Peter Bagger

Vandrebog af Rødding-elever 1931-32

Peter Bagger - 1. brev

(fra Onsted øst for Skanderborg)


Onsted. 27/5. 1932.


Gode Venner og Kammerater!


Det var mig en Glæde at modtage Vandrebogen, og jeg vil give min fulde Tilslutning til, at den blev saa stor og solid som den er, Tage har gjort et stort Arbejde for at skaffe den og givet den en pæn Start, for hvilket jeg ogsaa vil sige ham mange Tak.

Det kan ikke nægtes, at det var besværligt de første 14 Dage, indtil særlig Hænderne kom i Træning. Jeg tjener paa en Gaard paa 38 Td. Land, hvor vi er to Karle og en Fodermester, det er paa Ormslev Mark (ved Aarhus), det er en Gaard, der er i vældig god Drift, og vi har en fin Stambesætning, saa det sker ofte, at vi maa hjælpe med Kreaturerne, da saadan nogle Præmiedyr er lidt mere vanskelige og mere forkælet end almindelige Dyr; men det kan ogsaa være interessant og lærerigt. Og man bliver jo ikke saa let for velrustet til de Opgaver som i vor Tid bliver stillet os.

Men Tiderne sløje, og Lønnen lille, og den bliver maaske mindre endnu, da kan det være godt at have Minder, og af dem har vi jo som Søren Rishøj skriver mange af fra Højskolen, og vi har faaet Indsigt i et og andet, som sammen med Minderne vil jage de sløje Tiders Indvirkninger paa os paa Flugt for en kort Tid, og give os fornyet Mod til at gaa paa, og derigennem større økonomisk Udbytte af vort Arbejde og mere personlig Glæde af vor Virksomhed. Det er en Kendsgerning, at det er Landbruget en stor Ulykke at de ikke forstaar at holde sammen, lad os prøve om vi formaar at gøre noget for dette, naar vi træder ind i Manddomsaarene. Og lad os vise dette først og fremmest med denne Bog, ved at vi hver især gør hvad vi kan gøre for at faa den saa indholdsrig som mulig, og at den kan gaa sin reglementerede Omgang i en Aarrække.

------------------------

Til toppen af højre spalte
Det er ikke saa let for os som skal begynde, da Oplevelserne ikke kan være saa store siden Paaske. Jeg har heller ikke oplevet saa meget paa den Egn hvor jeg er, blandt Ungdommen eller saadan, da jeg tilbringer saa meget af min Fritid hjemme, de fleste af jer ved, at Mor var syg i Vinter, og nu ligger hun og er meget alvorlig syg, og det eneste hun kan glædes ved er, at jeg og mine Søskende besøger hende og taler med hende for derigennem at forkorte Tiden for Hende, enhver skylder sin Mor uvordelig [?] meget.
Det er af den Grund tungt for mig og mit Hjem i denne Tid, men det er godt det er om Sommeren, for saa er det jo som Regel godt Cycleføre, jeg har ca 2 Mil hjem. Og lad mig med det samme sige, at mit Hjem ligger ca ved Aarhus - Solbjerg Horsens Landevej, og kommer nogen af jer ad denne Vej, saa vær saa venlig at se ind, er jeg ikke hjemme eller paa Egnen kan I altid faa Besked om hvor jeg er, og Mad hvis I er sulten, og Hvile hvis I er træt. Ja nu vil jeg haabe, at naar Bogen kommer til mig igen saa er udstyret med det, som I har oplevet, og jeg vil haabe for jer, at I maa opleve noget godt og værdifuldt, og vil sige jer Tak for den Tid som vi allerede har kendt hinanden, og modtag saa mine bedste Hilsener og med Haabet om at saa mange som mulig af os ses til Elevmødet.

Peter Bagger

Hvis nogen af jer skulde faa Lyst at sende mig en Hilsen (i Sommer) da er Adressen: hos Gaardejer Jens Thomsen, Ormslev Mark, Ormslev St.


SAMs højskolehistoriske Arkiv