Hans Barsballe

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Hans Barsballe - 1. brev

(fra Thåruplund på Vestfyn - nord for Assens)


Thaaruplund i Septemb.


Gode Venner og Kammerater!


Med Længsel og Glæde modtog jeg Vandrebogen, som Sauer har faaet sat i Gang, til at holde Forbindelsen oppe, mellem os Kammerater fra sidste Vinter.

Det er jo en anseelig Bog, som der kan staa ikke saa faa Ord i, og den vil nok om en Del Aar blive interessant at læse.

Det var nok den rette Mand vi fik til at ordne den Sag, og jeg giver ham hermed min bedste Tak for Arbejdet han har gjort, og ønsker at vi maa have Glæde af den i Fremtiden. Hvis vi engang vil have vore Fejl rettet, saa ved vi jo, at Rydahl er god til at bruge rødt Blæk.

Nu er det snart et halvt Aar siden vi skiltes i Rødding og rejste hver til sit i forskellige Egne af Landet. Det var dejlige Dage vi tilbragte sammen, baade i Spøg og Alvor, og sent vil de glemmes maaske aldrig. Vi hørte her mange Ting som vi ellers aldrig vilde have hørt, og Følgen heraf blev, at vi ligesom fik et helt andet Syn paa Livet. Jo saadan en Vinter har vi godt af, allene fordi man møder saa mange forskellige Mennesker. Tiden er der snart, da det næste Hold Karle skal til at slide paa Bænkene, men om der bliver fuldt Hus i Aar er jo et Spørgsmaal, da det er knap med Pengene, men vi haaber det bedste.

Af jeres Breve ser jeg, at i har været godt tilfredse i Rødding og det glæder mig, da det er min Hjemegn. (Kun een Mand var ikke tilfreds og ham kender vi alle, T.D., men han har ikke skrevet endnu.) Jeg haaber derfor, at i Anbefaler Søskende eller Bekendte, som skal paa Skole, at tage til Rødding, saa lærer de ved samme Lejlighed en Del af Sønderjylland at kende.

Som de fleste af jer maaske ved er jeg paa Fyn ogsaa kaldet (Danmarks Have). Det Navn kommer maaske

------------------------

Til toppen af højre spalte

af de mange smaa Brug som findes her med Beplantning og Frugtavl. Gaarden jeg tjener paa ligger en Mil Nord for Assens, størrelsen er ca. 50 Td. Land, deraf er 11 med Sukkeroer. Her er en Fodermester og Sønnen er er Andenkarl. Vi har fire Heste + en Belgisk Foreningshingst, paa fire Aar, som jeg ogsaa passer. (Selvfodringsapparat ved Hestene.) Det er helt interessant at passe saadan en Fyr, den er nemlig saa rolig og skikkelig. I Juli var vi i tre Dage til Fællesskue i Odense med den, her fik den ogsaa en første Præmie. Vi boede paa Fyns Forsamlingshus og levede paa Foreningens Regning. Til dette Fest traf jeg Chr Riggelsen, som var Svinepasser paa Pladsen, jeg fortalte ham saa hvorledes Elevmødet var gaaet. Til jer som ikke ved det, vil jeg fortælle at Viggo Ravn blev Forlovet straks efter vi var rejst. Nu nok om det.

Høsten har været god og tidlig her, vi begyndte at høste den 28 Juli og var færdig med Skrældpløjning den 26 August. Pladsen er god og Manden ualmindelig flink, men Egnen synes jeg ikke om, der er for lidt af det vi kalder Ungdomsarbejde, og jeg savner derfor Rødding Egnen paa det Omraade. Der har været Gymnastik en Gang om Ugen, Lederen er Sjællænder og OD, naar han rejser til Nov. er der ingen som kan lede, saa fattig er Egnen for den Slags. Det har været en rolig Sommer, men da det ligger nær Stranden har vi tilbragt en Del af Fritiden der, men nu er det forbi og til Nov. rejser jeg til Sønderjylland igen.

Nu vil jeg slutte med en Tak til jer for de hyggelige Aftener vi havde sammen paa Gram, med "Vestas" Kager paa Bordet, og paa Gensyn til Elevmødet næste Aar.

Venlig Hilsen sendes eder      

Hans T Barsballe      SAMs højskolehistoriske Arkiv