunde gå herfra Fredag Efterm. Så kunde Du komme her til Onsdagsmøde. Terkelsen skal da fortsætte om Luther og jeg måske begynde at fortælle Grundtvigs Historie eller Nielsen forsætte sine Foredrag om Stat, Skole og Kirke. Hvis Du nu ikke kan komme, ja så kommer jeg - om Gud vil - Lørdag 8 Dage. Alt her er ved det gamle. Ja, jeg trænger just til at komme lidt ud af dette gamle og længes ret for Alvor efter at komme en Tur til Eder. Jeg var hel tungsindig i Lørdags og tror næsten, det var fordi jeg ikke fik min Bestemmelse fuldført. Hils i Vester Egeskov og Jfr. Sørensen og Fader kærligt fra mig.

Din hengivne Broder
Johan Bøgeskov   
        Stenum, 3 Marts 75 [da var han i Askov, så det må være 1876]

Kære Broder!   Først en kærlig Tak for mit Besøg hos Eder, og dernæst kun så meget om min Rejse, at den gik meget godt for mig. Op over Åsen[3] var der vel somme Steder ikke så lidt Sne at vade i; men jo længere jeg kom fræm, des mindre Sne var der faldet, og hvor der var Driver, var der kastet og Føret var de fleste Steder hel let, så jeg kom hjem til Kl. 6. - Da jeg kom hjem var lille Gudrun[4] meget betænkelig syg og Terkelsen var ovre efter Grønborg; men nu er hun igen bedre.
Anna Albertsen har det efter Omstændighederne hel godt. Det ene af Underarmens Ben var dog brækket; men Lægen har lovet hende fuldkommen Helbredelse på en 6 Ugers Tid, og det lader også til at han har være meget heldig med sammensætningen. Sognerådsformand P. Simonsen har også haft Uheld med en Arm. Han har så at sige fået Kødet flået af den i Hakkelsemaskine; men han undgår måske dog at få den afsat. - Ja følger hermed Noderne. Det var ellers min Bestemmelse at have sendt dem i Torsdags; men jeg blev så meget optaget af Arbejde, at jeg måtte lade al Brevskrivning hvile. Der er et Par andre af Erik Bøgh på samme Blad, som Fru Olsen måske også vil have Glæde af. - Da jeg kom hjem lå der brev til mig fra Moster Katrine. Hende træffer Du måske sammen med i Tårs, og hvis så er, beder jeg Dig hilse hende, så vel som de andre Venner Du træffer Niels Krustrup ikke at glæmme. Der havde Nielsen tilbragt Fastelavn. Som Du sagde, var Niels Krustrup så meget glad ved "Skalle Lavst". Nielsen måtte læse den for dem og på N. Krustrups Opfordring måtte han have den med hen til Hejbergs og læse den der også. Ja det er Folk, som er værd at besøge. Dem må vi sammen med endnu en Gang i Foråret. Hils Sønnerne, hvis de besøger Dig. - For Resten går alt ved det gamle her, Skolen er nu i sin Gænge efter Fastelavnsforstyrrelsen. Hermed får jeg så slutte. Bring Fader og Jfr. Sørensen en kærlig Hilsen. Til dem i V. Iskov havde jeg tænkt at skrive; men de får at nøjes med en Hilsen. Hermed være Du så Gud befalet.

Din kærligt hengivne Broder
Johan        
        Ingerslev over Ørsted, 2. 9. 77.

