Tage Sauer som elev

Tage Sauer, Aars

Referater og stile fra
Rødding Højskole 1931-32

Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Indledende oplysninger:
Tage Sauer blev født den 23. december 1909 i nærheden af Bjørnsholm i Overlade sogn i det nordvestlige Himmerland som nr. 3 af en søskendeflok på 6. Familien flyttede en del rundt, men en stor del af hans barndom boede de på Næsbygård i nabosognet Ranum. Et mere blivende sted fik familien senere i Aars, hvor faderen oprettede sit eget private mejeri, som han drev i mange år. Formentlig inspireret heraf blev Tage Sauer og to af hans brødre mejerister.
I vinteren 1931-32 tog han på Rødding Højskole som 21-årig - for øvrigt sammen med sin 2 år ældre broder, Ejnar Sauer.
Fra dette højskoleophold er der bevaret nogle hefter med stile og referater. Der er to hefter med stile, dels med bundne emner og dels med selvvalgte emner, skrevet i forbindelse med danskundervisningen. Så vidt vides havde han cand. theol. Tage Rydal, som han i øvrigt har udtalt sig anerkendende om, til denne undervisning. Rydal var en af de ret mange nyuddannede teologer, som tog en periode som højskolelærere, indtil de fik et præstembede.
Desuden er der bevaret to hefter med nogle få referater fra undervisningen i verdenshistorie og samfundslære med forstanderen, Hans Lund. Når der kun er nogle få, er det nok, fordi det gik ham som så mange andre, at det var så tidskrævende at renskrive referaterne, at det snart blev opgivet.
Både stile og referater vil lidt efter lidt blive gengivet her på denne del af hjemmesiden med titler og links til hver enkelt til højre herfor. De første opgaver i stilehefterne er en kort genfortælling og en diktat, som her er sprunget over. Stilene er anført i den rækkefølge, de er skrevet.
Foruden hefterne er der bevaret et elevbillede, hvorfra portrætterne er kopieret.
Ved opholdets slutning fik Tage Sauer i øvrigt til opgave at starte en vandrebog for en gruppe på 15 kammerater. Den gik sin runde godt to gange, men "strandede" så. Bogen er imidlertid bevaret, og dens indhold er gengivet andetsteds her på hjemmesiden. Heri har Tage Sauer især bidraget med en lang skildring af et ca. 4 månders arbejdsophold med opmåling på Island i sin soldatertid, som han blev indkaldt til kort efter højskoleopholdet.
Tage Sauer døde i 2003, 93 år gammel. Hele det efterladte materiale er i familiens eje.
Indholdet:

Tage Rydal
Dansk stil:


SAMs højskolehistoriske Arkiv