Ejnar Sauer

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Ejnar Sauer - 1. brev

(fra Års i Vesthimmerland)


Aars d. 8/6 1932

Kære Venner


Saa har Vandrebogen altsaa godt begyndt paa sin Tuorne, og jeg vil haabe for den at den maa fortsætte lige saa godt som den har begyndt, at den stadig maa blive ved at interessere alle os der er med i Sammensværgelsen, samt følge de af min Lillebror fastsatte Regler, hvis disse Ønsker for Bogen gaar i Opfyldelse tror jeg at vi vil faa megen Fornøjelse af den. Ideen med Billedet foran i Bogen er for resten god, (var det ikke ogsaa den begavede Tage Due der undfangede den, stakkels Due det er det eneste Elevbillede han faar at se) det er ligesom Samværet paa Rødding Højskole bliver opfrisket paany naar man ser alle de kendte Ansigter og jeg tror det vil hjælpe til at vi kan skrive mere frit om hvad der ligger os paa Hjerte naar vi har det og kan se hvem det er vi skriver til. Ja nu er det snart længe siden vi sagde Farvel til hinanden nede i Rødding, men selv om Tiden stadig skrider tror jeg dog at den herlige Vinter vi havde der, stadig vil staa i et friskt og lyst Minde for os. Søren Rishøj skriver at Dansktimerne var nogle af de bedste Timer han havde, det var de ogsaa for mig, og det var de vist for de fleste af os selv om det ikke var den samme Dansklærer vi havde. Men Undervisningen paa Rødding var nu lagt ualmindelig godt til Rette efter unge Menneskers Interesse og Behov.

------------------------

Til toppen af højre spalte
De fleste af Tidens aktuelle Spørgsmaal blev drøftede dernede i Samfundstimerne og samtidig fik vi i Historietimerne et godt Indblik [i] hvad det har kostet vores Forfædre at naa frem til det Kulturstade vi nu staar paa. Og jeg tror nok at vi uden at overdrive kan sige at der var ikke en af Timerne vi gik fra uden at have haft Udbytte af dem, i hvert fald hvis vi selv vilde anstrenge os lidt, saa vi skylder Hans Lund og hans gode Lærerstab en Tak for Vinteren og den eneste og bedste Maade vi kan takke dem paa er at vi bliver ved at slutte op om Rødding Højskole og hjælpe til saa godt vi formaar at den maa kunde fortsætte sin Gerning i Fremtiden. Men nu lidt om mig selv, det er ikke meget jeg har oplevet. I April Maaned hos min Svoger i Kalvslunde og siden Maj har jeg opholdt mig hjemme og bliver ogsaa foreløbig. Jeg gir den som Isbilchauffør, det er ikke særlig interessant, men i disse Tider er det jo omtrent ligegyldigt hvad man slaar ind paa. Landbruget er det da helt fortvivlet med, men forhaabentlig bliver det bedre igen. Lad os haabe det og ikke tabe Humøret, det evigtunge Haab er jo stadigt lysegrønt.

Venlig Hilsen      

Ejnar Sauer  


SAMs højskolehistoriske Arkiv