Tage Sauer som elev

Tage Sauer, Aars

Stile fra Rødding Højskole 1931-32

Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


["Nye Mænd" - en roman af Johan Skjoldborg]

[Indledningen mangler, fordi heftets midterside er forsvundet]


. . . var noget for de andre Gaardmandskoner at pege Fingre ad. De er dygtige Folk, og de ved det og fremhæver det ved enhver Lejlighed, og ligesaadan med deres Kristendom, som de bærer i Munden, de har et Bibelcitat rede til enhver Lejlighed. Det er disse Folk, der kritiseres i Bogen, og det er velfortjent, men kunde de selv læse det, vilde de ikke forstaa dette, saa overbevist var de om deres egen Retfærdighed i alle Maader. Deres Liv var et Selvbedrag, som de troede fuldt og fast paa. Derfor stod de ogsaa uforstaaende overfor Per, der efter sit Ophold paa Højskolen, hvor han under Lærer og Kammeraters Indflydelse havde faaet Øjnene op for Digtning og gennem den faaet en dybere Forstaaelse af Livet. Han indser det tomme og glædesløse i Forældrenes Liv og gaar trods Pres fra Hjemmet, der vil have ham til at gøre et godt Parti og overtage Faderens mange offentlige Hverv efter ham, sine egne Veje, gifter sig med en fattig Pige og bosætter sig paa en Udmarkslod. I dette Hjem, der er bygget paa Kærlighed, lever de unge et lykkeligt Liv udenfor al den ydre Glans, der stod som det højeste for hans Forældre. Bogens Personer er klart skildret, og man faar et godt Billede af den Tids Bønders Liv og Tænkemaade.

------------------------

Til toppen af højre spalte
Bogen fortjener at blive læst, det Emne den behandler, findes der stadig mange Eksempler paa, ja man kan vist godt sige, at aldrig forsvinder den stadige Kamp mellem de ubevidst bedragne, og dem der som Per Hyldgaard havde faaet Øjnene op for Sandheden i Livet og Lykken ved at leve efter den. Ja kunde en Skikkelse som Per Hyldgaard blive Idealet for de Unge, vilde meget forandres, alt for mange tror at Lykken kommer med Penge og ydre Glans og sætter som Maal for deres Liv at opnaa verdslige Goder, der uden Tvivl som eneste Maal vil gøre Tilværelse til det, som den blev for Pers Forældre og Bønderne i Øsløs et eneste stort Selvbedrag. Hermed er dog ikke sagt at en ung Mand ikke maa tragte efter de materielle Værdier, langtfra, men i hans Stræben skal der være en Forstaaelse af at de ikke er det vigtigste. De er i Mennesker med den rigtige Forstaaelse af det, at Fremtiden skal hente sine Mænd. Derfor er "Nye Mænd" bleven en god Bog for mig, faa Bøger giver en saa virkelighedstro Skildring af Livets sande Værdier. Det er en Bog, der har Bud til enhver.

Tage Sauer


Påtegnet: Meget god og forstandig Redegørelse.SAMs højskolehistoriske Arkiv