Tage Sauer som soldat

Tage Sauer, Aars

Fristile fra Rødding Højskole 1931-32

Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Min Slægt

Min Moders Slægt er fra Øster Jølby paa Mors; der bor min Bedstemor endnu, og det er fra hende, jeg har den Smule, jeg ved om mine Forfædre. I godt 200 Aar har min Moders Slægt boet som selvejende Bønder i Ø. Jølby paa to Gaarde, "Dalen" og "Nørregaard". De ældste af mine Forfædre, jeg kender Navn paa, er min Tiptipoldefar, der hed Mads Dahl og hans Søn Peder Dahl. De havde foruden at være Bønder, Ord for at være meget dygtige Handelsfolk, de opkøbte Stude og drev dem Syd paa til Holsten. Peder Dahl døde samme Aar, som Frimenigheden paa Mors blev stiftet og Ansgarkirken bygget, han skænkede Kirkeklokken, i hvilken hans Navn er sat. Min anden Tiptipoldefar paa Moders Side, Povl Krog, stammer fra Thy, men købte "Nørregaard", en tidligere Præstegaardsanneks. Povl Krog skal have været en meget lovklog Mand, som alle søgte Raad hos. Bedstemoder har set alle hans gamle Lovbøger og Papirer, som hendes Fader arvede, men de er senere gaaet tabt ved Ildebrand. Gaarden er endnu i Slægten og ejes af Moders Morbror, Povl Krogs Dattersøn, Peder Krog der arvede Gaarden efter ham, blev gift med en Datter af Peder Dahl i "Dalen", som hed Kirsten, hende er min Moder opkaldt efter, (Olde)Bedstemor er den ældste af deres Børn, hun har Navn efter hendes Mormor i "Dalen" Ane Dahl. Hun blev gift i 1879 23 Aar gammel med Niels Nielsen Kortegaard fra Hillerslev i Thy, hans Fødegaard havde været i Slægtens Eje i fem Slægtled.

------------------------

Til toppen af højre spalteHan kom til Mors over paa Galtrup Højskole, som Povlsen Dahl dengang lige havde oprettet, han blev saa herovre, hvorved han blev kendt med min Bedstemoder Ane Dahl, de købte en Nabogaard til "Nørregaard", den hed fra gammel Tid "Ballegaard", der er min Moder Kirsten Marie Kortegaard født 1880.
Min Faders Slægt stammer ud fra Harboøre, hvor de levede som Fiskere. Min Oldefar indvandrede til Mors, han hed Peder Sauer Pedersen, han bosatte sig som Fisker i Sejerslev paa Nordmors, men druknede senere under en Storm i Limfjorden. Navnet Sauer skal efter sigende være en Arv efter en Englænder, det hændte jo af og til naar der strandede et Skib paa Vestkysten, at en af de forliste Sømænd slog sig ned som Fisker derude. Saa ved en nøjagtig Undersøgelse af Kirkebøgerne vilde det maaske vise sig, at en Gren af min Slægt stammer fra England. Bedstefar, der var Husmand i Sejerslev, ved jeg ikke meget om, da han døde kort efter at Far var født, min Bedstemor, der hed Maren Sauer Pedersen, giftede sig igen, saa Fader fik Stedfader men de er nu begge døde. Fader, der var eneste Barn i Bedstemoders første Ægteskab, er født 1879 og hedder Peder Sauer Pedersen.

Fortsættelse følger.


Tage Sauer Pedersen
Aars


SAMs højskolehistoriske Arkiv