Kære Broder!   Jeg lovede Dig nok, at jeg skulde skrive Dig til, og da jeg rimeligvis ikke kommer til Vendsyssel med det første vil jeg opfylde mit Løfte. Efter at have fulgt Tine her til rejste jeg til Askov og var der de tre sidste Dage af Lærersamlingen. Derfra gik så Rejsen over Vejle op gennem Grejsdalen til Jellinge, hvor jeg aldrig havde været før. Jeg tilbragte en Eftermiddag der med at bese Kæmpehøjene og Kirken med Forstander Madsen som Vejviser, hvorefter jeg trak Te hos ham. Både han og Kone vare meget venlige, så jeg havde en rar Eftermiddag der. Næste Morgen tog jeg med Posten til Arnborg (11/2 Mil syd for Herning). Herfra gjorde jeg en Afstikker ud i Heden og beså Hedeselskabets Engvandingsskole, hvor jeg blev velvillig ført om af Forstanderen. Nu gik Turen til Fods efter Ikast og lige ved Solnedgang kom jeg til Jens Fengers, som var meget glad ved mig. Den næste Dag kørte han mig over til Julsgård og - ja nu vil det jo blive en bestandig Gentagelse af det samme om Forundring og Glæde over at modtage en Søn af Bøgeskov, så jeg skal indskrænke mig til at nævne Stationerne på min Rejse. Jeg tog da så over Herning til Gabsegnen hvor jeg lå den første Nat hos Kristen Bekgård og den anden i Aulum Mølle. Nu gik da Rejsen videre ad Torning til ud over den vilde Hede om ad Sunds og Ildskov. Hele Vejlængden fra Jens Fengers tilbagelagde jeg til Fods. I Torning dvælede jeg næsten en Uge og havde det rigtig rart. De var alle meget glade ved mig og vilde ikke slippe mig. De havde det alle godt. Eskild kørte mig til Dollerup Mølle, hvor jeg blev et Par Dage og beså den stolte Egn.. Også der havde de det godt. Med deres Fragtvogn kjørte jeg så til Viborg, hvor jeg gærne havde besøgt Ingstrupperne, men jeg var ked af at ligge over om Natten og derfor snurrede jeg med Toget til Allingå og kom så her til Ingerslev efter 16 Dages Rejse, som i alle Måder havde været meget heldig og fornøjelig for mig. Nu har jeg været her en halv Snes Dage og hjulpet dem med Høsten. Rugen har vi fået rigtig godt i Hus. I Går fik vi ophøstet. Jeg har mejet med nogle Dage og det var strængt, for det var pisket så væmmelig ned af Regnen. Vårkornet er, så vidt jeg kan skønne, over alt tyndt, men dog kan Høsten her nok betegnes som en Middelhøst. Rug og Hvede fylder meget stærkt og er sikkert også kornrigt. Vejret er uroligt med jævnlig Regn, som dog ikke gør megen Fortræd, da det er køligt med stærk Blæst i mellem. Hvis det nu giver Tørvejr vil vi omtrent kunde blive færdig i denne Uge. Det kan nok ikke hjælpe at I venter Jens`s til Vendsyssel til d. 20 ds. Derimod venter de Dig - idet mindste - i Eftersommeren. I Torning talte de meget om, at Du da endelig snart måtte komme der ud. - Jeg har tænkt noget på at tage til Gammelmandsmøde på Vallekilde, men jeg ved ikke, hvad Tid det bliver. Så kunde jeg med det samme bese en lignende Skole, som den vi har påtænkt. Det er Landbrugskandidat Iversen, som har været Lærer på Vallekilde, der har oprettet den ude i Odsherred. For Resten kommer jeg mer og mer til at se Skrøbelighederne ved vor Plan, og jeg er næsten bange for at vi kommer til at opgive den, i hvert Fald i den Skikkelse, som vi har tænkt os den. Hvad jeg har hørt om Iversens Skole er ingen Opmuntring. Herom kan vi siden tale mundtlig. Der kan vel ikke være tale om, at Du kan gøre Turen med til Vallekilde, selv om Du skulde få solgt! Mødet på Vallekilde bliver nok i Oktober. Vi havde Brev fra W. Schrøder i Går. Han er nu igen næsten rask. Jeg har haft Brev fra Fru Høyer. Nu, kære Broder, ønsker jeg Dig god Lykke til Høsten.
Kærlig Hilsen til Fader og dem i V. Iskov fra os alle.

Din hengivne Broder
Johan        

Tirsdag Middag.   I går var Vejret godt men køligt. I dag har vi formelig Varme, blot det ikke betyder Forandring. Vi fik vort Byg fra Fællingen i Går. I Dag sætter vi sammen og binder noget op som vi havde lagt på Skår fordi det var så fuld af Kløver.Noter:

1. Nielsen nævnes af Ludvig Bøgeskov i en rejseskildring i Bornholms Tidende den 20/1 1882 som "Andenlæreren paa Stenum Højskole", og han nævnes også i et par erindringsskitser i Vrå Højskoles årsskrifter, men ellers ved vi intet om ham. retur til tekst

2. Ludvig Bøgeskovs senere kone, Birgitte, var født Krustrup, så hun var formentlig en datter af Niels Krustrup og søster til de brødre Krustrup, der nævnes. retur til tekst

3. Ørvad, hvor Ludvig boede sammen med faderen, ligger som nævnt i den første indledning lige øst for Jyske Ås, og fra nabolandsbyen Brønden stiger terrænet mod vest med en ret langstrakt bakke. retur til tekst

4. Gudrun var Terkelsens ældste datter - på det tidspunkt 4 år. De fik i alt fire døtre. Gudrun blev gift med Jens Bertelsen, som var stedlig valgmenighedspræst, og efter Terkelsens tilbagetræden i 1902 blev han også forstander for Vrå Højskole, som Terkelsen i 1890 havde oprettet som afløser for Stenum Højskole. retur til tekst


SAMs højskolehistoriske Arkiv