Tage Sauer som elev

Tage Sauer, Aars

Stile fra Rødding Højskole 1931-32

Rødding Højskoles
hovedbygning fra 1920


Ordsprog

Ordsprogene er en af det danske Folks bedste Skatte, hvordan de er opstaaet, ved man ikke med Sikkerhed, der er aldrig fundet Navne paa Ordsprogsforfattere. Man antager derfor, at de er opstaaet lidt efter lidt. En har sagt en vittig og rammende Sandhed om en eller anden Ting, det er saa ved at blive gentaget til sidst gaaet ind i Sproget. Paa den Maade mener man at kunde forklare Ordsprogenes Oprindelse, men en mærkelig Livskraft maa de have haft, at de har holdt sig gennem Slægterne alene ved at gaa fra Mund til Mund. Den første, der har samlet danske Ordsprog var en Mand, der hed Peder Laale, efter ham Peder Syv og nu sidst i 1879 E. Mau. I disse herlige Ordsprogssamlinger er der mange Guldkorn iblandt, Ord der iklædt folkelig Vid og Lune skjuler en Rigdom af Erfaringer. Om Gerrighed siger Ordsprogene mange drøje Sandheder, der viser, at det altid har været kendt og foragtet, og hvordan det nedbryder et Menneske aandeligt. Jo federe hans Pung bliver, desto magrere bliver han selv. Naar Folk kun tænker paa at puge Penge sammen, og sætter alle Hensyn til Side for dette ene, vil det altid gaa ud over dem selv, ikke alen falder han i Folks Agtelse, man kalder ham haanlig for en Gnier, men ogsaa hans eget Liv vil [blive] trist og tomt, for ham er Penge alt.

------------------------

Til toppen af højre spalteI Stedet skulde de være ham et Middel til at leve Livet og faa noget godt og nyttigt udrettet sig selv og andre til Gavn og Glæde. Det er ogsaa sagt med et andet ordsprog. Den milde giver sig rig, den gerrige tager sig fattig. Et andet Ordsprog. Den gerrige ser hellere Penge end Solen. Man har dermed villet sige, at den der Stedet for Hjærte har en Pengesæk, gerne sælger Venskab og alt, ja selv sin egen Sjæl, hvis han dermed kan tilfredsstille sin Lyst efter Penge. Det er der mange Eksempler paa. Alexander den Store har engang sagt, at ingen Stad var uindtagelig, naar der blot var saa stor en Revne i Muren, at et Æsel belæsset med Guld kunde komme igennem. Han vil dermed sige, at blot der fandtes en inden Murene, der var rede til for Penge at sælge sine Medmennesker, kunde man altid komme ind. Gerrighed er ogsaa en af de nedrigeste Laster, en af de Laster, der har voldt mest Ufred mellem Slægter og mellem Landene, nu som for Aarhundreder tilbage.

Tage SauerPåtegnet: Meget god og velskreven Stil.SAMs højskolehistoriske Arkiv