Michael Knudsen

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Mikael Knudsen - 1. brev

(fra Hammershøj mellem Randers og Viborg)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920

Hammershøj i April 1933


Kære Venner og Kammerater!

Som den sidste i Rækken vilde det muligvis for I andre se ud, som om jeg havde faaet den gunstigste Plads, med Hensyn til mange Oplevelser og ellers med at have et godt Forraad af "aandrigt Stof", dels paa Grund af den lange Tid siden vi forlod Rødding Højskole og dels ved at have I andres Stykker at se efter og saadan det ene med det andet; det kan maske ogsaa siges, men da jeg nu fuldstændig er kommet ud af Vanen med at skrive, er det dog ikke sikkert det bliver saa let alligevel.    Allerførst vil jeg nu bringe Tage Sauer min bedste Tak for hans store Arbejde med at faa denne fortræffelige Vandrebog skaffet til veje. Ogsaa jeg er godt tilfreds med Valget af den Størrelse, da det altid kan være rart at læse de første Stykker om igen senere hen; og dernæst vil jeg sige alle I andre Tak, baade for Kammeratskabet den dejlige Vinter paa Rødding Højskole, og fordi jeg maatte faa Lov til at være med i Omgangen. Det liver saa dejligt op i Ensformigheden med saadanne Minder fra den Tid, og jeg vil inderligt ønske den maa blive ved at gaa rundt i mange Aar, saa den aarlige Begivenhed maa gentage sig hvert Aar til vi 15 bliver gamle og graa; for hvert Aar der gaar skulde man tro det blev mere interessant at læse om hverandres Oplevelser og Bedrifter, og ikke mindst ved at kaste et Blik tilbage i Bogen og læse de første Stykker om igen for derved yderligere at opfriske Ungdomsminderne; det har Sauer formodentlig ogsaa tænkt paa da han beholdt Bogen, og det er jeg ham taknemmelig for.    Med Hensyn til Opholdet paa Rødding Højskole kan jeg kun sige, at denne Vinter var et Afsnit i mit Liv, som jeg aldrig glemmer, men jeg tror alligevel, at jeg skulde have ventet et andet Par Aar, for jeg kunde nu ikke følge med i al Ting, der var Ting som jeg ikke kunde forstaa, særlig enkelte Ting i Lunds Samfundslæretimer; de bedste Timer var for mig Dansktimerne hos Brandt-Pedersen.   -  Oplevelser kan jeg nu ikke sige, at jeg har haft for mange af; jeg rejste hjem fra Skolen af, og var hjemme om Sommeren. Mit Hjem er en lille Gaard paa 30 Tdr. Ld. og da min Broder, 16 Aar, var hjemme samtidig var vi jo godt hjulpen. Jeg gik ogsaa lidt ud paa Arbejde, mest i Roetiden.    I Juni Maaned var jeg til en stor Gymnastikfest i Rindsholm ved Viborg, det var saa at sige det eneste jeg "oplevede", udover Elevmødet. Det var virkelig en herlig Cykletur, som det er min Hensigt at gentage i Aar. Jeg cyklede hjemmefra Fredag Middag og jeg havde en mægtig Madpakke med, men den var desværre ikke mægtig nok, for jeg satte det hele til Livs, da jeg naaede paa den anden Side af Randers. Jeg naaede ikke længere end til Skanderborg den Dag, jeg havde nu ogsaa taget den med Ro, men det var klogt, tror jeg nok. Det var Meningen jeg vilde have overnattet i en Høstak, som der jo var mange af hist og her, det kunde jo sagtens gaa, jeg havde et Tæppe med, og naar jeg havde dækket mig godt til med Hø, kunde jeg have ligget

------------------------

Til toppen af højre spaltemeget bedre end i en Seng paa et Hotel, men da det stillede an med Regnvejr opgav jeg det og sov derfor i en Lade ved Skanderborg om Natten. Den næste Dag fortsatte jeg med samme Fart, og var i Rødding ved 5 Tiden om Eftermiddagen. Elevmødets Forløb har I jo faaet refereret ved Hans Hansen. Ja det var herligt at færdes dernede igen. Man synes af og til, at det kunde være herligt at komme paa Højskole en Gang til, men det kunde nemt ske at blive en Skuffelse idet man uvilkaarlig vilde have for store Forventninger, og saa var det alligevel bedre at bevare Mindet friskt om vort eneste Højskoleophold.    -  Mandag Morgen Kl. 81/2 cyklede jeg saa fra Rødding og endte Hjemturen paa een Dag; jeg kørte ogsaa ustandelig hele Dagen, og var i Hammershøj Kl 91/2 om Aftenen, men da var det ogsaa som om alt svømmede rundt for Øjnene af mig, det var umuligt at læse hvad der stod paa Vejviserne, og jeg kunde mærke Følgerne af Turen i de første 3-4 Dage efter, men det var en Oplevelse som jeg ikke vilde ladet gaa fra mig for mange Penge, og saadan et Sommervejr, ja, det vil sige, paa Hjemturen regnede det rigtig nok en Del, men jeg sparede Rejsepengene, og det har jo ikke saa lidt at sige i disse Tider.    I Aar tjener jeg paa en Gaard et Stykke udenfor Hammershøj, saa jeg faar lige saa langt til Elevmødet i Aar. Det var ellers Meningen, jeg vilde været ned paa Rødding-Egnen, men det bliver sikkert til næste Aar. Til Gaarden hører 135 Tdr. Land, hvortil vi har 3 Spand Heste, og Kvægbesætning bestaar af 30 Malkekøer + Opdræt, og der er Malkemaskine. Det er en af Viborg-Egnens dygtigste og mest kendte Landmænd, Møller-Andersen, "Kringelhovgaard", og der er Avlscenter for Landracesvin. Vi er 3 Karle og en Fodermester, og det er en god og lærerig Plads, men jeg bliver nu ikke længere end til November, da jeg har stor Lyst til at komme ud paa andre Egne, for her er som paa saa mange andre Egne i vort lille Danmark, meget fattigt paa hvad man kalder Ungdomsarbejde og de Ting.    Hammershøj ligger paa Randers-Viborg Landevej, saa hvis nogen af Jer en Gang skulde komme den Vej, maa I endelig ikke genere Jer ved at se indenfor, det er den nederste Gaard i Byen, og I er hjertelig velkommen og saa vil jeg slutte for denne Gang med Ønsket om at Bogen maa vandre og vandre i een Uendelighed. Due skriver: "Godt begyndt er halvt fuldendt", det vil han haabe vilde komme til at passe paa denne Bog. Det er jeg ikke enig med Due i, men det er for øvrigt ikke det eneste jeg ikke er enig med ham i, den gode Mand.

Nu til slut vil jeg saa ønske alle de der er med i Sammenslutningen alt muligt godt udi Fremtiden og endnu engang sige Sauer Tak for hans Mas, for denne Vandrebog vil, hvis vi alle holder de fastsatte Regler, blive en aarlig Begivenhed, som vi sikkert alle vil se hen imod med Længsel og Glæde.

De bedste Hilsner til Jer alle      

Michael Knudsen


SAMs højskolehistoriske Arkiv