Tage Sauer som elev

Tage Sauer, Aars

Stile fra Rødding Højskole 1931-32

Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Joakim Skovgaard

Joakim Skovgaard er født den 18. November 1856 som Søn af Maleren P. C. Skovgaard. Han viste tidligt, at han havde arvet Faderen Evner som Kunstner, og allerede som Dreng kunde han tegne og lave Træsnit, der lovede godt for hans Fremtid. 12 - 13 Aar gammel udgav han sammen med to af sine Kammerater, Svend Grundtvig og Sofus Høgsbro et lille haandskreven Ugeblad "Brevduen", i hvert Nummer af Bladet fandtes en Tegning af J. Skovgaard mest Dyretegninger, der alle var fortræffeligt udførte. Han var altid at finde i sin Faders Atelier, hvor han tidlig tog ved Lære af de smukke Arbejder, Faderen udførte til Dekorering af Smykker og Haandarbejder, af Faderen samtidige Kunstnervenner Constantin Hansen, Lundby og Frølich, der kom meget i Faderens Atelier, har han sikkert ogsaa lært meget. Denne tidlige Omgang med sit fremtidige Arbejde gjorde at han i sin Udvikling var adskillige Aar forud for sine Jævnaldrende. Efter Skoleaarene paa Akademiet og paa Malerskole i Paris, rejser han i 1884 til Italien for at studere de gamle Kunstnere, og han maler forskellige Billeder, samme Aar foretager han en Rejse til Grækenland, som alle andre Kunstnere, for at hente Inspiration og Lærdom hos de gamle græske Mestre. I de følgende [Aar] rejser han ogsaa meget, 1885 er han i Sverrig og maler svenske Landskaber. 1886 rejser Skovgaard efter at have holdt Bryllup med Agnete Lange, Datter af den berømte Botaniker Lange igen til Italien. Skovgaard havde indtil nu mest malet Naturbilleder. Men efter den sidste Italiensrejse begynder han at arbejde med Keramik, og i 1888 udstillede han for første Gang en Samling Krukker, der ved deres særegne Dekorering vakte megen Opmærksomhed. Endnu en Gang gaar Skovgaard ind paa et nyt Felt, idet han begynder at male efter bibelske Motiver, og her kommer hans Evner rigtig til Udfoldelse, de Billeder, der kommer fra

------------------------

Til toppen af højre spaltehans Haand, bærer i deres Ejendommelige Motiv og Behandling forenet med smuk kunstnerisk Udførelse, Spor af en Mesters Haand. Og Billeder som "Englen rører Vandet i Bethesdas Dam, "Kristus i de dødes Rige, "Røveren i Paradis" og mange andre bragte ham frem i første Række blandt Tidens store Kunstnere.
Men det er dog fra Viborg Domkirke, at J. Skovgaards Navn er bleven almindelig kendt af alle danske. Det var i 1895 at Skovgaard af daværende Kultusminister Bardenfleth modtog bestilling paa et Udkast til en Dekoration af Viborg Domkirke. Efter 2 Aars Forløb med Forberedelser, Udkast til Billeder og lign. toges der fat paa Arbejdet i Kirken. Det var en stor Opgave at begynde paa; men Skovgaard og hans dygtige Stab af Medarbejdere tog fat med godt Mod trods Modstand og Kritik. Da Kirken efter 15 Aars Forløb stod færdig - at det varede saalænge skyldtes, at de kun kunde arbejde i Sommertiden paa Grund af Fugtigheden - havde Danmark vundet en Skat, der hverken i Omfang eller Betydning har sin Lige Nord for Alperne. For mit eget Vedkommende kan jeg uden Overdrivelse sige, at den bedste Religionstime, jeg nogensinde har oplevet, var paa en Skoleudflugt til Viborg Domkirke, hvor vor Lærer gennemgik og forklarede Billederne for os, det var en Oplevelse, jeg aldrig glemmer. Joakim Skovgaards Navn er uløselig bundet til Viborg Domkirke, og saa længe den bestaar, vil hans Navn leve lige friskt i Folket. Alle der i Fremtiden aflægger et Besøg i Domkirken vil i Taknemmelighed mindes J. Skovgaard som en af dem, hvis Kunst har haft størst Betydning for det jævne Folk, og samtidig som en af dem, der ved sin Kunst var med til at hæve Danmark i Udlandets Øjne og gøre det rigere.

Tage Sauer

Påtegnet:
Udmærket - velformet og selvstændig SkildringSAMs højskolehistoriske Arkiv