Tage Sauer som elev

Tage Sauer, Aars

Stile fra Rødding Højskole 1931-32

Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


En Sang
"Du Husmand, der ørker den stridige Jord"

I dette Indledningsdigt til sin Fortælling "En Stridsmand" har Skjoldborg, der som ingen anden kender Husmanden fra de jyske Udmarker, givet en ualmindelig smuk og træffende Skildring af Udflytterens Kaar og med Rette kaldt ham en stille Kulturens Soldat. Og de fortjener det, alle de Mænd og Kvinder, der først tog Mod til sig og brød med det gamle Bylav, Fællesdrift, og alt det der hæmmede Udviklingen, og ingen Chancer gav den unge Mand, der vilde frem og være selvstændig. Ja der skulde Mod til at begynde derude paa Overdrevet, hvor der aldrig var gaaet en Plov, en Mand der var i Besiddelse af sej Udholdenhed og uopslidelig Tro til Fremtiden. Men det var ogsaa kun de stærke, der brød ud, dem der hellere end at gaa som afhængige derhjemme tof Risikoen og satte alle Kræfter ind paa at overvinde Lyngen og Sandets Modstand og tvinge den til at yde det daglige Brød til ham og hans Familie. Man kan med god Grund sige, at de har gjort Danmark større, over 50 Kvadratmile er ved disse Udflytteres seje og udholdende Kamp mod Naturen omdannet til grønne Agre. I denne stille Kamp mod Naturen og gamle Fordomme er der fostret en helt ny Slægt. Udmarksbonden er god at tage ved Lære af, thi ingen Steder finder man et saadant Maal af Vilje til Arbejde og Sparsommelighed. Friskt Blod er fra disse Husmandshjem strømmet til den danske Bondestand og har virket som en Opstrammer paa de

------------------------

Til toppen af højre spalte
mange selvgode Storbondeslægter, fra disse Hjem stammer ogsaa mange af den nye Tids Bondeførere. Man forstaar let Skjoldborg Beundring for disse Folk, han er selv Husmandssøn og har været med i hele Husmandsbevægelsen, og er ikke den der har bidraget mindst til at hæve Husmanden baade i egne og andres Øjne og give ham Tillid og Tro til sin egen Kraft. Han er da ogsaa blevet deres Digter, i alle hans Digte og Fortællinger er det ham, der bryder med de konservative Bønder og drager ud paa Overdrevet for at hævde sin Selvstændighed, han skildrer, men ikke alen som Opdyrker, han priser ham ogsaa i sine Digte, som den, der vaagner op til Daad i Samfundets Tjeneste og gør et Arbejde i sit Sogn, et Arbejde for Oplysningen og hele den sociale Forsorg. Ogsaa for det Arbejde har den ny Tids Husmand fortjent den Pris, som Skjoldborg giver udtryk for i sine Digte. Sangens Magt og Betydning kan ikke diskuteres, naar man har været til et Husmandsmøde og hørt dem synge "Du Husmand der ørker den den stridige Jord" kan man ligefrem se, hvordan de vokser i egne Øjne og faar fornyet Mod til deres Gerning. Ja Sangens Magt er stor, og vi kan ikke være taknemmelige nok for de Skatte vi har modtaget gennem de store Digtere i deres Digtning.

Tage Sauer
Aars

Påtegnet: Udmærket, smuk og velformet


SAMs højskolehistoriske Arkiv