Knud Teilmann

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Knud Teilmann Sørensen - 1. brev

(fra Andst i nærheden af Vejen - ca. 20 km vest for Kolding)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Hørregaard i Januar 1933


Kære Venner.

Ogsaa jeg vil begynde med at sige Tak til Sauer, fordi han fik sat denne Bog i Gang og med Hensyn til Størrelsen, synes jeg den er udmærket. Det er vældig morsomt nu saa lang Tid efter, at vi skiltes dernede i Rødding at læse om jeres mange forskellige Oplevelser i Sommerens Løb, og jeg er enig med jer i, at vi maa holde denne Bog i Gang i mange Aar.

Jeg vil nu fortælle jer lidt om, hvad jeg har oplevet i den forløbne Tid. Jeg rejste jo til Sjælland til April, som nogen af jer maaske husker, fordi jeg syntes, det kunde være morsomt at se, hvordan det gik til derovre. Man har altid Gavn af at komme ud og se, hvordan andre bære sig ad, end netop dem derhjemme paa ens Hjemegn, mener jeg. Jeg havde faaet Plads paa en Gaard ved Ølstykke, altsaa i Nordsjælland. Der var 90 Td Land og 24 Malkekøer samt tre Spand Heste. Her var jeg dog kun i April Maaned, idet jeg var fæstet til Mandens Broder fra Maj af. Peter Lauridsen kom saa over og fik min Plads. Broderens Gaard var ikke mere end halv saa stor, men alligevel var vi lige saa mange Folk der; nemlig to Karle og en Fodermester. De to Brødre lignede langtfra hinanden med Hensyn til Driften af deres Gaarde, idet ham med den mindste avlede ligesaa meget ja, maaske mere end den anden, skønt Jorden omtrent var lige god. En Mangel var der dog, og det var, at der ikke var indlagt Elektricitet; men om Sommeren kan det endda gaa. For resten kan jeg sige, at der ingen særlig dygtige Landmænd var paa denne Egn. De var ikke rigtig med paa "Noderne", og hvis de [ikke] havde København saa tæt ved, hvor de altid kunde faa en god Pris for deres Produkter, tror jeg ikke, de sad saa godt ved deres Gaarde, som de gør. De fleste havde et stort Stykke med tidlige Kartofler, og jeg ved dem, der fik 60 Kr for de første Tønder. Desuden avlede de ogsaa mange Slags Havesager baade Rødbeder, Gulerødder og Agurker.

Da det jo var en dejlig Sommer, hvad Vejret angaar, benyttede Peter og jeg ogsaa Lejligheden til at bese det skønne Nordsjælland for nægtes kan det ikke,

------------------------

Til toppen af højre spalteat kønt derovre det er der. Vi var baade ved Jægerspris hvor Slottet "Jægerspris" ligger, og hvor man kan faa Lejlighed til at bese Frederik den syvendes Piber, og ved Isefjord, hvor der er en dejlig Badestrand, og om Søndagen er der da ogsaa tæt besat med Københavnere, der rigtig gassede sig. Ogsaa Frederiksborg Slot ved Hillerød var vi oppe at se, og der kunde man godt gaa i Timevis og se paa alle de prægtige Ting, der findes der.

Det var egentlig Meningen, at jeg vilde havde blevet derovre i Vinter ogsaa, men saa havde Sønnen, hvor jeg var, ingen Plads kundet faa til November, og saa skulde han hjem, og saa blev der jo ikke Brug for mig. Jeg rejste saa derfra til November og kom her tilbage til Jylland, hvor jeg fik Plads her i Andst ikke langt fra Sigfred B. Petersens Hjem. Her er 62 Td Land med 20 Malkekøer og to Spand Heste. Manden og Konen er vældig flinke, og jeg er udmærket tilfreds med at være her. I hele Taget synes jeg, det er en dejlig Egn at være paa, og her findes ogsaa mange dygtige Landmænd. Her er baade en Ungdomsforening og en Gymnastikforening. Jeg gaar til Gymnastik to Gange om Ugen og kan da ogsaa mærke det hjælper, og det er jo altid morsomt og komme ud og faa sig nogle Kammerater, og det gaar altid let, naar man gaar til Gymnastik sammen. Hver anden Uge holdes der Møde i Ungdomsforeningen, og hvor der gerne bliver holdt Foredrag og Oplæsning og bagefter Sanglege. En Aften læste Lærer Demuth og Frue op; dem husker I vel nok fra Rødding. Den 22 ds var jeg til et Delingsførermøde i Holsted, og der traf jeg "Fætter", Ole Kristensen og Viggo Jensen. De var hjemme alle tre i Vinter, og vi fik os en rar lille Sludder sammen. En af de nærmeste Søndage skal jeg ogsaa en Tur til Rødding og se, hvorledes de befinder sig dernede i Vinter. De er jo 120, men det har I vel set i Aarsskriftet.

Nu vil jeg slutte for denne gang med Haabet om, at det kommende Aar maa bringe Held og Lykke til jer alle.

Venlig Hilsen        
Knud Teilmann Sørensen   


SAMs højskolehistoriske Arkiv