Bornholms Højskole omkr. 1900

SAMs
højskolehistoriske
Arkiv


Gedved Højskole omkr. 1865

Velkommen

til SAMs højskolehistoriske arkiv. SAM står for undertegnede, Svend Aage Møller, og er altså med en lille tillempning mine initialer. Arkivet er et resutat af mange år syslen med højskolernes historie, specielt vedrørende Bornholms Højskole, som jeg har været tilknyttet som lærer i 35 år, men i de senere år også omkring højskolerne i bred almindelighed, dog med særlig vægt på undervisningen og skolernes daglige liv. Dette arbejde har medført, at jeg har fået opsporet en del kildemateriale, som i renskrevet form gøres tilgængeligt her på denne hjemmeside.

Til højre er der links til det stof, der indtil nu findes på hjemmesiden, som vedrører højskoler i andre dele af landet, mens der nedenfor i denne spalte er links til forskelligt stof, der har med den bornholmske højskolebevægelse at gøre.
Hjemmesiden med de første tekster blev første gang udsendt i januar 2004 og er senere løbende suppleret op. Den vil blive yderligere udbygget, efterhånden som arbejdet skrider frem. Længere nedenfor her er der nogle oplysninger om renskrivningen og gengivelsen her.


Svend Aage Møller

       E-mail:      Indhold:
Der er oprettet en forening, der arbejder for at bevare og formidle danske højskolers historie. På foreningens website kan der læses meget mere om det. Den kan åbnes med ovenstående link.

Askov Højskole 1866

Nr. Ørslev Højsk. 1909

Ryslinge Højskole 1915

Testrup Højskole omk. 1925

Redegørelse vedrørende renskrivningen og gengivelsen her:

Generelt har jeg for alt stof bestræbt mig på at renskrive det så nøjagtigt efter originalerne som muligt, altså uanset fejl i stavning eller andre uregelmæssigheder. Nogen garanti for fuldstændig nøjagtig gengivelse kan jeg dog ikke udstede, eftersom korrekturlæsning under sådanne betingelser er vanskelig. Helt klare fejl, der kan virke meningsforstyrrende, er dog i enkelte tilfælde rettet, ligesom tegnsætningen i nogle tilfælde er suppleret for at lette læsningen .
Ellers har jeg som hovedregel, hvor der
1) kan være tvivl om meningen,
2) hvor stavningen af f. eks. navne afviger fra det gængse, eller
3) hvor jeg har skønnet det formålstjenligt med supplerende ord eller korte bemærkninger,
tilføjet disse [i skarpe parenteser og som her med formindsket skrift].
Hvor der er tale om længere redegørelser, er de dog udformet som noter, enten ved slutningen af det pågældende tekstafsnit eller ved slutningen af dokumentet.
Med hensyn til fremhævelser, så kan der med håndskrift laves flere gradueringer end det er muligt med computeren. Her er det udformet sådan, at almindelige understregninger også er med understregning; kraftigere markeringer er med fed skrift og ved særlig kraftige fremhævelser er der i nogle få tilfælde yderligere brugt stor skrift.

Med hensyn til gengivelsen her på hjemmesiden er teksterne generelt holdt i samme bredde som denne tekst - 600 pixel - hvilket nogenlunde svarer til linielængden i en almindelig bog, eller - for efterhånden det mestes vedkommende - i to spalter. I de fleste tilfælde er der også anvendt den samme ret store skrifttype som her, Verdana, 11 og 12 pkt. Desuden er liniehøjden lidt forøget - altsammen for at gøre læsning på skærmen så let som muligt. De indledende oplysninger og andet supplerende er med samme skrifttype, men i mindre størrelse - jf. ovenfor. Til overskrifter, billedtekster og enkelte andre korte tekster har jeg dog fastholdt programmets standardskrift, Times New Roman, dels for nemheds skyld, men også fordi den forekommer mig mere dekorativ.

   Mindesten ved den tid-ligere Ollerup Folke-højskole med følgende indskrift:

ANTON NIELSEN
1827 - 1897
At kvidre som Spurv
ved Bondens Tag
at sprede lidt Lys
i hans tunge Dag
at lette hans byrde
som trykke
det blev min Lod som
min Lykke
Rejst
af taknemmelige Venner
i det danske FolkVestbirk Højskole 1919

Vallekilde Højskole 1930

Ollerup Højskole

Rødding Højskole


Vedrørende billederne på denne forside følgende: Billedet af Bornholms Højskole er gengivet fra et fotografi fra den tid, som jeg selv er i besiddelse af. Det samme gælder et brevkort af Ryslinge Højskole fra 1915 - her gengivet i et udsnit - og et brevkort af Vallekilde Højskole fra 1930. Billedet af Gedved Højskole er fra et farvefoto af et maleri. Maleriet er i privateje, men fotografiet befinder sig i det lokalhistoriske arkiv i Gedved. Tegningen af Askov Højskole 1866 er fra Holger Begtrup. Det danske Folks Historie i det 19. Aarhundrede. Billedet af Nr. Ørslev Højskole er fra A. Nordahl-Petersen: Danmarks Højskoler. Billedet af Testrup Højskole er fra Danmarks Folkehøjskole 1844-1944. Billedet af Vestbirk Højskole er fra et brevkort i Niels Thorhauges arkivakier i Fjerritslev lokalhistoriske arkiv. Endelig er billederne af Ollerup Højskole - nu Den frie Lærerskole - mindestenen for Anton Nielsen samt Rødding Højskole taget af mig selv i henholdsvis 1963 og 1987. Anton Nielsen oprettede efter opfordring af digteren Mads Hansen Vester Skerninge Højskole i 1868, som han i 1882 flyttede til Ollerup.Svend Aage Møller, Smedegårdsvej 61, 3700 Rønne              E-mail:

SAMs højskolehistoriske Arkiv