Søren Rishøj

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Søren Rishøj - 3. brev

(fortsat Bjergby nord for Hjørring)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920

Kære Allesammen.

Ja saa kom den kære Bog da igen og ved dens Tilsynekomst er der atter et Aar gaaet, ikke lige godt for eder alle, det har vel skiftet med Sorg og Glæde og Bekymring for saavel Nutid som Fremtid, men alligevel er der ikke een af jer der siger, blæse med det hele, lad bare staa til, vi kommer aldrig igennem den forbandede Krise og jeg vil sige med jer, vi er nødt til at skal igennem, paa hvad Maade det saa end bliver, thi ellers er vi det første Slægtleds Ungdom der giver op for Tidens Vanskeligheder. Jeg har nu med Glæde og Interesse læst jeres forskellige Oplevelser og Syn paa forskellige Ting som vidner om, at i har saavel Øjne som Ører med jer. Først vil jeg sige alle jer der var til Elevmøde sidste Sommer paa Rødding Højskole, Tak for sidst, det var mig en Glæde at se og hilse paa de forskellige Kammerater og Lærere og saa at se Højskolen med Omgivelser ved Sommertid, ja Pigerne har alligevel en Fordel frem for os ved at deres Højskoleophold er i Sommertiden, men vi var da alligevel glade for den Tid vi var paa Skolen, det var vel nok en ordentlig Flok, der var samlet i disse Dage og sandt at sige føldte jeg mig noget ene men jeg er jo ogsaa saa langt nord fra saa jeg kan jo ikke saadan følge med i hvad der rører sig omkring Skolen og dens Arbejde. Det er nu saa godt som givet at Brandt Pedersen kommer her op til Vendsyssel som Forstander paa Vraa Højskole der ligger 3 Mil fra min Hjemegn, saa i kan tro at vi Vendelboer glæder os til at byde ham velkommen, det var sikkert en af de mest almindelige og flinkeste og hvad Dygtighed angaar staar han vel heller ikke helt tilbage, men lad os nu se, og saa skal i nok faa nærmere Besked en anden Gang, om hvordan han klarer den, her oppe mod Nord, og hvad mig selv angaar saa er jeg endnu her ved min Svoger, det er ligesom Flyttelysten er ved at gaa mig af Kroppen, det kommer vel med Aarene, jeg vilde jo meget gerne have lidt for mig selv som vi siger for det bliver jo kedeligt og trivielt med det arbejdende for andre, men saavel Familie som Venner der selv er bosiddende fraraader mig det kraftigste, saa jeg synes det faar være denne Gang og saa se Tiden an. Jeg bliver ogsaa her i Sommer enten som Daglejer eller ogsaa som Hjælpekarl i saavel Stald som Mark eller ogsaa det vi kalder "alt mulig Mand". Jeg søger ellers at dygtiggøre mig mere alsidigt end hidtil, fordi jeg ikke er helt sikker paa at Intensiv Drift af en Ejendom er saa sikkert som det har været, og saa er det alligevel godt at kan udrette et og andet ved Siden af det daglige Arbejde paa sin Ejendom der er jo næsten ikke den "tjans" der kan give en lille Ekstraskilling der ikke bliver prøvet nu om Dage. Og naar jeg af ringe Evne, trods Knud Teilmands Modstand og Tage Sauers Foragt for de nye Bevægelser og Tanker der er fremme i Tiden lige skriver et Par Ord derom. Jeg er ikke Medlem af hverken L.S. eller J.A.K. men jeg synes nu alligevel ikke at vi Unge som nu gerne vilde være bosiddende kan lade være med at læse og lytte til hvad der er Meningen med det al sammen, for vi der ikke har

------------------------

Til toppen af højre spalte


Udsigt til at faa en Gaard foræret er jo klar over, at laane Penge er umuligt og skal vi have Ejendom efter vores Spareskillinger ja [så] bliver det en lille Ejendom, som nu er i en alt for høj Pris og deraf følger jo at den ikke kan forrente sig med de smaa Indtægter der er, ja saa maa ud paa Dagleje og Konen maa saa bestride det hele saavel ude som inde og deraf følger en forslidt Kone en forsømt Mark, og en ligeglad Mand. Nej jeg siger lad os Unge sætte os ind i J.A.K.s egentlige Tanker som jo er Rente sænkning det er sikkert der der skal gøres et Arbejde for, det er jo umuligt for en Mand der skal forrente et Kreditforeningslaan fra 1922-23 til Kurs 60-70 med Tab og det hele med disse Indtægter han har i dag. Men jeg tror heller ikke at Landboerne bliver ved at finde sig deri at Banker og andre Instutioner svømmer i Penge og saa de ikke kan faa den nødvendige Driftkapital, se til Arbejdsudbytte. Jeg synes vi Unge er de Mænd en Tak skyldig der har fremført disse Tanker hvorvidt det kan praktiseres i den gængse Form eller under helt andre, det vil Tiden vise men følg dem med lidt Interesse i som interesserer jer for det Spørgsmaal for en Forandring skal der til i mangt og meget, det er vi klar over for Understøttelsespollitikken er udmærket saa længe der kan skaffes Penge men den Dag det ikke kan lade sig gøre ja hvad saa? Hvad mine Oplevelser angaar ved jeg ikke rigtigt hvad jeg skal nævne. Jeg var sammen med nogle Mergelfolk til Landsmøde i Ribe, Rejsen foregik pr Bil fra Bjergby Fredag Morgen over Viborg Herning og direkte til Ribe hvor vi ankom Fredag Aften Kl 11. Vi boede paa Hotel Dagmar om Natten, vi spiste saa Morgenmad der og blev saa præsenteret en Regning der lød paa enten 6 eller 7 Kr pr Mand vi tyggede jo lidt paa dette men saa gik vor Cuffør hen til Kelneren viste ham sit TDM Mærke og sagde at dersom ikke Regningen blev lavet om skulde han sørge for at de mistede deres Skilt med de samme Bogstaver og som bekendt betyder god og reelt Betjening, Regningen blev ogsaa lavet om til vores Tilfredshed. Herligt ellers at gaa i og omkring Ribe saadan en herlig Sommerdag, Storkene knebrede og Stæren fløjtede og Solen varmede rigtig en Dag man sent glemmer, vi kørte saa videre syd paa var nede ved Højer Sluse Pumpestationerne, Forsøgsgaarden fik alt forklaret af de forskellige Ledere, der rejste jeg saa til Elevmøde hvor jeg igen blev hentet Søndag Aften. Vi var i Kolding om Natten og besaa "Koldinghus" Mandag Formiddag og startede saa hjemefter hvor vi ankom Mandag Aften. En lang behagelig Tur, med mange Interessante Oplevelser og Træk som jeg ikke vil skrive her fordi i jo ikke var med. Hvad Ungdomsarbejdet og Gymnastikken angaar her i Sognet vil jeg bede Peter Jensen skrive om, det er han meget bedre til end jeg. Ellers vil jeg gerne ønske i To som er bleven Forlovet hjertelig til Lykke med Foretagendet, jeg bliver jo rent bag efter, i det Stykke, men det faar gaa enda. Men endnu engang Tak, alle for eders Meddelelser og for alt hvad vi har tilfælles i denne Bog.

Venlig Hilsen        
Søren Rishøj        


SAMs højskolehistoriske Arkiv