Tage Sauer

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Tage Sauer - 1. brev

(fra Løgstrup ca. 10 km nord for Viborg)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


[Tage Sauers beretning i vandrebogen er ret lang - i alt 29 sider. Det skyldes, at han ret indgående skildrer et fire måneders ophold på Island, hvor han som soldat var med på et opmålingshold. Skildringen forekommer interessant og fængslende, men da den falder uden for den egentlige karakter af brevene i vandrebogen, gengives kun indledningen og afslutningen her, mens selve skildringen af Islands-rejsen gengives på en særskilt website. Klik nedenfor for at komme til denne.]


Løgstrup Andelsmejeri 10/11


Kære Venner!

Nu er det saa bleven min Tur til at yde et lille Bidrag til Vandrebogen. De første linier skal være en Tak til Jer alle, for Tiden der svandt. I disse Dage er det jo lige et Aar siden, vi mødtes paa Rødding Højskole, ja Tiden gaar, nu er et nyt Hold i Arbejde, og jeg tænker tidt, bare det var mig, der var med igen, saa skulde jeg rigtig arbejde og udnytte Tiden, for vi kan jo ikke rose os selv alt for meget med Hensyn til Selvarbejde, vi skulkede tit, men alligevel lærte vi noget dernede, og det kan vi takke Lund og hans dygtige Lærere for, de ruskede godt op i os og vækkede vor Interesse for mangt og meget, som vi aldrig før skænkede en Tanke, deri ligger vel ogsaa Højskolens Mening og Styrke, for har nogen Tids Unge trængt til et Tag i Nakken, saa er det vel nok vor, hvor alting synes at ramle, der skal vaagne Folk til at ride Stormen af. Det er nu ikke til at forstaa Menneskene, hvad de egentlig tænker paa Jorden over, der er Plads nok til os alle, der er Penge nok - de ligger kuns stille - og der er Mad nok, og alligevel er der Nød og Krise overalt, mon der virkelig er saameget Had mellem Landene, at den ene hellere selv vil pines end være med til at gøre sin Nabo godt, jeg tror, det er i den Splittelse Roden til alt det onde ligger gemt, for ved god Vilje og Samarbejde maatte der kunde findes en Vej fremad - derfor Internationale - det er Fremtidens Land.

I klager alle sammen over, at I ikke har oplevet noget, siden vi skiltes, det har jeg nu ingen Grund til at klage over tværtimod, nu er det jo saa bare, om jeg kan fortælle det, saa I kan have nogen Fornøjelse af det, men jeg skal gøre mit bedste.

Omtrent 14 Dage efter Højskolens Ophør tradskede jeg af sted til Toget med en Indkaldelsesordre i Lommen, efter hvilken jeg skulde møde ved Arbejdstroppernes Depot paa Garderhusarkasernen i København, det kunde jo ikke siges at være særlig spændende, men alligevel blev det Indledningen til en Sommer, jeg ikke let faar Mage til.


Tage Sauer

Den første Maaned i Trøjen vil jeg gaa let henover, selv om den var meget sjov, vi skulde jo ikke herses saa meget med, for at faa og præsentere med det A vi fik i Panden*), saa vi havde megen Frihed til at tage København i Øjesyn, det var meget interessant for mig, der ikke havde været her før. Den første Aften da vi var paa Vejen op til Soldaterhjemmet med vort cevile Kluns, traf jeg Hans Lund paa Raadhuspladsen,

------------------------

Til toppen af højre spalte
han kendte mig straks trods Kongens Klæder, det var morsomt at hilse paa ham, og desuden virkede det saa dejlig beroligende at træffe et kendt Menneske i det Mylder, der var. Senere hen traf jeg baade Jessen og Baane [?].

[Derefter følger skildringen af rejsen til Island. Om tiden efter hjemkomsten fortæller han følgende:]

Vi laa endnu inde i 8 Dage, inden vi blev hjemsendt, for at pakke alting ud. Det var en dejlig Uge, megen Frihed og med Sommerens Overskud c. 150 Kr paa Lommen, kunde vi jo se temmelig lyst paa Tilværelsen. Den første Lørdag vi var i Byen, aabnede den britiske Udstilling, saa der var nok at se efter og Udstillingens største Attraktion Skotternes Musikkorps ejendommelig udhalede som de var, men spille kunde [de]. Prinsen af Wales saa jeg ogsaa et Glimt af.

Fredagen efter blev vi afmønstret og kunde atter som frie Mænd drage hver til sit, en Oplevelse rigere.

Ja, nu har jeg skrevet mangt og meget og fyldt mange Sider, men om I af det skrevne kan faa et lille Indtryk af Rejsen er det godt, hvis ikke, er skylden min manglende Evne til at give en ordentlig Rejseskildring, og det maa I undskylde mig, jeg har gjort det, saa godt jeg kunde.

Der er kommet en lille Brist i Forsendelsen i denne Omgang idet jeg normalt skulde have sendt den til Svend Bech, han er jo paa Island endnu, men har forgæves ventet paa hans Adresse, som han bestemt lovede at sende mig, da vi tog afsked; jeg tør nu ikke vente længere, men sender Bogen til Carl Johan, der er næst efter, saa skal jeg faa det ordnet med Svend Bech naar hans Adresse kommer; jeg synes det er [det] bedste, da der ellers kommer Kludder i det.

Hermed vil jeg saa slutte for denne Gang og ønske en god Tid for os alle snart maa komme.

De bedste Hilsner
til jer alle      

Tage Sauer


*) [Hentyder utvivlsomt til et stort A for arbejdssoldat foran
     på deres uniformskasket - se billedet.]


     Klik her til: Tage Sauers Islandsrejse


SAMs højskolehistoriske Arkiv