Hans Barsballe

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Hans Barsballe - 2. brev.

(fra hans hjem i Stenderup nær ved Rødding)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Stenderup i Oktober


Gode Venner!


Klokken slaar, Tiden gaar, og Tiden synes jeg gaar rask for nu er Vandrebogen her igen og der er gaaet akkurat et Aar siden den var her sidst, hvad jeg slet ikke kan forstaa. Der er bleven skrevet mange Ord i den Tid, og det er en Fornøjelse at læse hvad de forskellige har tilbragt Tiden med. Særlig er Sauers 30 Sider interessant at læse, jeg mener jo Tage Sauers for ikke at tage Fejl.
Saadan en Tur til Udlandet skulde vi jo alle have, saa var der da noget at skrive om, men vi nøjes nu med det herhjemme fra. Due kan nok faa en hel Del, naar han kører Fyn rundt i Bil, jo han forstaar det. For resten synes jeg ikke saa meget om det Emne Due vil have indført i Bogen, skrev vi alle om den Slags fik vi snart Bogen udskrevet.
Nu nok om det.
Jeg har nu været hjemme et Aar til November og bliver det ogsaa i Vinter. Fra Nytaar til April var jeg Patient, jeg var paa Gram Sygehus en Maaned hvor jeg blev opereret for Broch. Nu er jeg helt rask igen efter Turen og det er rart. Paa Sygehuset var jeg sammen med en Elev fra Rødding Højskole, det var en Købmandssøn fra Fyn, vi drøftede Forholdene saa godt som vi kendte dem dernede fra, og Tiden gik ret hurtig for os. Paa Stuen, som vi laa paa var Frk. Fogh Assistent, hende kendte jeg jo godt fra Rødding. Medens jeg laa her, læste jeg i Avisen at een af vore Kammerater, nemlig Marius Johansen fra Varnæs, var død paa Sygehuset i Sønderborg, de fleste af jer ved det vidst nok.
Nu i Sommer var jeg med til det store Dybbølfest, som Hans Hansen har omtalt, det blev en Dag som vidst ingen af de deltagende glemmer. En Maaned senere, nemlig den Dag der var Sommerbal paa Højskolen, var jeg med til Venstres Ungdoms Landsstævne i Vejle. Det blev et Par Indholdsrige Dage, vi her tilbragte sammen med Repræsentanter fra hele Landet. Den første Aften var der Dans i to, store Lokaler der fint rummende den store Forsamling. Hen paa Aftenen var der Fakkeltog, gennem Byens Gader, med Musik i Spidsen, det var noget som jeg aldrig havde set før. Gadedrengene som stod paa Fortovene blev som stumme, ved Synes af denne Skare, dog hørtes engang imellem en forsinket lavmælt Stemme som raabte, "rød Front"; Min Husvært havde ogsaa hørt en anden sige, "Nej, der er alt for mange vi maa holde os rolige"; og Festen forløb i Ro. Midt under Dansen traf jeg paa Kristian Nielsen Sønder Omme, han er nu gift og har selv Ejendom i Omegnen af Vejle, det var den eneste Bekendt som var der.

------------------------

Til toppen af højre spalte
Fire Uger senere var der Elevmøde hvor de fleste af jer var tilstede. I September kom Efteraarsmødet paa Højskolen i tre Dage, her hørte vi nogle gode Foredrag af Talerne, der var den tidligere Forstander Erik Appel, Lund, en Præst fra Tyskland og Skuespiller P Hesjle København. Om Aftenen var der Musikunderholdning eller Oplæsning. I sidste Uge var jeg til to Sølvbryllupper med Dans, der varede til Kl. 5 om Morgenen, saa der hengaar jo et par Dage før man er helt stabilt igen.
Igaar Aftes den sidste Søndag i Oktober, var der Sammenkomst paa Skolen, men paa Grund af daarligt Vejr, var der kun mødt et halvt hundrede Stykker. Tiden tilbragtes i Privatstuerne, hvor Lund havde en slags Samtaletime med os, om de øjeblikkelige, spændende Dage og om Grænseflytningen som Tyskerne er meget begejstret for. Ja hvem ved hvor det bærer hen, maaske kommer vi til Tyskland igen, Tiderne ser i Øjeblikket lidt fortvivlede ud og Landmanden kan let tabe lysten til Gerningen, men vi maa holde Humøret oppe og se Tiden an, det bliver nok bedre igen, blot vi venter længe nok. Ved Kaffebordet fortalte Brandt om en Københavnertur han lige var vendt hjem fra. Vinterskolen begynder med 105 Elever, en lille Nedgang som nok skyldes de vanskelige Tider. Der spares ogsaa en Lærer i Aar idet Lund selv overtager Ryhdals Plads. En tre fire Stykker af vores Elevhold skal paa Ladelund Landbrugsskole i Vinter, nemlig Peter Nielsen, Vitten, Klemmen Holm, Ejner Nørgaard, og Hølund var allerede kommen til September, paa Mejeriskolen. Før vi skiltes fortalte Lund os at skøn Sara nu endelig, efter mange Forhindringer og Overvejelse, var bleven gift og bosat paa Fyn.
Nu maa i tilgive mig, da jeg har haft Bogen lidt længe, men min Tid har været saa optaget i denne Maaned at det ikke har været muligt før. Og saa til Slut en praktisk Bemærkning, og det er, at der skrives Navn paa Billederne, som lægges i, ligeledes hvad de forestiller, saa tror jeg, vi alle faar mere Fornøjelse af at see dem.

Hermed en Venlig Hilsen      
      til eder alle.

Hans T. Barsballe
     Stenderup II
pr Rødding.
Sdj.
SAMs højskolehistoriske Arkiv