Tage Sauer som soldat

Tage Sauer, Aars

Fristile fra Rødding Højskole 1931-32

Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Min Barndoms Skoletid

I de første 5 Aar af min Skoletid blev jeg undervist i mit Hjem sammen med mine Søskende og vor Nabos Børn, vi havde saa en Lærerinde til at læse med os. Da jeg saa blev 12 Aar gammel, kom jeg i Kommuneskolen, mine Søskende var konfirmeret, saa vilde mine Forældre ikke holde Lærerinde for mig alene. Det var et daarligt Bytte, jeg gjorde der, nu var jeg maaske ogsaa lidt uheldig, den Lærer, jeg kom til at gaa hos, var en af de rigtige gammeldags med Udenadslæsning og Remseri og alt det, der stod som Nummer 1. for de gamle Lærere. Kunde de fa en Snes Salmer, Luthers Katekismus og lidt Bibelhistorie banket ind i Hovedet paa os, saa var alting godt, og vi behøvede ikke mere for at klare os her i Livet. En Religionstime der i Skolen forløb paa den Maade, at den øverste begyndte at remse op indtil Læreren, der sad oppe paa Kathederet og rettede hvert lille Ord, der blev sagt forkert, sagde: Næste, og saadan fremdeles hele Timen igennem, først Salmevers, saa Katekismus og til sidst Bibelhistorie, saadan gik det hver Dag i de 2 1/2 Aar, jeg gik der, vi opnaaede da ogsaa at faa det hele lært udenad, det sidste Aar læste jeg aldrig i mine Bøger, vi havde terpet det hele igennem saa tit, at jeg kunde det udenad; men hvad havde vi ud af det? Ikke Spor, han opnaaede kun at gøre os saa led og ked af det hele. Det eneste, jeg fik noget ud af, var Regnetimerne, dem vilde jeg nødig have undværet selv om han var striks. Naar vi skulde op til den sorte Tavle for at regne Prøvestykker, saa var vi slemt nervøse, og skulde nok bruge den Smule Forstand vi havde for at slippe helskindet gennem Skærsilden, hvis vi kludrede, hang Straffen over vore Hoveder i Form af en Stump Kørepisk, men det hændte dog jævnlig, at den faldt i Slag, trods det fik vi lært at regne, det var jo et Fag, der kunde taale en hyppig Gennemgang. Den værste Tid i Kommuneskolen var dog de sidste 14 Dage før Eksamen, dem mindes jeg med en vis Rædsel. Til hver Eksamen skulde vor Lærdom bedømmes og gives Karakter derefter. Det gik til paa den Maade, at Læreren klippede Sedler og skrev paa dem for Eksempel, "Vor Gud han er saa fast en Borg", en halv Snes Skriftsteder og en Stump Bibelhistorie,

------------------------

Til toppen af højre spaltevi kom saa en for en op til Katederet og valgte en Seddel, og saa var det bare med at faa noget remset op, kunde vi det paa Fingerspidserne, gav det ug, men glemte vi et Ord, blev der sat et minus til. Og ligesaadan med Historie og Geografi. Efter den Omgang kom saa Eksamensdagen som Afslutning paa det hele; men udover at Provsten og Skolekommissionen var til Stede, og vi var i Stadsen, adskilte den sig ikke fra de andre Dage, det var det samme Terperi. Det eneste gode der var ved Skolen, var det store og gode Børnebogsamling, som ogsaa flittigt blev benyttet. Men ellers skal jeg for at mindes noget godt fra Skoletiden tilbage til de Aar, da vi havde Lærerinde hjemme. Nu regner jeg dog heller ikke den Skole, jeg var saa uheldig at komme i for at være et korrekt Billede af de danske Landsbyskoler, den var vist langt nede i Rækken, men alligevel klare sig med en ordnet Hjemmeundervisning kan den efter min Mening ikke, hverken med Hensyn til at læse eller give os Forstaaelse af det vi arbejder med. Jeg husker ikke en eneste Gang, at Læreren fortalte for os, og det er dog den Maade, der giver Børn Lyst til Skolen. Hjemme fortalte Lærerinden altid Bibelhistorie og Danmarkshistorie for os, og vi fik det saadan fortalt, at vi selv fik Lyst til at læse om det, vi havde hørt, og jeg tror, det er derfra, jeg har faaet Lyst til Bøger. I Modsætning til det mindes jeg den første Dag, jeg mødte i Kommuneskolen, da skulde min Visdom først prøves for at faa mig rigtig placeret. Det gik til paa den Maade, at jeg skulde remse Skabelseshistorien op, jeg var ikke vant til den Slags Overhøringer og dumpede med Glans for Intelligensprøven og blev af den hovedrystende Lærer plantet paa nederste Bænk. Hjemmeundervisning og Kommuneskole stillet op mod hinanden vil Kommuneskolen i mange Tilfælde falde igennem, saadan er det ihvertfald gaaet mig, at naar jeg nu mindes hvad vi har læst og forstaaet i Skoletiden, stammer det altid fra de Aar, vi havde Lærerinde i mit Hjem.

Tage Sauer.        


Påtegnet: Udmærket.

SAMs højskolehistoriske Arkiv