Hans Hansen

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Hans Hansen - 2. brev.

(fra Skærbæk Mølle, Lintrup sogn nær ved Rødding)
Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Skærbækmølle den  8 - 7 - 33


Kære Venner og Kammerater!


Jeg vil begynde med en Tak jer alle, fordi i nu har fortalt Oplevelser af forskellig Art, siden jeg sidst hørte fra jer. I er ikke lige gode til at opleve noget, nogen nøjes med 9 Linier og et Par Stykker Brevpapir og andre hele 30 Sider, men vi har jo ikke lige gode Evner i den Retning, men nok med det, nu maa i hellere faa nogle af mine Oplevelser.

I husker maaske at sidst jeg skrev her i var jeg Vestjyde, men umaadelig ked af det, og ønskede at bytte med en Sønderjyde, hvilket Ønske jeg ogsaa har faaet opfyldt til November i fjord, da jeg fik Plads her paa Skærbækmølle som Forkarl, som i maaske husker ligger Skærbækmølle kun 4 km fra Rødding og 2 fra Tornum, 21/2 fra Hjerting og 3 fra Hygum, altsaa et yderst centralt Sted, hvad vi desværre ogsaa har benyttet os af i rigelig Grad, for tage i Byen er vi slemme til.

Gaarden er paa 205 Td Land med en Besætning paa ca 45 Stkr røde Malkekøer og ca 175 Fedesvin, 27 Grisesøer og en Flok Faar paa godt halvfemsindstyve Stykker, 6 Heste, ca 250 Høns, ca 40 Gæs noget lignende Ænder og 4 Svaner, og saa en utallig Mængde Rotter. Der til kommer 6 Karle og 3 Piger, fordelt paa følgende Maade, Fodermester Jens Larsen, hvorres fælles Bekendt fra Dagene i Rødding, en Svinepasser, Fætter til Vagn Kristensen, 1 Møller, og 3 Stk. Karle af forskellig Rang, derefter kommer 2 Piger, som vi skifter jævnligt, det er Kokke- Stue- og Hønsepige.

Gaarden er en forfalden Rønne, og alt er i en syndig uorden, hvis nogen af jer efter denne Beskrivelse kunde have Lyst til at faa Plads her, kan jeg nævne at [v]i mangler 3 Karle og 1 Svinepasser og 2 Piger. Vi har det godt, hvis vi kan finde os tilrette med Forholdene som de er.

Jeg har gaaet lidt til Gymnastik inde paa Højskolen men det har ikke været saa meget, for jeg maatte søge Læge det meste af sidste Vinter med en daarlig Mave og i den Tid maatte jeg ikke lave Gymnastik, men i Sommer har jeg været med. I Vinter lidte Ringgaard Gymnastikken, han er jo paa Skolen igen, men i Sommer har Fatter selv taget sig af Knægtene.

Først paa Sommeren var jeg med til et stort nationalt Gymnastikstævne nede i Tønder, der var et Hold Piger og Karle fra hvert Amt, her fra Vesteramtet lededes Pigerne af Solvej Reflund fra Bovlund og Karlene af Sigurd Nielsen fra Fæsted, maaske nogle af jer kender ham, han har ledet Karleholdet i Hygum i flere Aar. Der var ca 2000 Gymnaster der nede den Dag, og efter at Amtsholdene havde været inde var der Masseopvisning af samtlige Gymnaster, Pigerne lededes af Anna Jørgensen fra Kværs og Karlene af Frede Hansen. Det er sjov at lave Gymnastik i saadan et stort Hold.

Efter Gymnastikken var forbi, holtes der Taler af forskellige unge Mænd fra Sønderjylland, blandt andre Forfatteren Markus Laugesen. Det festligste ved hele Turen var snart Optaget inde fra Byen og ud til Pladsen, der laa et Par Kilometer uden for Byen. Vi samledes inde paa Banegaardspladsen, baade dem der kom med Biler og Tog, hvert Amt for sig og hver Kreds under sin

------------------------

Til toppen af højre spalte
Fane. Det var stemningsfuldt at staa der nede og se det ene Tog efter det andet komme med Guirlander og Flagsmykkede Lokomotiver og propfulde var alle og saa sang de Fædrelandssange og vinkede med nyudsprungne Bøgegrene.

Da vi endelig var samlet satte Toget sig i Bevægelse med Idrætspladsen som Maal. I Spidsen gik Sønderborgs forhenværende Militærorkester og med to andre Orkestre fordelt med en passende Afstand og under Afsyngelsen af Fædrelandssange. Der blev talt Hundre og nogle og tredive Foreningsfaner og ca 1500 Mennesker ved Indgangen til Pladsen.

Lige en Maaned senere var vi paa igen, denne Gang gjaldt Turen Sønderborg og Dybøl, det var et Ungdomsstævne, der holdtes der. Den Dag saas der ligesom Tønderdagen Flag i saa at sige hver eneste Flagstang vi saa paa vor Vej og Folk kom ud alle Steder hvor Ekstratog og Biler kom forbi og vinkede og ønskede os Held og Lykke paa Rejsen. Der var over Sønderjylland den Dag, en saa stærk national Stemning, som jeg aldrig før har set eller hørt. Den Dag naaedes Rekorden hvad Besøget angik ca. 40.000 Mennesker besøgte den Dag Sønderborg og Dybøl, pr. Tog, Skib, Bil og Cykler stævnede alle mod de minderige Steder her nede.

Det var et storslaaet Syn, at se Optoget samledes paa Ringriderpladsen og ikke mindst at se Toget under Turen op af Dybølbjerg hvor Landevejen var fulde af Folk baade fremad og tilbage saalangt vi kunde se. Det varede næsten halvtredie Time fra de første gik fra Sønderborg til de sidste var i Kongeskansen. Først blev der holdt taler af unge Sønderjyder, derefter sang et stor Kor nogle Sange, dernæst holdt Dagens Hovedtaler H. P. Hansen et Foredrag, som sikkert aldrig vil blive glemt af dem der hørte det, han fortalte os i store Træk Sønderjyllands Historie fra Arilds Tid og til den sidste Tid stærke Angreb syd fra paa vor Grænse, derefter taltes der igen af unge Sønderjyder. Stævnet sluttede med Repræsentanter fra de forskellige Skandinaviske Lande bragte en Hilsen fra deres Fædreland. Den Dag gik det op for mange af os unge, hvad Fædrelandskærlighed var, det var som vi kun før dunkelt anede det.

Men dermed er vi ikke færdige med den Sag, for der arbejdedes stærk fra tysk Side paa en Grænseflytning, om ikke direkte saa indirekte under mange forskellige Former, blandt andet Nationalsocialisme, og alle i som ikke er her nede til daglig er ikke klar over hvor stærkt Nacismen er udbredt blandt de Unge, men jeg kan fortælle jer, at vi kommer næsten aldrig [til] et Bal, et Møde eller lignende uden at træffe en eller flere med deres Emblem med Hagekorset paa Frakkeopslaget og cykler vi en Tur træffer man dem igen med rød Vimpel med Hagekors hængende fra Styret og ned til Forgaflen. Hvor meget det har at betyde kan jeg ikke se endnu, men jeg ved at i visse Egne er det en Modesag at være Nacist.
Nu vil jeg ønske jer Lykke og Held i Tiden der kommer

og hermed en venlig Hilsen fra      
Hans Hansen.        


SAMs højskolehistoriske Arkiv