Tage Sauer som soldat

Tage Sauer, Aars

Fristile fra Rødding Højskole 1931-32

Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Min Hjemegn

Naar jeg skal skrive om min Hjemegn, vil jeg tage hele Vesthimmerland under et fordi mit Hjem har været to Steder, i Næsby ud mod Limfjorden, der er jeg født, og der har jeg gaaet i Skole, saa selv om mine Forældre nu er flyttet til Aars, føler jeg mig alligevel mest knyttet til den Egn og By, hvor jeg har gaaet i Skole og levet min første Ungdom. Det er ogsaa den smukkeste Del af Himmerland, en klar Sommerdag, naar man fra de høje Skrænter ved Næsbydale kan se tværs over Limfjorden, der skiller Vendsyssel fra det øvrige Jylland, over til Hanherred, Mors, Fur og Livø og Salling, er det faa Steder, der kan staa ved Siden af i Skønhed og Storslaaethed. I Næsbydale har Baron Retz Thott bygget sig en Sommervilla, fordi det var det smukkeste Sted, han kunde finde. Derfor vil jeg ogsaa nødig bytte Hjemstavn med en Øbo, naar jeg kommer herover mellem alle deres Skove og Hegn, der lukker for Udsigten, har jeg en Følelse af at være lukket inde.
Vi har flere gamle Herregaarde deroppe, den bekendteste er Bjørnsholm, den er nu til Dels udstykket. Den var først Munkekloster, det blev oprettet i det 13. Aarhundrede af Valdemar den Store som en Gave til Kirken, en Tak fordi han havde (vundet den store Sejr i Estland) frelst Livet ved Blodgildet i Roskilde 1158. Det fik Navnet Vitskøl Kloster, under Cisterciensermunkene. Det var først efter Klostrenes Ophævelse, at det kom til at hedde Bjørnsholm efter en Herremand som hed Bjørn Andersen. Kongemorderen Marsk Stig har boet paa Bjørnsholm. Ruinerne af den gamle Klosterkirke staar endnu, naar man gaar rundt mellem dem kan man blive fyldt med en egen Stemning, som om man kunde høre Munkene messe. Kirken blev skudt ned under Svenskekrigene. Der er for nylig fundet en stor Køkkenmødding paa Bjørnholms Mark, den største i Danmark.

------------------------

Til toppen af højre spalteCirka en 5-6 km ude i Fjorden ligger Livø, den bliver brugt som Aandssvageanstalt og hører under Bregninge, der bliver de roligste og mest normale af Alumnerne sendt op, de passer en Gaard, der ligger derovre, Øen, der har Form som en Haletudse, idet der gaar en Sandrevle godt og vel 1 km ud i Fjorden, er meget køn med Skov og stejle Skrænter. Ved Løgstør paa Bakkerne over Byen bor Husmandsdigteren Johan Skjoldborg med Udsigt over Byen, som han har kaldt Limfjordens Perle, over Fjorden til sin Fødeby Øsløs i Hanherred. Huset han bor i har Husmandsforeningerne skænket ham. En anden kendt Forfatter Johannes V. Jensen og Thit Jensen ikke at forglemme, de er Søskende, er fra Himmerland, deres Fader var Dyrlæge i Farsø. Aars, hvor mine Forældre nu bor er en temmelig ny By, for 300 Aar siden var der kun faa Gaarde og Huse, men dens centrale Beliggenhed ved Hobro Løgstør Landevej og saa Hobro Løgstør Banen der krydser med Aalborg Hvalpsund Banen i Aars har haft stor Betydning for Byen. Men den væsentligste Grund til Byens hurtige Vækst er dog Hedens Opdyrkning der har skaffet Aars et stort Opland, af den Grund er den ogsaa blevet en udpræget Forretningsby. Af Seværdigheder vil jeg nævne Vesthimmerlands Museum, det er ikke ret gammelt men har allerede en temmelig stor Samling interessante Ting fra hele Himmerland saa det er nok værd at aflægge et Besøg. Aars er en By der stadig vokser, den har nu over 2000 Indbyggere, og den Tid er maaske ikke fjern da den kan se sine to nærmeste Konkurrenter Løgstør og Nibe over Hovedet, og med Rette kan kalde sig Vesthimmerlands Hovedstad.

Af læreren påtegnet: Meget god og interessant Skildring.

SAMs højskolehistoriske Arkiv