Karl Johan Christiansen

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Karl Johan Christiansen - 1. brev

(fra Øster Stillinge nordvest for Slagelse)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Lindholm den 25/12 1932

Kære Venner!

Med Forventning og Glæde har jeg modtaget Vandrebogen! Det er mig en ordentlig Svend den Vandrebog, men efter min Mening var det godt at Sauer selv fik Lov at købe Bogen, og at vi ikke købte den Boghandler Andersen i Rødding havde, for det var jo ikke andet end en Unge ved Siden af denne, og den vilde have været skrevet ud, inden den havde gaaet en Omgang, og denne er tilmed meget flottere indbundet end de vi saa paa i Rødding. Jeg vil da ogsaa sige Tage Tak for det ikke helt lille Arbejde han har haft med at faa skaffet Bogen, og da han beder os skrive vor Mening om den, vil jeg for min Part sige ar den er udmærket.
Det er nu snart længe siden vi forlod Rødding Højskole, og vi har jo alle oplevet noget, mere eller mindre. Jeg har nu ikke oplevet saa meget, for jeg har været hjemme siden, og bliver ogsaa hjemme i Vinter, selv om det ikke helt er med min gode Vilje. Jeg var Fodermester i Sommer, men er gaaet over til at være Husmand i Vinter.. Vor Besætning er paa 30 Malkekøer + Opdræt, saa jeg havde Dagen godt besat med at faa passet alt det, dog er det ikke nær saa slemt at være Fodermester om Sommeren, for der er jo ikke nær det Slæb, med Roer og Møj, som der er om Vinteren. Vi har ikke løsdrift, men Køerne stod ude Nat og Dag, de første tre Maaneder saa da gav de da en Del Overskud i den Tid, for de fik ikke noget Kraftfoder, og de malkede godt, for der var mange Bælgplanter i Græsmarken. Der er vist mange af dem der holder paa de vedvarende Græsmarker, der gerne vilde have haft en god 1 Aars Kløvermark i Stedet for den vedvarende, for de vedvarende Græsmarker væltede ikke meget af sig i Sommer, derimod var en 4 Aars Mark næsten det eneste der kunde gro i den rigtige tørre Tid. Vor Besætning er en almindelig Brugsbesætning, sidste Aars Gennemsnitsydelse, var 170 kg Smør pr. Ko. De fleste af Køerne er 1ste Kalvs Kvier, for vi har maattet sætte saa mange af de gamle Køer ud paa Grund af Ufrugtbarhed.. Der er 100 Td Land til mit Hjem, og vi driver ellers et alsidigt Brug, ca. 15 Td Land med forskellige Slags Frø, og en Del med Sukkerroer og Cikorierødder. I Aar havde vi 6 forskellige Slags Frø, og det gav godt det hele, men det kan ogsaa ske, at det giver Bagslag og næsten ingenting giver, men naar vi nu har saa mange forskellige Slags, skulde det jo være mærkeligt om det blev lige daarligt alt sammen. Vi opføder ca. 250 Svin om Aaret, og da vi har en Snes Søer, lægger vi alle Grisene til selv. Det værste ved Soholdet er, at de næsten altid skal farre om Natten, og paa den Tid af Døgnet er der jo ikke saa meget ved vaage over So.

Paa Grund af at jeg har været Fodermester i Sommer, har jeg maattet holde mig en Del herhjemme. Jeg har taget en Del i Stranden, for vi har ikke saa langt dertil. Vi har 5 km til Storebælt, og der er den fineste Badestrand, fland [?] og Sten. De fleste finere Folk fra Slagelse bor derude om Sommeren, og da er derfor ogsaa et helt Villakvarter derude.
Jeg har gaaet til Gymnastik i Sommer og gør det ogsaa i Vinter. I Sommer var det en Pige der ledede Karlene, og det gik forholdsvis ogsaa godt, men det er alligevel bedre med en Mandlig Leder. Men jeg har da saa prøvet at staa under en Kvindes Komando, og jeg haaber ikke senere at komme til det. Jeg har ellers faaet rasende paa Hattepulden af vores Gymnastikformand, fordi jeg ikke tog Delingføreruddannelse, og jeg har ogsaa selv fortrudt det mange Gang, at jeg ikke blev Delingsfører.

