Tage Sauer

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Tage Sauer - 2. brev.

(fra Hobro Andelsmejeri)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Hobro  14/1  1934


Kære Venner!

Igen er der gaaet et Aar, siden jeg sidst sad med vor Vandrebog foran mig, jeg kan daarlig nok forstaa det, men den Fornøjelse af 13 nye Kapitler i vor Skrifte viser dog, at trods alle Fornemmelser om at have ført en Dødvandstilværelse, saa er den dog gaaet et Aar. Men hvordan er det gaaet, jeg selv kan ikke svare paa det, jeg maa altsaa lide af den samme Fejl, som mange andre, nemlig den at vi har mistet Evnen til at gøre det daglige Arbejde til en daglig Oplevelse og finde Glæde og Tilfredsstillelse deri. Og hvad er saa Skyld i den Tilstand, som en meget meget stor Del af os, de smaa Arbejdere i Samfundet gaar rundt i dette Dødvande der gør Livet til en Plage. Ja Grunden maa vel være den Omvæltning, der har fundet Sted siden Krigen, Revolutionen og Kriserne der har fulgt i dens Fodspor, det [er] ikke selve Krisen, der har gjort os nogen Fortræd, hvis vi gik den i møde, i samlet Flok vilde en saadan Omgang sikkert kun gavne, men det er den Splittelse som Krisen har medført der gør at det hele tegner saa mørkt, der tager Lysten fra det daglige Arbejde og viser Fremtiden som et uigennemtrængeligt Mørke. Kan det egentlig undre nogen, at mange synger med Per Smed: "Hva nøt ere te". Og saa lader det gaa som det bedst kan. Der er nok nogen af Jer der er Tilhængere af en eller anden af de nu snart mange Foreninger og Sammenslutninger der har slaaet Mønt paa Krisen, men derfor skal I alligevel høre min Mening om dem alle og den er kort og godt at det er noget Juks det hele, en eneste stor Forsamling af selvforskyldte Fallitenspillere og Folk der ikke tænker selv men har ladet sig bedaare af Knud Bach og Christiansens gyldne Løfter om gode Tider bare de vilde slutte op om dem, kan der f. Eks. tænkes nogen værre Vrøvl end J. A. K rentefrie Laan*). I kan tro at der vil blive mange der brænder sig paa det. Nej det eneste de har udrettet er at de har holdt Saaret aabent, ved altid at himle op om den Uretfærdighed Folk var Genstand for. Igennem dette Underminerings Arbejde disse Foreninger har udført tror jeg de har en stor Part af Skylden for det Dødvande mange af os er kommen ind i, samtidig med at de vanskeliggør Arbejdet for den Regering der har Ansvaret og mindst af alle ønsker nogen Stands Undertrykkelse til Fordel for de andre.

------------------------

Til toppen af højre spalteJeg vil derfor hermed bede Jer tænke lidt over hvad der er det bedste, at støtte en af disse Kriseforeninger, der alle skræpper op med deres Universalmiddel, eller at slutte op bag den ansvarlige Ledelse der alene kan udrette lidt til Mildnelse af Krisen. Jeg ved i hvert fald hvad jeg vil.
Sidste November flyttede jeg her til Hobro Andelsmejeri og er nogenlunde tilfreds med Arbejdet her, Lønnen er 25 Kr. om Ugen + Kost og Logi, det er jo rigtig godt men det er dyrt at være her alene til Skat og Fagforening gaar der godt 300 Kr. det er et slemt minus paa Regnskabet. Paa Underholdning af det der er noget ved byder Hobro ikke paa ret meget, der er godt nok Gymnastik i Roklubben, men for det første er Tilslutningen lille og for det andet skal man gaa og sige De og Dem, der var ikke Spor af Kammeratskab saa det blev jeg hurtig ked af, og begyndte i Stedet kort før Jul at gaa paa Handelsskole, der er jo heller ingen kammeratlig Tone, men der er da Chanse for at lære lidt saa er Tiden da ikke spildt. Hvis alt gaar vel er det Meningen at jeg vil paa Ladelund Mejeriskole nu til September, saa hvis nogen af Jer spekulerer paa et Landbrugskursus tag saa paa Ladelund. Til Slut en Tak til Jer alle for det I har skrevet, for mig har Vandrebogen denne gang været som en Krusning af et helt Aars Dødvande, derfor haaber jeg at den trods Forsinkelser stadig vil finde Vejen rundt til os alle. Som den første i Rækken efter Peter vil jeg ønske ham Tillykke med Forlovelsen, ja Tiden gaar og hvem ved, naar jeg faar Bogen er der maaske en Samling Billeder af unge smukke Piger med. Peter har da gjort en god Begyndelse, og Eksemplet smitter jo ved I nok. Jeg regner da i det mindste med at Tage Due forøger Samlingen, efter hans Erfaring paa det Omraade maa han jo nem kunde præstere det.

De bedste Hilsner
til Jer alle      

Tage Sauer

Hobro a/m Adelgade 60.


*) [Han blev senere en varm fortaler for J.A.K. - SAM]


SAMs højskolehistoriske Arkiv