Peter Jensen

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Petyer Jensen - 2. brev.

(fra hans hjem i Ramme ca. 10 km sydvest for Lemvig)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920

Bjerregaard Ramme


Kære Venner og Kammerater.

I faar alle min Tak for eders Bidrag i Bogen, og jeg kan ikke sige andet, end at jeg var glad da den kom, for den var godt forsinket, og nu til Jul er det ikke saadan at faa Tid til at skrive i Bogen, da der jo altid skal skrives en Del Breve til Julen.

Nu er der gaaet godt et Aar siden jeg havde Bogen i Virring, jeg rejste til min Hjemegn derfra, og har været i dette Plads et Aar og er nu flyttet hjem til November.

Jeg var godt tilfreds med Pladsen sidste Aar, Gaarden jeg var paa havde 86 Tdr Land, hvoraf 60 Tdr Land var godt Jord, men Resten var opdyrket Hede, som ikke gav stort Udbytte, da der blev sparet paa Kunstgødning og Staldgødning og Ajle blev der ikke noget af, da det var langt fra Gaarden, men jeg tror nu godt det kunde have betalt sig at køre langt med Staldgødning til den Slags Jord for ellers kommer det aldrig rigtig i Kultur.

Men den øvrige Del af Marken fik heller ikke meget Kunstgødning, men det var godt Jord og i god Drift, saa for et enkelt Aar kunde der godt spares, der var en Del af Jorden som stod til "Takst 22", saa i kan nok forstaa at det ikke er daarlig. Der var to yngre Karle foruden mig, men her i Vestjylland er det ikke som i Østjylland og Øerne, der har de Fodermester, her ovre er det skik paa de fleste smaa Gaarde, at Karlen som passer Kreaturerne ogsaa skal hjælpe til med andet Arbejde, men mange Steder passer Manden selv Kreaturerne. Der var 7 Heste 24 Køer 30 Ungkreaturer, saa var der bygget en ny komplet Svinehus, med Plads til 100 Svin, og nu maa han ikke levere mere end 100 Svin om Aaret, saa det er ikke meget værd med de store Svinestalde nu mere, men det er han ikke ene om.

Hele Sommeren gik Køerne løse i Fold, saa kunde Manden selv gaa og passe dem, det var bare Malkninger de to andre Karle skulde hjælpe til med.

Det var en Plads hvor vi altid var godt over Arbejdet, og hvor Manden satte stor Pris paa, at Karlene vilde slutte sig til Hjemmet og ikke løbe i Landet saa snart der var en ledig Time.

Saa til November flyttede jeg hjem, da min Bror, som var hjemme vilde paa Ryslinge Højskole i Vinter og min Far helst vilde have en af os hjemme, da han er 68 Aar og har nok til to Karle, og om Sommeren er vi altid tre.

Til Gaarden er der 49 Td Land god Lerjord, vi har 4 Arbejsheste 16 Køer 18 Ungkreaturer, "Korthornsbesætning" som saa mange har her paa Egnen, da det altid har været skik at fede Stude og der er Korthorns No 1., men til Malkerase kan de nok ikke klare sig for andre Raser, sidste Aar var gennemsnits Ydelsen 169 kg Smør mod 179 kg Aaret før, men det er gaaet ned mange Steder, paa Grund af den tørre Sommer var der alt for lidt Græs her paa Egnen.

------------------------

Til toppen af højre spalteKaalroerne var smaa mange Steder her i Vestjylland, men Runkelroerne var gode saa Roeavlen var omtrent middel i Aar.

Jeg vil ikke klage over at der er for lidt Ungdomsarbejde her paa Egnen, vi har Gymnastik to Aftener om Ugen i Ramme, og Præsten holder Ungdomsmøder i Præstegaarden een Gang i hver Maaned, og Førstelæreren i Ramme har i flere Aar holdt Aftenskole, men i Aar er der ingen Tilslutning, men saa i Stedet for har Husmandsforeningen Møder i Skolen een Aften i Ugen med Fremmed Talere af forskellig Art.

Saa om Sommeren har vi Fodbold, som jeg ogsaa Deltager i, men nu gør det ogsaa meget, at der er et godt Hold i Ramme, for ellers tabte jeg snart Interessen for den Sport, som jo tager meget af Fritiden om Sommeren.

Der er jo noget om hvad Peder Bagger skriver, at vi nu snart er saa gamle at vi har Stemmeret, og det kan gerne trænges til, at Ungdommen vilde bruge lidt mere af sin Fritid til at berige sig med Kundskaber, og ikke ene fare rundt til Sportsfester og Baller, som Nutidens Unge mest bruger deres Tid til.

Men hvad er Politik værd, den ene staar og gør de andres Ord til Løgn, det er der ingen af Partierne som kan lade være med, hver især vil de rose sig selv.

Jeg husker da vi skulde have Valg paa Højskolen, da gik Tage Due og sagde, at vi bare skulde vente til der blev Valg igen og det har vi haft, saa vilde Venstre gaa frem med Flertal og Madsen Mygdal vilde igen blive Danmarks Fører, men Venstre kom ikke med Flertal og Madsen Mygdal blev ikke Statsminister.

Jeg synes at det ser lidt sært ud, at Madsen Mygdal før Valget stod og pralede med hvad Venstre kunde udrette i Rigsdagen, men da Skoene begyndte at trygge, løb han fra hele Ansvaret, det tror jeg ogsaa der var en stor Skuffelse indenfor Venstres Parti.

Vi mangler en Mand som I. C. Christensen, saa kunde der have været et Haab om, at Venstre igen kom til Magten, men ellers vil det røde Parti stadig gaa fremad.

Dersom nogen af Jer til Sommer kommer til Lemvigegnen saa glem ikke at besøge mig da jeg nu er hjemme saa vil I altid være Velkommen i Bjerregaard i Ramme.

Jeg kan ganske kort meddele, at jeg blev offentlig Forlovet d. 5/11 33, ellers har jeg ikke oplevet noget, som kan have Interesse for Jer.

Jeg vil nu haabe at vi alle vil gøre vores til at Bogen maa vandre rundt saa længe der er en Flok af os tilbage.

Hermed vil jeg ønske Eder alle Held og Lykke i Fremtiden.

Peter Jensen        


SAMs højskolehistoriske Arkiv