Søren Rishøj

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Søren Rishøj - 2. brev

(fortsat fra Bjergby nord for Hjørring)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Bjergby i April. 33.


Kære allesammen.

Ja saa kom den igen den kær Bog, med Hilsen og Bud fra jer alle der er med i Ringen hvor er det dejligt igen, at høre om hvordan i alle har faaet Tiden til at gaa siden vi rejste fra den kære Skole i Rødding hvoraf jeg kan se at i har Oplevet og prøvet ikke saa lidt, saavel Sorg som Glæde men bortset derfra har i sikkert ogsaa haft Udbytte deraf paa en eller anden Maade, for alene dette, at komme til fremmede Folk og Egne kan til spore til nye Tanker og Ideer, og det vil jeg ogsaa gerne ønske at i fremdeles kan udnytte til jert eget Vel. Det er ellers højst forskellige Oplevelser i har haft ja nogle har vel næsten ingen haft "kedeligt nok" men Sauers "Islandsrejse" og Dues sidtst Aars Oplevelser er der vel nok ingen der kan hamle op med, det var vel nok en Begivenhed som du sent glemmer Sauer skøndt det ikke var lutter Glæde saa er jeg sikker paa at nu den er overstaaet saa er du alligevel glad for Turen, og som du kan fortælle det var for mig da jeg læste som om jeg selv kunde have været med men jeg vil ogsaa gerne selv rejse og læse om saadanne Ture saa du faar Tak fordi du vilde skrive saa udførligt om Turen jeg synes det er meget bedere en hvis en selv skulde læse om dette i en almindelig Bog. Og saa "Dues" Oplevelser er der nogen der kan stikke dem det bliver vist ikke let, en god og lærerig Plads, Fritid og Penge nok, en Kæreste med Bil, hvad kunde i ønske mere, men Due var nok ogsaa en Svend der saa godt ud, og godt skaaret paa Mundtøjet, saa det er jo saa lige til at han snart skulde gøre Indtryk paa Damerne jeg vilde ellers gerne have set naa de kom rullende igennem det skønne Fyn men du skal alligevel have Tak "Due" fordi du skriver det saa lige ud for saa ved vi jo at der ikke er Musereder ved dig, og med Hensyn til dit Skoleophold sidste Vinter saa vil jeg ogsaa sige at det maaske var vel tidligt efter din Alder men naar du selv synes du har haft Udbytte og Glæde deraf saa skulde det jo gerne sidde fast til du engang selv skal til at drive Landbrug. Med Hensyn til Polittiske Bemærkning saa haaber jeg ikke du ser saa ensidigt paa Forholdene som de er nu at du tror et andet Ministerium kan klare Tingene, nej det er en Verdenskrise som vi her i vort kære lille Danmark ikke alene formaar at ændre og dette at de Radikale er ved at køre fast viste sidste Folketingsvalg jo ikke og jeg kan ikke forstaa andet en at mangt og meget af de Lovforslag der bliver gennemført er til almen Vel for er det Meningen at vi her i Danmark saavidt muligt vil klare os selv uden alt for megen Udenlandsk Kapital, ja saa maa dem der har Pengene her i Landet se at faa dem i Omløb, der er alt for mange "døde" Kapitaler i denne Tid. Dette Emne kan aldrig færdigdisskuteres og derfor vil jeg slaa fra nu, men enhver arbejder for sit og det er vel nok ogsaa rigtigt. Jeg er her ved min Svoger endnu og skal blive her til November saa der er ikke sket Forandring i den Retning Lønnen er bare lille Forkarllønnen ligger omkring ved 500 Kr mer eller mindre men der er flere der ved Siden af har et Stykke Jord til fri Afbenyttelse jeg har 2 Skp Land med tidlige Kartofler saa dem venter jeg mig jo en lille ekstra Skilling af det er jo ved at være saaledes at vi maa se at tjene noget ekstra hvis vi vil tænke paa at lægge en lille Skilling op naa Tjenestetiden er udløben, der drives ogsaa alt for megen Tid væk af de unge nu og særlig som Tiden er nu er det alligevel de dygtige og energiske Mennesker der har Mulighed for at klare Skærene og for os der kommer til at ved enten før eller senere ja der er der ikke lysse Udsigter men vi kan jo heller ikke tænke os ikke at kunde komme til at drive selvstændigt Jord men vi maa se Tiden trøstigt i møde og ellers ikke tabe Humøret og Viljen til at gøre et godt og solidt Arbejde.

