Tage Sauer som elev

Tage Sauer, Aars

Stile fra Rødding Højskole 1931-32

Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Verdenskrigens Følger

Da Verdenskrigen var forbi, og Freden kom, gik der en lettelse over hele Verden og fornyet Tro og Tillid til bedre Tider med Arbejde og Fremgang. Jeg husker knap Begivenhederne under Krigen, det første jeg kunde begynde at huske tydelig, var Spekulationsaarene fra 1918 til først i Tyverne med den enestaaende Optimisme, der spaaede en Guldtid for for Verden, og det tegnede ogsaa godt, alt hvad der rørtes ved blev til Penge. Fra Mænd med et rolig Omdømme af Tiden raadedes der til Forsigtighed; men Folk vilde intet høre, de kastede sig ud i vild Spekulation, enhver Mand med lidt Penge skulde spille paa Børsen i den Tro, at de Forhold vilde vare ved, men det slog Fejl. Inflationsperioden varede kun kort. De Saar, Krigen havde slaaet, var alt for dybe og omfattende, det vil tage Aartier, før de læges igen, selv nu 12 Aar efter Fredsslutningen kan ingen se, hvor længe det vil vare, inden Bunden naas og Kursen atter pege mod bedre Tider.

------------------------

Til toppen af højre spalteFølgen af den Fejlslagne Tro paa Gullashtiden er bleven Sammenbrud paa Sammenbrud af Banker og industrielle Virksomheder Verden over. Det er galt nok med de Penge, der er tabt ved det, den Snert kunde maaske tjene som en gavnlig Lære i Fremtiden, nej, det værste er den Mistillid, der er bleven Krigens Følge, den bliver vanskeligere at komme over. Der hersker i Øjeblikket Verden over en Mistillid mellem Landene, ja mellem Folk indbyrdes, det er her Krigen har gjort mest Fortræd. Paa den Maade den nye Tids Lande er bygget op med mere og mere specialiseret Produktion, der forudsætter Samhandel med andre Lande, er det klart, at rokkes der ved den indbyrdes Tillid og Forstaaelse, vil der opstaa . . .


[Resten af stilen mangler, fordi heftets midtersider er forsvundet]


SAMs højskolehistoriske Arkiv