Karl Johan Christiansen

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Carl Johan Lindholm - 2. brev

(fra hans hjem i Øster Stillinge ved Slagelse)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920

Lindholm 2/2 1934


Kære Venner!

Endelig kom saa Vandrebogen med en lille Forsinkelse. Jeg var flere Gange ved at tænke, mon den kære Vandrebog allerede skulde være gaaet i staa, men saa endelig en Dag viste det sig at Posten havde en Pakke med, og hvor stor blev Glæden ikke, da det viste sig at det var Vandrebogen. I maa undskylde mig at jeg ikke kan faa skrevet saa meget denne Gang, for jeg ligger nemlig i Sengen med daarlig Ben og Hofte, og saa for at Bogen ikke yderlig skal blive forsinket, har jeg sneget mig op en Times Tid og faaet malet lidt ned i Bogen. Jeg rejste til Falster sidste Aar til Maj, det var til Formanden for de Lolland-falsterske Landboforeningen Hjalmar Jensen "Gammelsminde" Horreby pr. Karleby. Jeg vilde nu ellers have været til Fyn eller Jylland, for jeg var ikke rigtig dristig med at jeg skulde ned til de vilde paa Sydhavsøerne, men det viste sig jo at Folkene var temlig fredelige, og at der var godt at være paa Sydhavsøerne. Det blev nu ikke ret længe jeg fik Lov til at være paa Falster, for da vi naaede hen omkring den 1ste Juli, fik jeg noget Nervedaarlighed i det Højre Ben og Hofte, saa jeg maatte rejse en Maanedstid efter,, og det er det jeg skulde se at faa væk nu. Jeg vilde nu ellers gerne have blevet, for det var en af de faa gode Pladser, hvor der var gode og rolige Forhold, og Orden i Tingene. Der var 70 Td Land til Gaarden og vi var 3 Karle og en Fodermester, saa vi havde jævnt godt at bestille hele Tiden, da vi havde mange Sukkerroer, og tillige en Del Stamfrøavl af Hvid- og Rødkløver, som skulde passes godt. Jeg fik dog set mig lidt om i den Tid, jeg var dernede, de Lørdage jeg havde fri startede gerne Rugbrødmotoren, og kørte rundt og saa mig om i det skønne Landskab, som der er dernede. Jeg rejste dernede fra lige efter Høst, og har saa siden gaaet og krøbet omkring herhjemme, jeg har prøvet forskelligt, men det har ikke hjulpet helt og derfor skulde jeg prøve at ligge i Sengen et Stykke Tid, for at se om det ikke kunde hjølpe. Hvis jeg kommer nogenlunde over det inden Maj tager jeg nok Forkarlpladsen herhjemme til Sommer, for der er jo ikke saa meget ved at komme i en fremmed Plads vist jeg saa ikke rigtig kan klare den. Nu jeg ligger i Sengen, faar jeg rigtig Lejlighed til at opfriske alle de mange gode Minder fra Højskoletiden i Rødding. Jeg fik lige Lejlighed til at høre Hans Lund inden jeg gik i Seng, han var i Slagelse og holde Foredrag, og der var en Del gamle Røddingelever her paa Slagelseegnen, som var henne og hilse paa ham bag efter.

------------------------

Til toppen af højre spalteJeg faar ogsaa Tid til at tænke lidt paa det her "Jammer, Armod og Kæltringstreger" eller "J.A.K." som det kaldes, det er vistnok en Vildmand at laane Penge der, og der ender vil nok ogsaa med, at det bliver forbudt naar det bliver undersøgt til Bunds, og det tror jeg var bedst om det skete hurtigst mulig, førend alt for mange hopper paa Limpinden. Det er nu i det hele taget mærkelig at tænke paa som det udarter sig i hele Verden, der tales om Nedrustning i Geneve, og saa Rustes der som der aldrig før har været set Mage til, og en søn Dag bryder det vel løs, hvad der dog ikke gerne skulde ske. Ogsaa jeg vil ønske Peter Jensen til Lykke med Forlovelsen og du har efter min Mening været heldig hvad Skønhed angaar. Jeg kunde jo tænke mig at Eksemplet smitter, som Tage Sauer skriver, og jeg vil da haabe at naar Bogen kommer igen næste Aar, at der saa er flere som er blevet forlovet, der er jo nogle imellem os, som har Alderen. Jeg vil lige meddele jer at Erland Hansen er paa Næsgaard Agerbrugsskole, han er færdig med de 17 Maaneder nu til April. Jeg hilste paa ham flere Gange mens jeg var paa Falster, og jeg skulde have besøgt ham en Dag, men jeg naaede det ikke skønt jeg gerne vilde, for Næsgaard er noget af det flotteste man kan se. Jeg gaar ellers glip af temlig meget nu, der var saa meget, som jeg skulde have været med til, vist jeg ikke havde blevet syg. Der bliver afholdt nogle Dræningskursus og Mønstringskursus, som det kunde have været rart at være med til, man maa jo søge at dygtiggøre [sig] paa de forskellige Felter inden for Landbruget. Men den Landmand som driver et alsidig Landbrug, klarer sig dog alligevel nogle Gange bedre end de som er mere ensidig indstillet. Jeg tænker nærmest paa dem, som gaar helt op i Kvægholdet, det vælter ikke meget af sig i disse Tider, saa man skulde tro at Interessen tabes en Del for Køerne. Man skulde for længe siden lagt lidt mere an paa Hesteholdet, for det jo snart ved at blive godt, det havde ikke været saa tosset at have haft et Par gode Plage at sælge, det havde givet Kasse. En Mande her paa Egnen har lige solgt en 2 aarig Belgisk Hoppeplag [for] 2000 Kr., og han har flere af den Slags saa det retter jo lidt paa saadan en Mands Regnskab. Jeg kommer til at slutte for denne Gang, og skrive som Peter Jepsen at jeg vil gøre det bedre en anden Gang.

Mange venlige Hilsener
til Jer alle.        
Carl Johan LindholmSAMs højskolehistoriske Arkiv