Tage Sauer som elev

Tage Sauer, Aars

Stile fra Rødding Højskole 1931-32

Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Min Hjemegns Avis

Den Avis, der er mest udbredt i min Hjemegn, er "Himmerland", den udgår fra Hobro. Den er startet af en Kreds Venstremænd med T. Regnar Petersen som ansvarshavende Redaktør. Som allerede nævnt er det Venstretilhængere, der er Udgivere, og den forfægter ogsaa Partiets Program med stor Nidkærhed, andre Partier levner den ikke saa megen Ære, som der kan lige bag paa en Negl. Det er en af de største Fejl ved de smaa lokale Blade, og de er næsten alle ens i den Retning. Grunden er, at de fleste Blade faar deres Mening inde fra Partiets Bureau, som de saa efter bedste Evne søger at stoppe i Folk. Kun faa Redaktører er saa selvstændige, at de tør og kan give deres egen Mening Udtryk gennem deres Blad. Alle disse smaa politiske Blade skulde afskaffes. I Stedet skulde der udgives nogle faa store frie Blade, der med lige Ret kunde benyttes af alle Partier. Med saadanne Blade vilde den ensidige Politik dæmpes meget, og mange vilde forstaa, at andre ogsaa kan have Ret i deres Krav. Saadant kan det jo aldrig blive, med de mange smaa Lokalblade, vi har nu, der for at holde paa deres Abonnenter maa smøre dem om Munden ved at hæve deres Program til Skyerne paa de andres Bekostning.

------------------------

Til toppen af højre spalteDen eneste Eksistensberettigelse, de har, er det lokale nyt, Annoncer og lign. Som Nyhedsbringer fra den store Verden er dens Betydning lig Nul, da de ikke selv kan faa Raad til at have Korrespondenter, maa de nøjes med Papirsaksen, saa Nyhederne er allerede gamle, naar de kommer i "Himmerland". Artikler af oplysende og belærende Art er der kun faa af, og de, der kommer, er gerne saa afstumpede, at de ingen praktisk Betydning har. For lidt Plads og for sma Midler gør sig ogsaa her gældende. I den Retning indtager de store Blade en hel anden Stilling, fordi de økonomisk er saadan stillet, at de kan knytte de dygtigste Medarbejdere til Bladet. Danmark vilde ingenting savne om alle de smaa Aviser forsvandt til Fordel for de store Blade, tvertimod tror jeg det vilde gavne Land og Folk, saa vilde Pressen med Rette kunde kaldes en vigtig Faktor i Oplysningens Tjeneste, hvad der i Øjeblikket kun kan siges om faa af de danske Aviser.

Tage Sauer
19/11 1931


Påtegnet: God og selvstændig Skildring.SAMs højskolehistoriske Arkiv