------------------------

Til toppen af højre spalte
Der er flere af jer der klager over Ungdomsarbejdet hvor i har været saa nu vil jeg i al Beskeden skrive lidt derom her fra min Hjemegn. Begyndelsen blev gjordt af en Lærer for mange Aar siden han byggede selv et Gymnastikhus ved Skolen for egne Midler ledede selv Gymnastik og holdt ellers Møde for de unge og hvem der ellers vilde være med han oprettede en Skytteforening som jo den Gang var vældig Tilslutning til nu skulde der rigtig øves saa kunde Tyskerne bare prøve paa at komme igen men dette Ungdomsarbejde han der startede er bleven ved at trives her, mer eller mindre nu har vi baade nyt Forsamlingshus Gymnastikshus Husflidsskole saa at sige bygget og betalt af frivillige Bidrag fra saavel ældre som yngre, saa Rammerne er i orden, desuden har vi saa Ungdoms og Foredragforening saa der er nok til de forskellige Interesser blandt Ungdommen. Af forskellige Fester jeg har deltaget i var Skytte og Gymnastikforeningens 50 Aars Jubilæum en af de bedste, der var et Hold ældre Mænd, Karle og Piger Drenge og Smaapiger og saa et 12 Mands Orkester ogsaa her fra Sognet de musiserede under Gymnastikken og senere under Fællesspisningen og sidst til en lille Svingom det bliver alt for vidtløftigt at fortælle Enkeltheder men hvor kan der blive Feststemning over en Forsamling naa der er noget virkeligt godt at samles om. Sidste Søndag var der Husflidsudstilling her nede der var ca 30 Unge der udstillede de Ting der var lavet i Vinterens Løb og lige for at nævne nogle Ting saa var der lavet en 16 Kurvestole foruden Borde og to Sofaer 3 Skabe og en Mængde andre Ting der var Foredra Tombola Bortlodning af flere værdifulde Genstande og det hele forløb tilfredsstillende, der kunde jo være meget mere at fortælle om Ungdomsarbejdet her men Peter Jepsen kan sikkert ogsaa fortælle et og andet set fra en anden Side. Hvad Højskolen angaar ja saa hører vi heroppe jo ikke meget derfra saa vi er vældig taknemmelige for om dem af jer er der engang imellem vil skrive derom her i Bogen jeg ved ikke rigtig om jeg kommer til Elevmøde i Aar enten der eller ogsaa med Lærer og gamle Elever fra Bagterp Efterskole til Sverrig i 8 Dage jeg kan ikke rigtig bestemme mig men nu faar vi se hvad Vej rejsen gaar. Hvad det daglige Arbejde angaar saa er vi sikkert 8 a 10 Dage efter jer der længere syd paa nu er vi jo begyndt paa Maj og vi har haft et Ualmindelig tørt Foraar med megen Nattefrost saa der er ikke meget Græs til Kreaturerne endnu der er kun nogle enkelte Besætninger paa Græs endnu men da der de fleste Steder er godt med Rodfrugt og Halm saa gar det jo en Tid endnu Folk er ikke færdig med Roesaaningen endnu men da det nu endelig er begyndt at regne og er lidt mildt Vejr saa nu er de færdig om kort Tid sikken en Handel der er med Svinekort en fortræffelig Ordning men ikke retfærdig det er vel umulig at lave. Ja nu maa jeg holde op denne Gang jeg skal skynde mig til Folkedans men lev nu vel alle i kære Kammerater kommer en eller flere, saa langt nord paa i Sommer saa er i velkommen hvis i vil kigge inden for.

Venlig Hilsen          
Søren Rishøj          SAMs højskolehistoriske Arkiv