Tage Sauer

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Oprettet af 15 elever på vinterholdet - sat i gang med liste, regler og indledningsbrev af Tage Sauer, Års.[Nedenfor liste over de 15 elevkammerater, der var med i vandrebogen - som det fremgår fordelt efter alder med den ældste først - og med datoer for, hvornår bogen skulle sendes videre, sådan som det er anført i bogen. Her er dertil føjet links til de enkelte breve, som er gengivet på hver sin side. Nederst på denne side er der lidt flere supplerende oplysninger.]Regler for Vandrebogen begyndt
Vinteren 1931-32 af Røddingelever

Søren Rishøj, "Varbrogaard", Bjergby pr. Hjørring
12/8 1905     [26 år]     5 Maj
(1. brev)     (2. brev)     (3. brev)

Peder Bagger, Onsted pr. Odder
29/1 1907     [25 år]     29 Maj
(1. brev)     (2. brev)     (3. brev)

Ejnar Sauer, Mejeriet "Himmerland", Aars
23/7 1907     [24 år]     22 Juni.
(1. brev)     (hans 2. brev er fjernet)

Svend Kaasgaard, Ferring pr. Bonnet.
8/1 1909     [23 år]     16 Juli
(1. brev)     (2. brev)

Hans Hansen
Adr. Husmand Niels Hansen, Revninge St. Fyn.
31/3 1909     [23 år]     9 August
(1. brev)     (2. brev)

Hans Barsballe,
Stenderup pr Rødding, Sønderjylland
20/4 1909   [nær ved 23 år]   2 September
(1. brev)     (2. brev)

Peder Jepsen, "Kjæragergaard", Bjergby pr. Hjørring.
30/4 1909   [nær ved 23 år]   26 september
(1. brev)     (2. brev)

Peter Jensen, Bjerregaard pr. Ramme.
4/9 1909     [22 år]     20 oktober
(1. brev)     (2. brev)

Tage Sauer, Mejeriet "Himmerland", Aars
Mejeriet "Himmerland", Aars.
23/12 1909     [22 år]     13 November
(1. brev)     (2. brev)

(Se også særskilt skildring af hans Islands-rejse

Svend Bech Hansen, "Eskørgaard" Eskør pr. Ejby, Fyn.
6/5 1909     [22 år]     10 December
[Fra ham er der ingen breve, fordi han rejste til Island]

Carl Johan Christiansen,
"Lindholmgaard", Øster Stillinge, pr. Slagelse.
17/11 1911     [20 år]     31 December
(1. brev)     (2. brev)

Knud Teilman Sørensen, Kirkebakken pr. Odder.
30/11 1911     [20 år]     24 Januar
(1. brev)     (2. brev)

Jørgen Hybschman, Uldallund pr. Vojens, Sønderjylland.
19/3 1912     [20 år]     19 Februar
(1. brev)     (2. brev)

Tage Due, "Ørnebjerggaard", Hjembæk pr. Jyderup.
31/7 1912     [19 år]     14 Marts
(1. brev)     (2. brev)

Michael Knudsen, "Nedergaard pr. Hammershøj.
13/2 1913     [19 år]     7 April
(1. brev)     (2. brev)

Det er saa den Rækkefølge Bogen skal gaa rundt i, den begynder med Søren Rishøj, naar den har været Rækken rundt sender Mikael den til Rishøj igen. Den Dato der staar ved hver enkelts Navn skal Bogen senest afsendes til den næste i Rækken, det kan der vist ikke tages forkert af.

Bøgerne tilfalder naar de er udfyldte den ældste først, Rishøj og saa fremdeles.
Den der faar Bogen skal saa sætte en ny igang.

Hvis nogen faar en anden og fast Adresse, kan det jo skrives under Brevene.

For de andres Skyld maa enhver af os passe paa, at Bogen ikke bliver svinet og ramponeret under Forsendelsen ved altid at have det godt pakket ind.

------------------------

Til toppen af højre spalte

Tage Sauers indledningsbrev:

Aars 11/4 1932

Kære Venner!

