Tage Sauer som elev

Tage Sauer, Aars

Stile fra Rødding Højskole 1931-32

Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Pasteuriseringsapparatets Betydning.

En af de vigtigste Grunde til at det danske Smør fra dets Anvendelse som Vognsmørelse er stegen til at blive en sund, nærende og velsmagende Spise der har vundet Udbredelse i mange Lande, skyldes Pasteuriseringen. Den første, der fandt Mælkens store Indhold af Smittekilder, og at man ved Opvarmning til 60° til 80° dræbte eller uskadeliggjorde de Bakterier, Mælken indeholdt, og derved fjernede Faren for Smitte, var en Franskmand, der hed Louis Pasteur. Men den, der har haft størst Betydning for dansk Mejeribrug, er dog N. J. Fjord, født 1825 ude i Holmslands Klitter ved Ringkøbing. Fjord konstruerede paa Grundlag af Pasteurs Ideer det første Apparat, i hvilket man ved hjælp af Damp kunde varme Mælken op til 85°, det kaldes Højpasteurisering. Det er nu bestemt ved Lov, at al Mælk, der bruges til Fodring af Kreaturer og Svin, skal være kogt ved mindst 80°. Denne Bestemmelse har haft stor Betydning i Kampen mod Kvægtuberkulosen og derigennem for Menneskene. Den eneste Svaghed, der er ved Pasteuriseringen, er den, at Mælkens Næringsværdi bliver betydelig forringet, af den Grund bliver der brugt meget raa Sødmælk endnu især til Børnemælk. Men det sidste nye paa Pasteuriseringens Omraade vil sikkert fuldstændigt afskaffe Brugen af raa Mælk, nemlig Stassaniseringen. Det er et særlig konstrueret Apparat, hvori Mælken kun bliver opvarmet til 63°, derved bibeholdes Mælkens

------------------------

Til toppen af højre spalteVelsmag og nærende Egenskaber, samtidig med, at de farlige Bakterier, der findes i Mælken dræbes eller uskadeliggøres. Denne bedre Behandling af Mælk til Byerne er sikkert en af Grundene til, at Menneskets Gennemsnitslevealder er stegen saa stærkt, siden Fjord begyndte med sit Apparat til pasteurisering af Mælk. Der er sket mange Forbedringer med Kogeapparaterne siden den Tid; men Princippet i dem er stadig den samme. Fløden der bliver brugt til Smør bliver højpasteuriseret ved 95°, derved opnaar man, at den bliver omtrent steril, ved Syrningen tilsætter man saa en Renkultur af de Bakterier, der fremmer Smørrets Velsmag og Aroma, man er saaledes Herre over Syrningens Forløb og deri gennem over en konstant Smørkvalitet. N. J. Fjords Opfindelse har haft uvurderlig Betydning for det danske Smørs Fremgang og dermed en stor Del af Æren for, at det saa hurtigt vandt Indpas paa det engelske Marked og dermed reddede Danmark ud af Landbrugskrisen i 1880 - 90 -. Baade økonomisk og sundhedsmæssigt har Pasteuriseringen haft uvurderlig Betydning for Land og By, og dermed har Louis Pasteur og N. J. Fjord udødeliggjort deres Navne i Mejeribrugets Historie.

Tage Sauer

Påtegnet: God og fornuftig Skildring.SAMs højskolehistoriske Arkiv