Hans Markussen

Erindringer fra Bornholms Højskole 1894-98

Højskolen ved 
Ekkodalen 
omkr. 1895
Højskolen ved Ekkodalen omkr. 1895


  • Del   I -  højskoleelev vinteren 1894-95 - skole- og fritidsliv
  • Del  II -  halvt elev - halvt have- og altmuligmand på skolen
  • Del III -  nye hold, nye lærere - mødevirksomhed rundt om
  • Del IV -  lærerpræparand på Aaker ndr. Skole - opbrud


    Indledende oplysninger:
    Hans Nielsen Markussen stammede fra Sigtemøllen i Aaker, som lå kun knap 2 kilometer fra det sted, hvor den nye Bornholms Højskole ved Ekkodalen blev bygget. Han blev født den 22. februar 1868 som den ældste af tre søskende og gik i den nærliggende Aaker ndr. Skole hos lærer Mads Frandsen Møller. Senere flyttede forældrene til et husmandssted på den anden side af Almindingen i Østerlars sogn. Efter konfirmationen var han i en del år tjenestekarl på forskellige gårde - i 1890 var han således røgter på Ll. Myregård i Pedersker. Til november 1893 var han kommet til Brandsgård i Aaker og var allerede et par dage efter, den 3. nov., med til indvielsen af højskolen, hvilket han skildrer som noget af det første i den del af erindringerne, der gengives her.
       Som det vil fremgå, bestemte han sig til at blive elev på skolen året efter, og eftersom han opfyldte betingelserne for tilskud, gik det med økonomien. Efter opholdet fik han af forstander N. P. Jensen tilbud om arbejde på skolen som have- og almuligmand. Han tog mod tilbuddet og fortsatte han med dette arbejde de følgende tre år - dog således, at han også deltog i noget af undervisningen. Han figurerer således i skolens elevprotokol for de følgende tre vinterskoler.
       Som det også vil fremgå, lykkedes det ham derefter at skaffe udvej for at komme på seminarium og læse til lærer, og med hans afrejse til dette studium slutter denne del af hans erindringer.
       Som lærer fik han det meste af sin tid sit virke i det vestlige Sjælland, og efter sin pensionering gik han i gang med at nedskrive sine "Livserindringer" - vel nok mest beregnet på familien. Det blev et ret omfattende værk, tæt håndskrevet i collegiehefter. Tiden på Bornholms Højskole fylder ca. 70 sider i disse hefter.
       I forbindelse med efterforskning omkring skolens historie fik vi i sin tid lov at låne værket, og fik af et familiemedlem lov til at offentliggøre netop den del, der vedrører højskolen. Det bliver det så i de ovenfor anførte fire dele. Som erindringsværk skrevet omkring 40 år senere må det naturligvis have sine mangler, men på grund af sin detaljerigdom og sin karakter af nøgtern saglighed, må det alligevel betragtes som et meget værdifuldt kildemateriale til skolens historie.
       I begyndelsen af skildringen er der en grundplan over skolens bygninger, som her er udeladt. Ligeledes er et par tegninger udeladt. Han har kun i meget ringe omfang betjent sig af afsnitsinddelinger. Langt de fleste af disse er derfor foretaget af mig. Enkelte steder er der også sat et ekstra punktum eller andet tegn for at gøre læsningen lidt lettere, men ellers er renskrivningen tilstræbt at være nøjagtig efter originalen. Med hensyn til forskellige detaljer har jeg haft mulighed for at korrigere eller supplere hans fremstilling. Det er gjort i form af noter ved slutningen af hver del.

    Svend Aage Møller

  • SAMs højskolehistoriske Arkiv