De første Ord jeg vil skrive i Vandrebogen skal være en Tak til Jer alle for Vinteren paa Rødding Højskole og Ønsket om, at den Bog vi nu sætter i gang paa sin Rundrejse imellem os maa hjælpe til at holde Venskab og Minder fra Højskoletiden friske. Den Betydning og gensidig Glæde det kan have for os alle, synes jeg ikke saa let vi kan overvurdere.
Lad os saa alle sammen være enige om at holde den i gang, det kan lade sig gøre, naar enhver gør sit dertil og overholder den Tid vi maa have den i. Jeg har nu i Paasken set en Vandrebog, der endnu 15 Aar efter at den er begyndt, rejser Landet rundt mellem gamle Højskolekammerater til megen Glæde for dem, der er med i den. Lad os gøre det ligesaagodt.
I vil nok se en extra Gang paa Bogen, naar den kommer, den er jo temmelig tyk*), det gik ogsaa til ved et Uheld fra først af, men nu synes jeg tværtimod at det var et Held.
Jeg havde et forfærdelig Mas med at faa fat i en ordentlig Bog og var lige ved at sætte Himmerlands Bogholdere graa Haar i Hovedet, jeg var i en 4-5 Boghandler uden Resultat, saa til sidst fik jeg gennem en af de hjemsøgte Boghandlere bestilt en, af den Størrelse vi talte om dernede paa Skolen. Det har han saa misforstaaet og sendte mig en af sværere Kaliber, jeg var først lidt ærgerlig over det; men kom saa til at tænke paa Fordelen ved saa tyk en Bog og beholdt den.
Det jeg tænker paa er, at naar vi har saa stor en Bog som den her, saa har vi stadig hver gang vi faar Bogen, Breve og Erindringer fra den første Tid, det kan nok være interessant at se dem igennem senere hen. En Bog af den Størrelse vi talte om vilde jo kun vare et Aar. Den bliver selvfølgelig lidt dyrere at sende rundt, men de faa Ører en Gang om Aaret spiller da ingen større Rolle.
Det er af den Grund, jeg beholdt den store Bog, jeg ved ikke hvad I synes? Men skriv jer Mening om det saa kan vi jo forny den naar den er gaaet en Tid. Jeg er overbevist om at vi bliver mest glad ved den her. Til slut en Tak til Due for Billedet**), det er rart nok at have det siddende foran i Bogen, var det ikke en Ide at hvis en af os havde et Billede der kunde Interessere de andre saa at sætte det her i Bogen, det liver op og fortæller lidt mere en et langt Brev om Rejser og lign. altsaa betænk os andre med et godt Billede.
Hermed sender jeg saa Bogen af sted i Haabet om, at den mange Gange maa vende tilbage.

Venlig Hilsen
til Jer alle.
        Tage Sauer
*) [Bogen er på godt 600 sider og vejer ca. 1,5 kg.]

**) [Så vidt det fremgår af et af brevene var det et elevbillede. Der nævnes undervejs også andre billeder, men der er ingen bevaret i bogen.]


Supplerende oplysninger:
Det var næppe tilfældigt, at Tage Sauer fik til opgave at sætte vandrebogen i gang. Så ville sagen være i de bedste hænder. (Han blev mange år senere min svigerfar, så det mener jer at kunne sige med sikkerhed). Men trods det, at de så at sige alle opfordrer til at sørge for at holde den i gang i mange år, endte det alligevel med at den "strandede" efter godt to omgange. På et tidspunkt har Tage Sauer så fået den leveret tilbage, og derfor er den blevet bevaret. Efter hans død i 2003, 93 år gammel, er den i familiens eje.
I brevene i bogen er der naturligt nok mange tilbageblik til deres højskoleophold, og skildringer af elevmødet året efter samt andre møder med forstander og lærere, men der er også en del andre ting, som forekommer af have almen historisk interesse. Derfor har jeg valgt at gengive teksterne fuldt ud - bortset fra nogle få bemærkninger om billeder, som alligevel ikke findes i bogen.
Det, der udover højskolen optager dem mest, er naturligt nok landboforholdene på den tid, og i den forbindelse ikke mindst den alvorlige økonomiske krise i netop disse år. Herunder kommer nogle af dem også med klare politiske tilkendegivelser, hvad ikke alle bifalder. Men der er også skildringer af ungdomsarbejdet, specielt gymnastikken, - eller manglen på samme - de forskellige steder i landet, eller skildringer af særlige begivenheder, f. eks. et stort sønderjysk stævne, udflugter, dyrskue mv.
Der er to breve, der er særligt lange. Det er Tage Sauers og Tage Dues første breve på omkring 30 sider hver. Det meste af Tage Sauers brev er en skildring af et fire måneders ophold med et opmålingshold på Island i hans soldatertid. Den er her udskilt på en særskilt webside. Den forekommer meget interessant og kan derfor meget anbefales.
I Tage Dues brev er der derimod en del tærsken langhalm på mere almindelige emner, ligesom der forekommer en del gentagelser. I sidste del er der dog en ret indgående skildring af livet og undervisningen på Sydsjællands Landbrugsskole, hvor han på det tidspunkt var elev.
Endelig skal det nævnes, at der i Tage Sauers efterladenskaber også fandtes et elevbillede, hvorfra portrætterne ved de enkelte breve er hentet.

Svend Aage Møller


SAMs højskolehistoriske Arkiv