Peter Jensen

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Peter Jensen - 1. brev

(fra Virring ca. 10 km øst for Skanderborg)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920

Virring Overgaard

Gode Venner og Kammerater

Allerførst vil jeg sige Tak til jer alle, som er med i denne Sammenslutning, for sidste Vinter som jo gik udmærket for de flestes Vedkommende. Vinteren gik hurtig for mig men nu er Sommeren jo ogsaa gaaet ja den er i Grunden gaaet lige saa hurtig for mig som Vinteren gik.

Jeg har haft en udmærket Plads i Sommer     der har været nok at bestille men saa til Gengæld ogsaa megen Frihed     jeg var baade til Ungskue og Elevfest og bagefter var jeg paa Sommerferie i 6 Dage     jeg cyklede hjem en Onsdag og kom saa tilbage næste Mandag men jeg var lidt uheldig med Modvind paa begge Ture saa det var jo ikke ene Sjov men det var alligevel dejlig saadan at komme ud at se Landet lige før Høst men der var nogen Steder fra Silkeborg ind til Herning og Holstebro der saa det meget daarlig ud mange Steder men det er vel ogsaa det ringste Jord der er midt i Landet.

Jeg bliver ikke her i Østjylland længere end til November for Manden hvor jeg er vilde ikke give det i Løn som jeg vilde have og saa er der jo ikke andet at gøre end at rejse     jeg har da ogsaa faaet Plads paa en Gaard i Nærhed af mit hjem     jeg vilde nu hellere have bleven langt væk men det lykkedes nu ikke for mig.

Jeg har haft Gymnastik med Drenge her i Sommer, men jeg maa indrømme at det er en vanskelig Opgave at lede Drenge og jeg tror aldrig jeg vil lede Gymnastik mere     jeg kunde godt have faaet Pigerne i Sommer men det vilde jeg nu ikke have med at gøre da jeg er lidt bange for den Slags.

Jeg ved ikke noget særlig som kan have Interesse da jeg ikke har hørt fra ret mange i Sommer men Fred Nordtorp er da bleven forlovet det er jo hans Søster

------------------------

Til toppen af højre spalte
der er Kone her i Gaarden og vi har en Søster som Pige     hun kom til Maj og skal blive til Maj igen.

Det er ikke at mærke her at det er daarlige Tider men det er jo ogsaa Velhavende Folk men mens jeg søgte Plads da kunde jeg rigtignok mærke paa Folk at Lønnen skulde ned.

Det er underlig med Folk her i Østjylland de er meget forskellige fra Vestjyderne men jeg tror de er mere sparsomlig paa mange Maader end Vestjyderne men her i Virring er det ogsaa meget lidt med Ungdomsarbejde ja der har været Gymnastik een Aften om Ugen i Sommer men det er da ogsaa det eneste der har været for unge her i Sommer     saa er Folk saa bange for hinanden     der er nogle Familie som holder sig helt for gode til at komme i Selskab med Almindelige Folk     Manden jeg er hos kan nu hverken lide Gymnastik eller Fodbold men jeg har nu brugt begge Dele i Sommer saa jeg fik snart Kendskab til de unge her i Sognet.

Nu til næste Aar naar jeg kommer hjemad saa er I alle Velkommen hvis I kommer til Vestjylland til at besøge mig det kunde være morsom at se Jer derovre og til Sommer saa kan I da gerne lægge Sommerferien saadan at i kommer en Tur til Vesterhavet ogsaa besøge mig med det samme.

Det kunde være morsom om vi kunde mødes alle paa Skolen til Sommer men jeg tror ikke at Karlene er saa trofaste til at møde til Elevfest som Pigerne men det var en dejlig Fest i Aar men saa mange kommer der nok heller aldrig sammen af vores Hold mer.

Nu til Slut min bedste Hilsen til Jer alle og min Adresse til næste Aar bliver den som staar foran i Bogen.

Peter M. Jensen.    


SAMs højskolehistoriske Arkiv