------------------------

Til toppen af højre spalteJeg er af Gymnastikforeningen blevet tilbudt et Delingsførerkursus paa Ollerup i Vinter, hvis jeg vil lede Gymnastiken herhjemme til Sommer, men jeg tror ikke jeg tager det, for for det første har jeg mere Lyst til selv at gøre Gymnastik, og for det andet skulde jeg gerne have mig en Plads til Sommer. I Vinter gaar jeg til Gymnastik et andet Sted i en By der hedder Havrebjerg, og det er et af de bedste Hold i Sorø Amt og Sorø Amts bedste Gymnast er med paa det Hold. Jeg er ogsaa selv blevet bedre til Gymnastiken nu end da jeg var paa Skolen, for der var der saa meget overflødigt Fedt der tyngede, og saa var det jo ogsaa smaat med Kræfterne, det er dog uden at rose mig, for jeg kunde være meget bedre, men det kommer maaske. Den 25 Juni var jeg til en stor Fest i Sorø, og der kan alle Gymnastikhold i Sorø Amt deltage. Skulde nogen af Jer en Gang komme til at tjene i Sorø Amt, maa i se at komme med til den Fest, som afholdes i Sorø hvert Aar i Juni Maaned. Den eneste Udflugt jeg saadan har været paa i Sommer, var med Frøavlerforeningen, og den var ikke meget lang. Vi saa nogle af de bedste Brug i Vestsjælland, og vi sluttede i mit Hjem. Saa var jeg jo til Elevmødet, og det levede jeg paa længe efter, for det var meget morsomt at se Skolen og en Del af Sønderjylland ved Sommertid. Det var jo ingen Regn vi fik derovre til Elevmødet, imod hvad de havde faaet her, det havde regnet meget stærkt det meste af Søndagen, saa al Sæden laa hen af Jorden som den var tromlet, saa Høsten var meget svær her.
Jeg havde Ellers faaet Plads som Forkarl paa en Gaard paa Møen, men da det kom til Stykket, vilde Manden ikke have mig saa jeg gaar jo saa nu herhjemme som Husmand. Det er heller ikke saa daarligt at være Husmand, man er fri for at passe Heste, og man blive sat i Arbejde, saa det er bare at holde Kæft, og saa gøre hvad der bliver sagt.
Den 15 Oktober var jeg til et større Bal i Venstres Ungdom i Slagelse, og jeg blev meget forbavset, da jeg ud paa Aftenen traf Klemmen Holm. Vi faldt jo i en længe Samtale, for der var jo meget at snakke om. Aksel Mikkelsen er kommet til at tjene i en By, som ligger 1 Mil herfra, men jeg har endnu ikke faaet talt med ham.
Jeg gaar tit og tænker paa, hvor god en Tid det alligevel var paa Rødding Højskole, og jeg tænker ogsaa tit paa, at det var godt jeg kom paa Rødding Højskole, for der er vist ikke mange Skoler, der er saa gode Forhold paa og saa godt et Forstanderpar som Lund og hans Frue og ligesaa alle Lærerne. Far var ellers lidt imod at jeg tog paa Højskole, for han har aldrig selv været paa Højskole, han mente at det var mere nyttigt at tage paa en Landbrugsskole. Det var det maaske ogsaa, men jeg er ingenlunde ked af at jeg har været paa Højskole.

Jeg har nu skrevet lidt om forskellige Ting, og maaske noget af det er noget tørt, men det er jo en stor Bog, saa der skal jo noget til at fylde i den.
De sidste Linier for denne Gang, skal være en Tak til Jer alle, som er med at skrive i denne Bog, for den udmærkede Vinter paa Højskolen i Rødding.

Venlig Hilsen til Jer alle!
Karl Johan Christensen.


SAMs højskolehistoriske Arkiv