Tage Sauer som elev

Tage Sauer, Aars

Stile fra Rødding Højskole 1931-32

Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Fordelen ved at komme ud.

Betydningen af at komme ud, se og lære andre Sæder og Skikke at kende, er noget der undervurderes af mange af mange, til deres eget Fortræd. For selv om ens eget Hjem og Egn er godt med i det nye, som sker ude omkring, Ungdomsarbejde, Gymnastik og lignende, vil det altid komme til at savne noget, som kun det at komme ud blandt fremmede kan give en. Jeg var 17 Aar da [jeg] første Gang kom ud blandt fremmede og saa, hvor stor Forskel, der kan være paa Folk i de forskellige Egne. Men hvad er saa Grunden til den Forskel, jeg vil nu prøve at fortælle lidt om, hvad jeg mener er Grunden dertil, ved at sammenligne to Pladser jeg har haft. Min første Plads var i Farre 3 Mil Vest for Aarhus, jeg var glad, da den Plads blev mig tilbudt, jeg havde altid forestillet mig Aarhusegnen som en levende og interessant Egn; men jeg blev ikke saa lidt skuffet, ihvert Fald Folkene i Farre og Omegn var ikke, som jeg havde ventet. Det var lige som den fede, tunge Lerjord havde sat sit Præg paa Folkene, de var saa tunge og sendrægtige i hele deres Færd, saa skeptiske over for alt nyt. Ungdomsarbejde var der ikke spor af, kun Bal og Kortspil kunde samle Folk. Og saa igen i det at de var delt i to Klasser, Tjenestefolkene og Gårdmandsbørnene. At Forholdene er saadan mener jeg skyldes, at der var saa faa af de Unge, der kom ud blandt fremmede. De blev gaaende hjemme og gik ind under de vanemæssige Forhold

------------------------

Til toppen af højre spalteuden at tænke sig det anderledes. Hvor stor Betydning kunde det ikke have haft for de Unge selv og hele Egnen, om de var kommet mere ud.
I Modsætning hertil er Egnen omkring Hobro en hel anden. Her er det igen, som om det er Jorden, der har præget Folkene. Jorden her er let og sund Muldjord, det kan ligesom mærkes paa Folkene baade unge og gamle, de ser mere lyst og sund paa Tilværelsen. Heroppe er man med i alt det nye, der sker, her er Ungdomsforeningerne af den rigtige Slags, mange Steder kan de med større Ret kaldes Balklubber. Grunden til, at Folk er mere vaagne her, mere med i hvad der sker ude omkring, er den, at Ungdommen rejser ud til andre Egne og paa Højskoler, hvor de kommer sammen med andre unge, hører om nye Ideer og Forholdene i andre Egne. Naar saadanne unge Mænd og Kvinder vender tilbage til deres Hjemegn, vil de altid have et skarpt Blik for Fejlene ved Folkene, og søge at sætte noget nyt ind, hvor de ser det kan tiltrænges. En Egn med den Slags unge vil aldrig komme ind i det vanemæssige, som kan lulle en Egn i Søvn. Jeg synes, at Forskellen paa de to Egne tydelig viser, hvor stor Betydning det folkelig set kan have for en Egn, naar de unge kommer ud.

Tage Sauer


Påtegnet: Udmærket, godt set og vel skildret.SAMs højskolehistoriske Arkiv